Ngữ pháp - Bài tập tiếng Anh lớp 8 chương trình mới Unit 7: Pollution

Tài liệu Ngữ pháp & Bài luyện tập Unit 7 tiếng Anh lớp 8 mới có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Ôn tập Tiếng Anh lớp 8 mới theo từng Unit năm học 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu luyện tập Tiếng Anh gồm toàn bộ cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản và nhiều bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới khác nhau giúp học sinh lớp 8 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

A. Lý thuyết ngữ pháp tiếng Anh Unit 7 lớp 8: Pollution

I. Conditional sentences type 1. (Câu điều kiện loại 1)

1. Form

IF CLAUSE (Mệnh đề If)

MAIN CLAUSE (Mệnh đề chính)

Simple Present (Thì hiện tại đơn)

If + S + V (s/es)

Simple Future (Thì tương lai đơn)

S + will/ won’t + V (bare infinitive)

S+ can/must/ may/ might+ V (bare infinitive)

Eg 1. If I have enough money, I will buy a big house.

(Nếu tôi có đủ tiền , tôi sẽ mua một ngôi nhà lớn).

Eg 2. If you want to pass the exam, you must study harder.

(Nếu bạn muốn thi đỗ , bạn phải học hành chăm chỉ hơn).

Eg 3. If she doesn’t want to be late, She must get up early.

(Nếu cô ấy không muốn bị muộn thì cô ấy phải dậy sớm).

2. Usage

- Câu điều kiện loại 1 là câu điều kiện diễn tả tình trạng có thật ở hiện tại hoặc tương lai.

Eg

If you learn hard, you will pass the exam. Nếu bạn học chăm chỉ, bạn sẽ đỗ kỳ thi.

- Trong câu điều kiện loại 1, thì hiện tại đơn dùng trong mệnh đề If, còn thì tương lai đơn được dùng trong mệnh đề chính.

Eg

If the factory continues dumping poison into the lake, all the fish and other aquatic animals will die

Nếu nhà máy tiếp tục thải chất độc xuống hồ, thì tất cả loài cá và các sinh vật dưới nước sẽ chết.

Chú ý Thì hiện tại đơn có thể được dùng trong mệnh đề chính để diễn tả một điều kiện luôn đúng

II. Conditional sentences type 2. (Câu điều kiện loại 2)

1. Form.

IF CLAUSE (Mệnh đề If)

MAIN CLAUSE (Mệnh đề chính)

If +S + V-ed/2

If + S + were

S + would/ could/might + V(infinitive)

S + wouldn’t/ couldn’t +V (infinitive)

Eg 1. If I became rich, I would spend all my time travelling.

Nếu tôi giàu, tôi sẽ dành tất cả thời gian để đi du lịch.

2. Usage

- Câu điều kiện loại 2 là câu điều kiện không có thật thường dùng để nói lên sự tưởng tượng của người nói. (Điều kiện không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai).

If I were you, I would buy that bike.

Nếu tôi là bạn tôi sẽ mua chiếc xe đạp đó.

Chú ý Trong mệnh đề không có thật ở hiện tại, chúng ta có thể dùng were thay cho was trong tất cả các ngôi trong mệnh đề If.

Eg. If I were you, I would study English hard.

Nếu tôi là bạn, tôi sẽ học Tiếng Anh chăm chỉ hơn.

B. Bài tập tiếng Anh Unit 7 lớp 8: Pollution

PHONETICS

Question I. Find the word which has different sound in the part underlined.

1. A. watched B. washed C. danced D. played
2. A. goes B. watches C. misses D. brushes
3. A. come B. mother C. open D. some
4. A. mention B. question C. action D. education
5. A. who B. when C. where D. what

Đáp án: 1 - D; 2 - A; 3 - C; 4 - B; 5 - A

Question II. Find the word which has different sound in the part underlined.

1. A. sun B. fun C. put D. unhappy
2. A. mind B. bike C. tradition D. tidy
3. A. my B. happy C. hobby D. factory
4. A. health B. team C. tea D. beach
5. A. listened B. opened C. wanted D. lived

Đáp án: 1 - C; 2 - C; 3 - A; 4 - A; 5 - C

Question III. Find the word which has different stress pattern from the others.

1. A. person B. father C. teacher D. enjoy
2. A. prefer B. enjoy C. mother D. agree
3. A. doctor B. father C. picture D. depend
4. A. pollution B. visit C. listen D. open
5. A. depend B. advise C. affect D. listen

Đáp án: 1 - D; 2 - C; 3 - D; 4 - D; 5 - D

Question IV. Find the word which has different stress pattern from the others.

1. A. affect B. father C. teacher D. picture
2. A. prefer B. enjoy C. mother D. affect
3. A. affect B. happen C. pollution D. fancy
4. A. pollution B. picture C. village D. factory
5. A. illustrate B. believe C. affect D. pollution

Đáp án: 1 - A; 2 - C; 3 - A; 4 - A; 5 - A

Question V. Find the word which has different stress pattern from the others.

1. A. artistic B. historic C. dramatic D. scientific
2. A. medical B. national C. chemical D. historical
3. A. athletic B. dramatic C. scientific D. heroic
4. A. medical B. hospital C. politic D. electric
5. A. chemical B. physical C. environmental D. medical

Đáp án: 1 - D; 2 - D; 3 - C; 4 - D; 5 - C

Question VI. Find the word which has different stress pattern from the others.

1. A. athletic B. historic C. dramatic D. scientific
2. A. medical B. national C. chemical D. informal
3. A. athletic B. dramatic C. scientific D. heroic
4. A. medical B. hospital C. politic D. electric
5. A. dramatic B. physical C. environmental D. medical

Đáp án: 1 - D; 2 - D; 3 - C; 4 - D; 5 - C

VOCABURLARY AND GRAMMAR

Question I. Choose the best answer. (A,B, C or D)

1.I like ______________back my home village on holiday.

A. comes

B. come

C. came

D. coming

2. If the factory ________________dumping poison into the lake, all the fish and other aquatic animals will die.

A. continues

B. to continue

C. continued

D. will continue

3. Water ________________ in the lake has made the fish die.

A. pollution

B. pollute

C. polluted

D. polluting

4. Mi and Nick like ______________back Mi’s home village on holiday.

A. comes

B. come

C. came

D. coming

5. If the factory continues dumping poison into the lake, all the fish and other aquatic animals ________________.

A. die

B. to die

C. dead

D. will die

6. Water pollution is the ________________ in the lake has made the fish die.

A. contaminating

B. contaminate

C. contaminated

D. contamination

7. If we ______________water carefully, more people will have fresh water.

A. will use

B. would use

C. using

D. use

8. If the factory continues dumping poison ________________ the lake, all the fish and other aquatic animals will die.\

A. into

B. to

C. about

D. in

Đáp án: 1 - D; 2 - A; 3 - A; 4 - D; 5 - D; 6 - D; 7 - D; 8 - A

Question II. Choose the best answer. (A,B, C or D)

1. Mi and Nick like ______________back Mi’s home village on holiday.

A. comes

B. come

C. came

D. coming

2. If the factory ________________dumping poison into the lake, all the fish and other aquatic animals will die.

A. continues

B. to continue

C. continued

D. will continue

3. Water ________________ in the lake has made the fish die.

A. pollution

B. pollute

C. polluted

D. polluting

4. If the air wasn’t dirty, I ________________ so much.

A. wouldn’t sneeze

B. sneeze

C. would sneeze

D. to sneeze

5. If the factory continues dumping poison into the lake, all the fish and other aquatic animals ________________.

A. die

B. to died

C. dead

D. will die

6. Water pollution is the ________________ in the lake has made the fish die.

A. contaminating

B. contaminate

C. contaminated

D. contamination

7. If I were you, I ______________ that car.

A. would buy

B. buy

C. bought

D. buying

8. If we recycle more, we ________________the Earth.

A. help

B. would help

C. helping

D. will help

Đáp án: 1 - D; 2 - A; 3 - A; 4 - A; 5 - D; 6 - D; 7 - A; 8 - D

Conditional Sentence Type I : Câu điều kiện loại 1

Question I. Put the verbs in brackets into the correct form.

(Chia những động từ trong ngoặc đơn vào đúng hình thức).

1.If we (recycle) ________ more, we will help the Earth.

2. Factories (not dump) ______________waste into rivers if the government fine them heavily.

3. If people travel to work by bus, there (be) ______________fewer car fumes.

4. We (save) ________________thousands of trees if we don’t waste paper.

5. If we use water carefully, more people (have) ______________fresh water.

6. If the factory (continue) ________________ dumping poison into the lake, all the fish and other aquatic animals will die.

7.If we recycle more, we (help) ________________ the Earth.

8. If people (travel)________________to work by bus, there will be fewer car fumes.

9. We save thousands of trees if we (not waste)_______________don’t waste paper.

10. Factories don’t dump waste into rivers if the government (fine) _______________ them heavily.

Đáp án:

1 - recycle 2 - will not dump 3 - will be 4 - will save 5 - will have
6 - continues 7 - will help 8 - travel 9 - don't waste 10 - fine

Question II. Put the verbs in brackets into the correct form.

(Chia những động từ trong ngoặc đơn vào đúng hình thức).

1. If he (study) ________________ harder, he can pass an exam.

2. She may be late if she (not hurry) ________________.

3.If you study harder, you (pass) ________________ the exam.

4. If you are kind to me, I (be) _______________ good to you.

5.If he (give) _______________ up smoking, as his doctor orders, he will be soon well again.

6. You (not pass) _______________ your driving test unless you drive more carefully.

7. He’ll be ill if he (not stop) ________________ worrying so much.

8. We’ll go to the beach tomorrow if it (be) ________________ nice.

Đáp án:

1 - studies 2 - doesn't hurry 3 - will pass 4 - will be
5 - gives 6 - will not pass 7 - doesn't stop 8 - is

Conditional Sentence Type II : Câu điều kiện loại 2

Question III. Put the verbs in brackets into the correct form.

(Chia những động từ trong ngoặc đơn vào đúng hình thức).

1. If I were you, I (look) ________________ for a new place to live.

2. If Lan wasn’t ill, she (join) ________________ out tree planting activity.

3.If there were fewer cars on the road, there (be) ________________ less pollution.

4.If people really cared about the environment, they (not dump) ________________ waste into the lake.

5.If there was no fresh water in the world, what (happen) ________________.

6.If you (be) ________________ the president, what would you do to help the environment ?

7.They get sick so often.If they exercised more, they (be) ________________ heathier.

8.If I (have) ________________ one million US dollars , I would build more parks in our city.

9.Quan’s mother is unhappy.If Quan tided his room every day, his mother (not be) __________

so upset.

10.There isn’t a garden at house .If there were, we (grow) ________________ vegetables.

Đáp án:

1 - would look 2 - would join 3 - would be 4 - wouldn't dump 5 - would happen
6 - were 7 - would be 8 - had 9 - wouldn't be 10 - would grow

Trên đây là toàn bộ nội dung của Ngữ pháp - Bài tập tiếng Anh lớp 8 chương trình mới Unit 7: Pollution. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh lớp 8 Unit 7 khác như: Bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 7 Pollution, Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 7 Pollution, Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới Unit 7: Pollution, ...

Ngoài ra, VnDoc.com luôn cập nhật rất nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,... Mời Thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh lớp 9 tham khảo, download phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Đánh giá bài viết
19 15.219
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 8 Xem thêm