Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức Hội nghị cán bộ công chức

Giới thiệu

Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức

Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức năm học 20... - 20... được VnDoc.com sưu tầm và cập nhật nội dung bao gồm các nhiệm vụ chủ yếu, trách nhiệm của chính quyền công đoàn và cán bộ công chức được đề xuất và thực thi một cách cụ thể và chi tiết, đi kèm là các mẫu ví dụ trong ngành giáo dục để các bạn tham khảo và nghiên cứu, áp dụng trong công việc một cách hiệu quả nhất.

Hướng dẫn về tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016

Lời dẫn chương trình Hội nghị Cán bộ công nhân viên chức

Kịch bản Hội nghị Cán bộ công chức

Mẫu biên bản và nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức

Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức số 56/2015/NĐ-CP

Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức

Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng viên chức số 04/2015/TT-BNV

 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  TRƯỜNG:..............

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

……………, ngày …… tháng …..năm ……….

 NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ CÁN BỘ – CÔNG CHỨC
NĂM HỌC .........- ...........

Căn cứ điều 11 Nghị định 71/1998/CP ngày 08 tháng 09 năm 1998 của Chính phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan, trường học;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT-TCCP-TLĐLĐ ngày 04 tháng 12 năm 1998 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn về tổ chức và nội dung Hội nghị Cán bộ – Công chức trong cơ quan;

Căn cứ Quyết định 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/03/2000 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường;

Căn cứ Hướng dẫn 01/HD-TV ngày 02/01/1999 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ - Công chức;

Căn cứ các biên bản góp ý dự thảo Nhiệm vụ năm học ….…… đã được Hội nghị Cán bộ – Công chức các tổ  thuộc …………..  thông qua ngày....... tháng...... năm.......;

Sau khi nghe các báo cáo, tham luận góp ý bổ sung, toàn thể Cán bộ–Công chức đơn vị nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị với các nội dung chính như sau :

I. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU:

Phát huy những kết quả, thành tích và các kinh nghiệm của năm học ..................., thực hiện yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tiếp tục phát triển cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, từng bước thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa và xã hội hóa, thực hiện tốt chủ trương đổi mới nội dung và phương pháp dạy học; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp.Trong năm học......................đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Nhiệm vụ 1:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

2. Nhiệm vụ 2:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

II. TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH QUYỀN - CÔNG ĐOÀN VÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC:

1) Trách nhiệm của Thủ trưởng:

 • Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể cho từng tổ; kiểm tra các bộ phận thực hiện theo chương trình, kế hoạch đã đặt ra và giải quyết những phát sinh mới sau Hội nghị Cán bộ – Công chức.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho Cán bộ – Công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 • Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách như tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi cho cán bộ – công chức; Thực hiện công khai tài chính, phúc lợi của đơn vị.
 • Tạo điều kiện để Ban Thanh tra Nhân dân của đơn vị hoạt động theo pháp luật và bảo đảm cho Công đoàn thực hiện quyền kiểm tra theo Điều 9 của Luật Công Đoàn và điều 12 Nghị định 133/HĐBT ngày 20/04/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) hướng dẫn thi hành Luật Công Đoàn.
 • Cùng Ban chấp hành Công đoàn, mỗi học kỳ 1 lần tổ chức kiểm tra, đánh giá kết qủa thực hiện Qui chế dân chủ trong hoạt động và Nghị quyết Hội nghị Cán bộ – Công chức của đơn vị đã nêu trên và định ra những việc tiếp tục thực hiện.

2) Trách nhiệm của Ban Chấp Hành Công Đoàn:

 • Phối hợp với chính quyền tổ chức các đợt thi đua, theo dõi phong trào, sơ kết tổng kết kịp thời, vận động toàn thể công đoàn viên hoàn thành tốt công tác được giao.
 • Cùng chính quyền tham gia quản lý các hoạt động của đơn vị theo luật Công đoàn, thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu đề ra.
 • Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ – Công chức. Phát hiện và kiến nghị với Thủ trưởng các biện pháp giải quyết để thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị.
 • Chỉ đạo Ban Thanh tra Nhân dân thực hiện quyền giám sát, kiểm tra theo quy định của pháp luật.
 • Phối hợp cùng chính quyền chăm lo cải thiện đời sống cho đội ngũ cán bộ – công chức.
 • Định kỳ mỗi học kỳ 1 lần Ban chấp hành cùng với Thủ trưởng kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ – Công chức và phong trào thi đua, thông báo cho toàn thể cán bộ công chức của đơn vị được biết.

3) Trách nhiệm của Cán bộ – Công chức:

 • Đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được phân công trên cương vị công tác của mình, góp phần xây dựng đơn vị phát triển.
 • Chấp hành đầy đủ mọi chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước và Nội quy, quy định của đơn vị .
 • Có tác phong giao tiếp đúng mực, tinh thần trách nhiệm trong công tác, giữ vững kỷ cương nề nếp, đảm bảo ngày giờ công.
 • Nâng cao tính chủ động, tinh thần tự học, tự rèn, giữ gìn và bảo vệ tài sản chung.
 • Tích cực phản ánh kịp thời tình hình thực hiện của đơn vị và đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng đúng nơi, đúng lúc.

III. TRÁCH NHIỆM VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH:

1) Chính quyền và Công đoàn cùng nhau thỏa thuận ký kết Nghị quyết này; có trách nhiệm thi hành những vấn đề đã ghi trên. Nếu do thiếu tinh thần trách nhiệm không thực hiện đầy đủ, phải chịu trách nhiệm trước tập thể Cán bộ – Công chức của đơn vị và cấp trên.

2) Tập thể Cán bộ – Công chức của đơn vị có trách nhiệm thực hiện đầy đủ bản Nghị quyết này.

3) Thay mặt cho Hội nghị

 • Về đại diện Chính quyền:.....................................................................................
 • Về đại diện Công đoàn:........................................................................................
 • Về đại diện CBCC:..............................................................................................

Cùng ký tên trong bản Nghị quyết này.

4) Nghị quyết này được toàn thể Hội nghị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày......../......./...….cho đến khi có Nghị quyết Hội nghị Cán bộ – Công chức mới.

CHỦ TỊCH ĐOÀN
(Ghi rõ họ tên, ký tên) 

Thủ trưởng:....................................................................

Đại diện BCH/CĐ:...........................................................

Đại diện CB-CC:.............................................................

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức để xem.

Video đang được xem nhiều

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo