Ngữ pháp - Bài tập tiếng Anh lớp 8 chương trình mới Unit 7: Pollution

2 5.392

Tiếng Anh lớp 8 Unit 7: Pollution

Tài liệu Ngữ pháp & Bài luyện tập Tiếng Anh Unit 7 chương trình sách mới lớp 8 dưới đây nằm trong bộ đề Ôn tập Tiếng Anh 8 theo từng Unit năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu luyện tập Tiếng Anh gồm toàn bộ cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản và nhiều bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 8 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả. 

UNIT 7 POLLUTION (SỰ Ô NHIỄM)

Full name : …………………………………….

Class : …………………………………………

A.GRAMMAR (NGỮ PHÁP)

I. Conditional sentences type 1. (Câu điều kiện loại 1)

1. Form

IF CLAUSE (Mệnh đề If)

MAIN CLAUSE (Mệnh đề chính)

Simple Present (Thì hiện tại đơn)

If + S + V (s/es)

 

Simple Future (Thì tương lai đơn)

S + will/ won’t + V (bare infinitive)

S+ can/must/ may/ might+ V (bare infinitive)

Eg 1. If I have enough money, I will buy a big house.

(Nếu tôi có đủ tiền , tôi sẽ mua một ngôi nhà lớn).

Eg 2. If you want to pass the exam, you must study harder.

(Nếu bạn muốn thi đỗ , bạn phải học hành chăm chỉ hơn).

Eg 3. If she doesn’t want to be late, She must get up early.

(Nếu cô ấy không muốn bị muộn thì cô ấy phải dậy sớm).

2. Usage

- Câu điều kiện loại 1 là câu điều kiện diễn tả tình trạng có thật ở hiện tại hoặc tương lai.

Eg

If you learn hard, you will pass the exam. Nếu bạn học chăm chỉ, bạn sẽ đỗ kỳ thi.

- Trong câu điều kiện loại 1, thì hiện tại đơn dùng trong mệnh đề If, còn thì tương lai đơn được dùng trong mệnh đề chính.

Eg

If the factory continues dumping poison into the lake, all the fish and other aquatic animals will die

Nếu nhà máy tiếp tục thải chất độc xuống hồ, thì tất cả loài cá và các sinh vật dưới nước sẽ chết.

Chú ý Thì hiện tại đơn có thể được dùng trong mệnh đề chính để diễn tả một điều kiện luôn đúng

II. Conditional sentences type 2. (Câu điều kiện loại 2)

1. Form.

IF CLAUSE (Mệnh đề If)

MAIN CLAUSE (Mệnh đề chính)

If +S + V-ed/2

If + S + were

S + would/ could/might + V(infinitive)

S + wouldn’t/ couldn’t +V (infinitive) 

Eg 1. If I became rich, I would spend all my time travelling.

Nếu tôi giàu, tôi sẽ dành tất cả thời gian để đi du lịch.

2. Usage

- Câu điều kiện loại 2 là câu điều kiện không có thật thường dùng để nói lên sự tưởng tượng của người nói. (Điều kiện không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai).

If I were you, I would buy that bike.

Nếu tôi là bạn tôi sẽ mua chiếc xe đạp đó.

Chú ý Trong mệnh đề không có thật ở hiện tại, chúng ta có thể dùng were thay cho was trong tất cả các ngôi trong mệnh đề If.

Eg. If I were you, I would study English hard.

Nếu tôi là bạn, tôi sẽ học Tiếng Anh chăm chỉ hơn.

B. EXERCISE (BÀI TẬP)

PHONETICS

Question I. Find the word which has different sound in the part underlined.

1. A. watched        B. washed        C. danced        D. played

2. A. goes           B. watches       C. misses         D. brushes

3. A. come           B. mother         C. open           D. some

4. A. mention        B. question       C. action          D. education 

5. A. who           B. when          C. where           D. what

Đáp án: 1. D 2. A 3. C 4. B 5. A 

Question II. Find the word which has different sound in the part underlined.

1. A. sun            B. fun            C. put             D. unhappy

2. A. mind           B. bike            C. tradition         D. tidy

3. A. my            B. happy           C. hobby            D. factory

4. A. health          B. team            C. tea             D. beach

5. A. listened       B. opened          C. wanted         D. lived

Đáp án: 1. C 2. C 3. A 4. A 5. C 

Question III. Find the word which has different stress pattern from the others.

1. A. person         B. father           C. teacher         D. enjoy

2. A. prefer          B. enjoy           C. mother         D. agree

3. A. doctor          B. father           C. picture         D. fancy

4. A. pollution        B. visit             C. listen          D. open

5. A. depend        B. advise           C. affect          D. listen

Question IV. Find the word which has different stress pattern from the others.

1. A. affect          B. father            C. teacher          D. picture

2. A. prefer          B. enjoy            C. mother          D. affect

3. A. affect          B. happen           C. pollution         D. fancy

4. A. pollution       B. picture            C. village           D. factory

5. A. illustrate       B. believe            C. affect           D. village

Question V. Find the word which has different stress pattern from the others.

1. A. artistic         B. historic            C. dramatic         D. scientific

2. A. medical        B. national           C. chemical         D. historical

3. A. athletic         B. dramatic           C. scientific         D. heroic

4. A. medical        B. hospital           C. politic           D. electric

5. A. chemical       B. physical           C. environmental     D. medical

Question VI. Find the word which has different stress pattern from the others.

1. A. athletic         B. historic            C. dramatic          D. scientific

2. A. medical        B. national           C. chemical          D. informal

3. A. athletic         B. dramatic           C. scientific          D. heroic

4. A. medical        B. hospital           C. politic             D. electric

5. A. dramatic       B. physical            C. environmental      D. medical

VOCABURLARY AND GRAMMAR

Question I. Choose the best answer. (A,B, C or D)

1.I like ______________back my home village on holiday.

A. comes           B. come              C. came              D. coming

2. If the factory ________________dumping poison into the lake, all the fish and other aquatic animals will die.

A. continues         B. to continue         C. continued           D. will continue

3. Water ________________ in the lake has made the fish die.

A. pollution          B. pollute             C. polluted            D. polluting

4. Mi and Nick like ______________back Mi’s home village on holiday.

A. comes           B. come              C. came              D. coming

5. If the factory continues dumping poison into the lake, all the fish and other aquatic animals ________________.

A. die               B. to die              C. dead              D. will die

6. Water pollution is the ________________ in the lake has made the fish die.

A. contaminating      B. contaminate        C. contaminated       D. contamination

7. If we ______________water carefully, more people will have fresh water.

A. will use           B. would use           C. using            D. use

8. If the factorycontinues dumping poison ________________ the lake, all the fish and other aquatic animals will die.\

A. into               B. to                  C. about             D. in

Question II. Choose the best answer. (A,B, C or D)

1. Mi and Nick like ______________back Mi’s home village on holiday.

A. comes              B. come              C. came             D. coming

2. If the factory ________________dumping poison into the lake, all the fish and other aquatic animals will die.

A. continues           B. to continue          C. continued         D. will continue

3. Water ________________ in the lake has made the fish die.

A. pollution             B. pollute             C. polluted          D. polluting

4. If the air wasn’t dirty, I ________________ so much.

A. wouldn’t sneeze      B. sneeze             C. would sneeze      D. to sneeze

5. If the factory continues dumping poison into the lake, all the fish and other aquatic animals ________________.

A. die               B. to died             C. dead              D. will died

6. Water pollution is the ________________ in the lake has made the fish die.

A. contaminating       B. contaminate        C. contaminated        D. contamination

7. If I were you , I ______________ that car.

A. would buy         B. buy                C. bought             D. buying

8. If we recycle more, we ________________the Earth.

A. help             B. would help           C. helping            D. will help

Trên đây là toàn bộ nội dung của Ngữ pháp - Bài tập tiếng Anh lớp 8 chương trình mới Unit 7: Pollution. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh lớp 8 Unit 7 khác như: Bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 7 PollutionTừ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 7 PollutionGiải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới Unit 7: Pollution, ... 

Ngoài ra, VnDoc.com luôn cập nhật rất nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,... Mời Thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh lớp 9 tham khảo, download phục vụ việc học tập và giảng dạy. 

 

 

Đánh giá bài viết
2 5.392
Tiếng Anh lớp 8 Xem thêm