Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 9: What Did You See At The Zoo?

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 9

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 9: What Did You See At The Zoo? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn nâng cao hiệu quả bài học, chuẩn bị bước đệm tốt nhất cho những bài kiểm tra và bài thi sau này.

1. Hỏi đáp về ai đó đã nhìn thấy gì ở sở thú

Khi muốn hỏi ai đó đã thấy gì ở sở thú, chúng ta có thể sử dụng "những mẫu câu sau:

What did you/ they see at the zoo?

Bạn/ Họ nhìn thấy gì ở sở thú?

I / They saw...

Tôi/ Họ đã thấy...

Ex: What did you see at the zoo? Bạn đã nhìn thấy gì ở sở thú?

I saw two tigers. Tôi đã thấy 2 con hổ.

2. Hỏi đáp về những con vật yêu thích của ai đó ở sở thú

Hỏi:

(1) What are your favourite animals at the zoo?

Những con vật yêu thích của bạn ở sở thú là gì?

Đáp:

(1) They are/ They’re + con vật (số nhiều).

Chúng là... những con...

Hỏi:

(2) What did the + con vật (số nhiều) do when you were there?

Những con.... làm gì khi bạn ở đó?

Đáp:

(2) They + …

Chúng …

Ex: What are your favourite animals at the zoo?

Những con vật yêu thích của bạn ở sở thú là gì? They're monkeys.

Chúng là những con khỉ.

What did the monkeys do when you were there?

Những con khỉ làm gì khi bạn ở đó?

They jumped up and down quickly.

Chúng nhảy lên xuống một cách nhanh chóng.

3. Hỏi đáp về ai đó đã đi sở thú khỉ nào

Hỏi:

When did you/ they go to the zoo?

Bạn/ Họ đã đi sở thú khi nào?

Đáp:

I/ They went there + thời gian ở quá khứ.

Tôi/ Họ đến đó...

Ex: When did you go to the zoo? Bạn đã đi sở thú khi nào?

I went there yesterday. Tôi đã đến đó hôm qua.

Đánh giá bài viết
54 3.272
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 5 Xem thêm