Nghị quyết số 72/2018/QH14

1 71
QUỐC HỘI
Nghị quyết số: 72/2018/QH14
CỘNG HÒA XÃ HỘI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
NGH QUYẾT
Phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ
xun Thái Bình Dương cùng các văn kiện liên quan
QUỐC HỘI
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13;
Theo đề nghị của Ch tịch nước tại Tờ trình số 05/TTr-CTN ngày 23
tháng 10 năm 2018 về vic phê chuẩn Hiệp định Đối c Toàn diện và Tiến bộ
xun Ti Bình Dương cùng các văn kin liên quan;
Sau khi xem xét Báo o thuyết minh về Hiệp định Đi tác Toàn diện và
Tiến bộ xuyên Thái Bình ơng ng c văn kiện liên quan số 522/BC-CP
ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra s 2905/BC-
UBĐN14 ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban Đi ngoại của Quốc hi và
trên cơ sở ý kiến của các vị đi biểu Quốc hi,
QUYẾT NGH:
Điều 1. Phê chuẩn điều ước quốc tế
Phê chuẩn Hiệp đnh Đối tác Toàn diện Tiến bộ xuyên Thái nh
Dương ng các n kiện liên quan (tên tiếng Anh Comprehensive and
Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, sau đây gi tắt Hiệp
định CPTPP) đưc ký ngày 08 tháng 3 năm 2018 ti thành phố San-ti-a-,
Cộng hòa Chi-. Toàn văn Hiệp định CPTPP ghi tại Phụ lục 01 kèm theo
Ngh quyết này.
Điều 2. Áp dụng điều ước quốc tế
Áp dng toàn bnội dung của Hiệp định CPTPP, trong đó áp dụng trực
tiếp c quy định của Hiệp định CPTPP ti Phụ lục 02.
Điều 3. Tổ chức thực hiện điều ước quốc tế
1. Giao Cnh phủ, a án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối
cao các cơ quan, tchức có liên quan theo thẩm quyền tiến hành rà soát các
dự án lut tại Ph lục 3 và các văn bản pháp lut khác đkiến nghcơ quan có
thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoc ban hành mới kịp thời, bảo đảm nh thống
nhất của hệ thng pháp lut và đúng lộ trình thực hiện các cam kết trong Hiệp
định CPTPP.
2
2. Thtướng Chính phủ chịu trách nhiệm pduyệt chỉ đạo các
quan, tổ chức liên quan trung ương địa phương triển khai kế hoạch
thực hiện Hiệp định CPTPP; chú trng đào to nguồn nhân lực để bảo đảm tn
dụng và phát huy các cơ hội, lợi ích Hiệp định CPTPP đem lại; đồng thời
y dựng, triển khai hiệu qucác biện pháp phòng ngừa và xử lý những tác
động bất lợi th phát sinh trong quá tnh thực hiện Hiệp định CPTPP;
thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đnội dung Hiệp định đtạo sự thng
nhất trong nhận thc và hành động của hệ thống chính trị, doanh nghiệp và các
tầng lớp nhân dân về việc Việt Nam tham gia Hiệp định CPTPP.
3. Cnh phủ chỉ đo các Bộ, ngành liên quan hn thành thtục phê
chuẩn Hiệp định CPTPP thông báo thời điểm hiệu lực đối với Việt Nam.
Điều 4. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết
Quốc hội, y ban Tờng vQuốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban
của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các đi biểu Quốc hội trong
phạm vi nhiệm vụ, quyền hn của mình giám sát việc thc hiện Nghị quyết
y.
Nghquyết này được Quc hi nước Cộng hòa hi chủ nghĩa Việt
Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ny 12 tháng 11 năm 2018.
CHỦ TỊCH QUC HỘI
Nguyễn Thị Kim Ngân
3
PHỤ LỤC 1
Toàn văn Hiệp định CPTPP cùngc văn kiện liên quan
(Kèm theo Nghị quyết số 72/2018/QH14 của Quốc hội
ngày 12 tháng 11 năm 2018)
(Tp tin điện tử toàn văn Hiệp định CPTPP cùng các văn kiện liên quan
bản dịch tiếng Việt được đăng ti trên trang
http://dbqh.na.gov.vn/A16.08_HIEP_DINH_CPTPP/)

Phê chuẩn Hiệp định CPTPP

Nghị quyết số 72/2018/QH14 của Quốc hội Phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cùng các văn kiện liên quan. Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 12 tháng 11 năm 2018. Sau đây là nội dung toàn văn Nghị quyết 72/2018/QH14.

Nghị quyết số 72/2018/QH14

Thuộc tính văn bản

Số hiệu văn bản 72/2018/QH14
Loại văn bản Nghị quyết
Nơi ban hành Quốc hội
Lĩnh vực Thương mại, đầu tư
Người ký Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ký  12/11/2018
Đánh giá bài viết
1 71
Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại Xem thêm