Nghị quyết của cấp uỷ cơ sở đảng đề nghị kết nạp đảng viên

1 4.962

Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên

Nghị quyết của cấp uỷ cơ sở đảng đề nghị kết nạp đảng viên dựa theo Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, Chi bộ sẽ đưa ra nhận xét và số phần trăm tán thành, không đồng ý kết nạp quần chúng vào Đảng hay không. Mời các bạn tham khảo Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên cấp Chi bộ.

Đơn xin vào Đảng

Giấy giới thiệu người vào Đảng

Hướng dẫn cách khai lý lịch đối với người xin vào Đảng

Nghị quyết của cấp uỷ cơ sở đảng đề nghị kết nạp đảng viên

Mời các bạn tham khảo bản text Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên

ĐẢNG BỘ:.............................

Số ..........- BC/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

..........., ngày.......tháng......năm 20.....

NGHỊ QUYẾT
Đề nghị kết nạp đảng viên

Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày.........tháng........năm........, Đảng ủy đã họp để xét, đề nghị kết nạp...........................................vào Đảng.

Tổng số đảng ủy viên.......... đồng chí, có mặt......... đồng chí, vắng mặt........đ/c

Lý do vắng mặt:.......................................................................................................................

Chủ trì hội nghị: đồng chí..........................................., chức vụ..............................................

Thư ký hội nghị: đồng chí.......................................................................................................

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Đảng ủy thống nhất kết luận về quần chúng .......................................... như sau:

Về lý lịch:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Đối chiếu với quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, số đảng viên chính thức tán thành kết nạp quần chúng.......................................................................... vào Đảng........ đồng chí (đạt .....%) so với tổng số đảng viên chính thức. Số đảng viên chính thức không tán thành...... đồng chí (.....%) với lý do..........................................................................................................................................

Chi bộ báo cáo Đảng ủy xem xét kết nạp quần chúng ......................................................... vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nơi nhận:

- Đảng uỷ................(để b/c);

- Lưu chi bộ.

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Đánh giá bài viết
1 4.962
Thủ tục hành chính Xem thêm