Nghi thức tụng kinh Vu lan và Báo hiếu

Kinh Vu lan và Báo hiếu

Mùa Vu lan là mùa báo hiếu ân đức cha mẹ, ngày xá tội vong nhân, vì thế kết hợp với tụng kinh Vu lan – Báo hiếu cha mẹ, quý vị còn phải thường xuyên nghi thức tụng niệm cầu siêu. Kinh Vu lan và Báo hiếu cha mẹ là một trong năm bộ kinh mà các Phật tử phát tâm ấn tống để hồi hướng công đức cho cha mẹ nhân dịp lễ Vu lan. Dưới đây là nội dung Kinh Vu lan - Báo hiếu cha mẹ.

Kinh này quí vị có thể tụng hàng ngày vào lúc nào cũng tốt cả, tụng vào mùa Vu lan từ mồng 1 đến rằm tháng 7 là tốt nhất! Thời gian tụng, địa điểm tụng tùy ý theo điều kiện của quí vị. Nhà nào chưa thờ Phật thì nên thỉnh Phật về thờ, vì tụng trước bàn thờ Tam Bảo sẽ dễ đi vào chánh niệm. Trường hợp bất đắc dĩ không có ban thờ Phật thì thỉnh một bức ảnh hoặc tượng Phật, Bồ tát, hoặc Tôn giả Mục Kiền Liên nhỏ, thiết tạm một chỗ sạch sẽ, cao ráo, đốt hương, dâng hoa và tụng kinh.

Mùa Vu lan là mùa báo hiếu ân đức cha mẹ, ngày xá tội vong nhân, vì thế kết hợp với tụng kinh Vu lan – Báo hiếu cha mẹ, quý vị còn phải thường xuyên tụng niệm nghi thức cầu siêu. Ngoài ra, để hồi hướng công đức cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của quí vị được siêu sinh, cha mẹ hiện tại được phước báo an lạc thì bản thân các vị phải ăn chay, niệm Phật, thực hành bố thí, cúng dường, in ấn kinh sách Phật, viết chép, trì tụng và thực hành kinh Vu lan - Báo hiếu cha mẹ. Nếu cha mẹ còn sống thì phải khuyến hoa cha mẹ tu tập, thế mới là cách báo hiếu cao cả nhất.

Nghi thức tụng KINH VU LAN

(Thắp 3 cây hương, quỳ ngay thẳng, cầm hương ngang trán niệm lớn bài cúng dường.)

CÚNG HƯƠNG

Nguyện đem lòng thành kính

Gởi theo đám mây hương

Phưởng phất khắp mười phương

Cúng dường ngôi Tam bảo

Thề trọn đời giữ đạo

Theo tự tánh làm lành

Cùng pháp giới chúng sanh

Cầu Phật từ gia hộ

Tâm Bồ đề kiên cố

Xa bể khổ vòng mê

Chóng quay về bờ giác.

(Xá rồi đọc tiếp bài kỳ nguyện)

KỲ NGUYỆN

Nay chính là ngày chư Tăng kiết hạ, đem đức lành chú nguyện chúng sanh, chúng con một dạ chí thành, cúng dường trì tụng, đem công đức này, nguyện khắp mười phương, ba ngôi Tam- bảo, đức Thích Ca Mâu Ni Phật, đức tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, cùng các vị Bồ-tát, tịnh đức chúng Tăng, từ bi gia hộ cho cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời của đệ tử, cùng tất cả chúng sanh sớm rõ đường lành, thoát vòng mê muội, ra khỏi u đồ, siêu sanh lạc quốc, ngưỡng mong oai đức vô cùng xót thương tiếp độ.

Nam mô thập phương thường trụ Tam bảo. (3 lần, rồi đứng dậy cắm hương và đọc bài kệ Tán Thán Phật).

TÁN THÁN PHẬT

Đấng Pháp vương vô thượng

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy khắp trời người

Cha lành chung bốn loại

Quy y tròn một niệm

Dứt sạch nghiệp ba kỳ

Xưng dương cùng tán thán

Ức kiếp không cùng tận.

Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn.

Lưới đế châu ví đạo tràng

Mười phương

Phật bảo hào quang sáng ngời.

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ

Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai, thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam bảo. (1 lạy)

Nam mô Ta Bà Giáo chủ điều ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, đại hạnh Phổ Hiền Bồ tát, Hộ Pháp chư tôn Bồ tát, đạo tràng hội thượng Phật Bồ tát nhất thiết chư Hiền Thánh Tăng. (1 lạy)

Nam mô Tây phương An Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, đại bi Quán Thế Âm Bồ- tát, Đại Thế Chí Bồ tát, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát. (1 lạy)

TÁN LƯ HƯƠNG

Kim lư vừa bén chiên đàn

Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương

Hiện thành mây báu kiết tường

Các Phật rõ biết ngọn hương chí thiền. Pháp thân toàn thể hiện tiền

Chứng minh hương nguyện phước liền ban cho.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ tát (3 lần)

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

KỆ KHAI KINH

Vòi vọi trên không pháp thẩm sâu

Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu

Con nay nghe đặng chuyên trì niệm

Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

Nam mô đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát. (3 lần)

Phật nói KINH VU LAN BỒN

Ta từng nghe lời tạc như vầy:

Một thuở nọ Thế Tôn an trụ,

Xá Vệ thành, Kỳ Thụ viên trung.

Mục Liên mới đặng lục thông,

Muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân.

Công dưỡng dục thâm ân dốc trả Nghĩa sanh thành đạo cả mong đền.

Làm con hiếu hạnh vi tiên,

Bèn dùng tuệ nhãn dưới trên kiếm tầm.

Thấy vong mẫu sanh làm ngạ quỷ,

Không uống ăn tiều tụy hình hài.

Mục Liên thấy vậy bi ai,

Biết mẹ đói khát ai hoài tình thâm.

Lo phẩm vật đem dâng từ mẫu, Đặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu.

Thấy cơm, mẹ rất lo âu.

Tay tả che đậy, hữu hầu bốc ăn.

Lòng bỏn sẻn tiền căn chưa dứt.

Sợ chúng ma cướp giựt của bà.

Cơm đưa chưa đến miệng đà

Hóa thành than lửa, nuốt mà đặng đâu.

Thấy như vậy âu sầu thê thảm,

Mục Kiền Liên bi cảm xót thương.

Mau mau về đến giảng đường,

Bạch cùng Sư Phụ tìm phương giải nàn.

Phật mới bảo rõ ràng căn cội,

Rằng mẹ ông gốc tội rất sâu.

Dầu ông thần lực nhiệm mầu,

Một mình không thể ai cầu đặng đâu.

Lòng hiếu thảo của ông dầu lớn,

Tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên.

Cùng là các bậc thần kỳ,

Tà ma ngoại đạo, bốn vì Thiên Vương.

Cộng ba cõi sáu phương tụ tập,

Cũng không phương tế cấp mẹ ngươi.

Muốn cho cứu đặng mạng người

Phải nhờ thần lực của mười phương Tăng.

Pháp cứu tế Ta toan giảng nói,

Cho mọi người thoát khỏi ách nàn.

Bèn kêu Mục Thị đến gần,

Truyền cho diệu pháp ân cần thiết thi.

Rằm tháng bảy là kỳ tự tứ,

Mười phương Tăng đều dự lễ này.

Phải toan sắm sửa chớ chầy,

Đồ ăn trăm món, trái cây năm màu.

Lại phải sắm giường nằm nệm lót

Cùng thau, bồn, đèn đuốc, nhang dầu.

Món ăn tinh sạch báu mầu

Đựng trong bình bát vọng cầu kính dâng.

Chư đại đức mười phương thọ thực,

Trong bảy đời sẽ đặng siêu thăng.

Lại thêm cha mẹ hiện tiền,

Đặng nhờ phước lực tiêu khiên ách nàn.

Vì ngày ấy Thánh Tăng đều đủ,

Dầu ở đâu cũng tụ hội về.

Như người thiền định sơn khê,

Tránh điều phiền não, chăm về thiền na.

Hoặc người đặng bốn tòa đạo quả,

Công tu hành nguyện thỏa vô sanh.

Hoặc người thọ hạ kinh hành,

Chẳng ham quyền quý, ẩn danh lâm tòng.

Hoặc người đặng lục thông tấn phát,

Và những hàng Duyên-giác, Thinh-văn.

Hoặc chư Bồ-tát mười phương,

Hiện hình làm sãi ở gần chúng sanh.

Đều trì giới rất thanh, rất tịnh

Đạo đức dày chánh định chân tâm.

Tất cả các bậc Thánh phàm,

Đồng lòng thọ lãnh bát cơm lục hòa.

Người nào có sắm ra vật thực,

Đặng cúng dường tự tứ Tăng thời.

Hiện tiền phụ mẫu của người,

Bà con quyến thuộc thảy đều nhờ ơn.

Tam đồ khổ chắc rằng ra khỏi,

Cảnh thanh nhàn hưởng thọ tự nhiên.

Như còn cha mẹ hiện tiền,

Nhờ đó cũng đặng bá niên thọ trường.

Như cha mẹ bảy đời quá vãng,

Sẽ hóa sanh về cõi thiên cung Người thời tuấn tú hình dung,

Hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân.

Phật dạy bảo mười phương Tăng chúng,

Phải tuân theo thể thức sau này:

Trước khi thọ thực đàn chay,

Phải cầu chú nguyện cho người tín gia.

Cầu thất thế mẹ cha thí chủ,

Định tâm thần quán đủ đừng quên.

Cho xong định ý hành thiền,

Mới dùng phẩm vật đàn tiền hiến dâng.

Khi thọ dụng, nên an vật thực.

Trước Phật đài hoặc tự tháp trung.

Chư Tăng chú nguyện viên dung,

Sau rồi tự tiện thọ dùng bữa trưa.

Pháp cứu tế Phật vừa nói dứt,

Mục Liên cùng Bồ-tát chư Tăng Đồng nhau tỏ dạ vui mừng,

Mục Liên cũng hết khóc thương rầu buồn.

Mục Liên mẫu cũng trong ngày ấy,

Kiếp khổ về ngạ quỷ được tan. Mục Liên bạch với Phật rằng:

Mẹ con nhờ sức Thánh Tăng khỏi nàn.

Lại cũng nhờ oai thần Tam-bảo,

Bằng chẳng thì nạn khổ khó ra.

Như sau đệ tử xuất gia,

Vu Lan bồn pháp dùng mà độ sanh.

Độ cha mẹ còn đương tại thế,

Hoặc bảy đời có thể đặng không?

Phật rằng: Lời hỏi rất thông,

Ta vừa muốn nói con liền hỏi theo.

Thiện nam tử,

Tỳ kheo nam nữ,

Cùng Quốc vương, Thái tử, Đại thần,

Tam công, Tể tướng, bá quan,

Cùng hàng lê thứ vạn dân cõi trần.

Như chí muốn đền ơn cha mẹ,

Hiện tại cùng thất thế tình thâm.

Đến rằm tháng bảy mỗi năm

Sau khi kiết hạ chư Tăng tựu về.

Chính ngày ấy Phật đà hoan hỷ,

Phải sắm sanh bá vị cơm canh,

Đựng trong bình bát tinh anh,

Chờ giờ tự tứ chúng Tăng cúng dường.

Đặng cầu nguyện song đường trường thọ

Chẳng ốm đau cũng chẳng khổ chi.

Cùng cầu thất thế đồng thì,

Lìa nơi ngạ quỷ sanh về nhơn thiên.

Đặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp.

Lại xa lìa nạn khổ cực thân.

Môn sanh Phật tử ân cần,

Hạnh tu hiếu thuận phải cần phải chuyên.

Thường cầu nguyện thung huyên an hảo.

Cùng bảy đời phụ mẫu siêu sanh

Ngày rằm tháng bảy mỗi năm

Vì lòng hiếu thảo ơn thâm phải đền.

Lễ cứu tế chí thành sắp đặt,

Ngõ cúng dường chư Phật chư Tăng.

Ấy là báo đáp thù ân

Sanh thành dưỡng dục song thân buổi đầu.

Đệ tử Phật lo âu gìn giữ

Mới phải là Thích tử thiền môn.

Vừa nghe dứt pháp Lan Bồn,

Môn sanh tứ chúng thảy đồng hỷ hoan.

Mục Liên với bốn ban Phật tử,

Nguyện một lòng tín sự phụng hành.

Trước là trả nghĩa sanh thành,

Sau là cứu vớt chúng sanh muôn loài.

Nam mô đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát. (3 lần)

Kinh ĐẠI BÁO PHỤ MẪU TRỌNG ÂN

TÁN HƯƠNG

Lư hương sạ nhiệt,

Pháp giới mông huân,

Chư Phật hải hội tất dao văn.

Tùy xứ kiết tường vân,

Thành ý phương ân.

Chư Phật hiện toàn thân.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát. (3 lần)

KHAI KINH KỆ

Pháp Phật cao siêu rất nhiệm mầu

Nghìn muôn ức kiếp dễ gặp đâu.

Nay con nghe thấy xin chăm tụng,

Mong đức Như Lai chỉ nghĩa mầu.

Kính lạy đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

(3 lần)

Phật nói Kinh ĐẠI BÁO PHỤ MẪU TRỌNG ÂN

Tôi nghe thế này : Một khi Phật ở trong một tịnh xá, vườn Cấp Cô Độc, cây của Kỳ Đà, cùng các Tăng già, có trên hai vạn, thêm tám nghìn người, cùng chư Bồ-tát.

Bấy giờ Thế Tôn, cùng với đại chúng, nhân buổi nhàn du, đi về phía Nam, thấy đống xương khô, chất cao như núi, đức Phật Thế Tôn, liền sụp lạy ngay đống xương khô ấy.

Tôi bạch Phật rằng : Lạy đức Thế Tôn, ngài ở trên ngôi chí tôn, chí quý, thầy cả ba cõi, cha lành bốn loài, thiên thượng nhân gian, thảy đều tôn kính, sao ngài lại lễ đống xương khô kia.

– Này Anan ơi ! Ngươi tuy xuất gia theo ta tu học, trong bấy nhiêu lâu, những sự thấy nghe, đã rộng rãi đâu. Đống xương khô ấy, hoặc là ông bà hay là cha mẹ, thân trước của ta, ngàn muôn ức kiếp, đời đã cách xa, bởi thế ta nay, chí thành kính lễ. Ngươi đem xương này chia làm hai phần, một là đàn ông, hai là đàn bà, phân biệt cho ta.

– Bạch đức Thế Tôn, con xem ở đời, phàm là con trai mang đai hia mão, ai cũng nhận ra, đấy là nam giới. Những người con gái, hương hoa phấn sáp, kiềng xuyến nhẫn hoa, ai cũng nhận ra, đó là nữ giới. Nay người đã chết, xương trắng một màu, chúng con biết đâu mà phân biệt được.

Mời các bạn xem tiếp và tải về tại đây

Đánh giá bài viết
1 5.235
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Rằm Tháng Bảy Xem thêm