Ngôn ngữ lập trình C

100 138.106

Lập trình C là một môn học có tính cô đọng, cấu trúc, tương thích, biên dịchđòi hỏi người lập trình phải có tính tư duy cao. Chính vì thế người ta chọn C là ngôn ngữ cơ bản cho các ngôn ngữ lập trình trong trường học.

Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C:

C là ngôn ngữ lập trình cấp cao, được sử dụng rất phổ biến để lập trình hệ thống cùng với Assembler và phát triển các ứng dụng.

Vào những năm cuối thập kỷ 60 đầu thập kỷ 70 của thế kỷ XX, Dennish Ritchie (làm việc tại phòng thí nghiệm Bell) đã phát triển ngôn ngữ lập trình C dựa trên ngôn ngữ BCPL (do Martin Richards đưa ra vào năm 1967) và ngôn ngữ B (do Ken Thompson phát triển từ ngôn ngữ BCPL vào năm 1970 khi viết hệ điều hành UNIX đầu tiên trên máy PDP-7) và được cài đặt lần đầu tiên trên hệ điều hành UNIX của máy DEC PDP-11.

Ngôn ngữ lập trình C là một ngôn ngữ lập trình hệ thống rất mạnh và rất "mềm dẻo", có một thư viện gồm rất nhiều các hàm (function) đã được tạo sẵn. Người lập trình có thể tận dụng các hàm này để giải quyết các bài toán mà không cần phải tạo mới. Hơn thế nữa, ngôn ngữ C hỗ trợ rất nhiều phép toán nên phù hợp cho việc giải quyết các bài toán kỹ thuật có nhiều công thức phức tạp.

Ngôn ngữ lập trình C được chọn để dạy lập trình như là bước đệm để học tiếp các ngôn ngữ khác: C++,C# hoặc Java.

Ebook ngôn ngữ lập trình C

Những bài học trong ebook Ngôn ngữ lập trình C

 1. Những khái niệm cơ bản về ngôn ngữ C 
 2. Biến và Kiểu dữ liệu - Lý thuyết 
 3. Biến, Toán tử và Kiểu dữ liệu – Thực hành 
 4. Toán tử và Biểu thức - Lý thuyết 
 5. Toán tử và Biểu thức - Thực hành 
 6. Nhập và Xuất trong C – Lý thuyết 
 7. Điều kiện – Lý thuyết 
 8. Điều kiện – Thực hành 
 9. Vòng lặp – Lý thuyết 
 10. Vòng lặp – Thực hành 
 11. Mảng – Lý thuyết 
 12. Mảng – Thực hành 
 13. Con trỏ – Lý thuyết 
 14. Con trỏ – Thực hành 
 15. Hàm – Lý thuyết 
 16. Hàm – Thực hành 
 17. Chuỗi – Lý thuyết 
 18. Chuỗi – Thực hành 
 19. Các Kiểu dữ liệu Nâng cao và Sắp xếp – Lý thuyết 
 20. Các Kiểu dữ liệu Nâng cao và Sắp xếp – Thực hành 
 21. Quản Lý Tập Tin – Lý thuyết 
 22. Quản Lý Tập Tin – Thực hành
Đánh giá bài viết
100 138.106
Tin học - Lập trình Xem thêm