Ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 Unit 6: The Young Poineers Club

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 Unit 6: The Young Poineers Club

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 Unit 6: The Young Poineers Club cung cấp cho các em học sinh kiến thức về hiện tại đơn trong tiếng anh, cấu trúc thì hiện tại đơn, dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn, cách dùng thì hiện tại đơn, danh động từ trong tiếng Anh.

Bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 6: The young pioneers club Số 5

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Unit 6: The young pioneers

Từ vựng tiếng Anh 8 Unit 6: The Young Poineers Club

A. Thì hiện tại đơn (Simple present tense)

I - CẤU TRÚC THÌ HIỆN TẠI VỚI ĐỘNG TỪ "TO BE"

Đối với cấu trúc của các THÌ, ta chỉ cần quan tâm đến chủ ngữ và động từ chính, còn các thành phần khác như tân ngữ, trạng từ, ... thì tùy từng câu mà có cấu trúc khác nhau.

TA CÓ: "to be" ở hiện tại có 3 dạng: am/ is/ are

1. Khẳng định:

S + is/ am/ are

- Trong đó: S (subject): Chủ ngữ

*CHÚ Ý:

- Khi S = I + am

- Khi S = He/ She/ It + is

- Khi S = We, You, They + are

Ví dụ:

I am a teacher. (Tôi là một giáo viên.)

She is very young. (Cô ấy rất trẻ.)

We are friends. (Chúng tôi là bạn bè.)

Ta thấy với chủ ngữ khác nhau động từ "to be" chia khác nhau.

2. Phủ định:

S + am/ is/ are + not

* CHÚ Ý:

- am not: không có dạng viết tắt

- is not = isn't

- are not = aren't

Ví dụ: I am not a good student. (Tôi không phải là một học sinh giỏi.)

She isn't my sister. (Cô ấy không phải là chị gái của tôi.)

They aren't Vietnamese. (Họ không phải là người Việt Nam.)

3. Câu hỏi:

Am/ Is/ Are + S?

Trả lời: Yes, I + am. – Yes, he/ she/ it + is. – Yes, we/ you/ they + are.

No, I + am not . – No, he/ she/ it + isn't. – No, we/ you/ they + aren't.

Ví dụ: Are you a student? - Yes, I am/ No, I am not.

Am I a bad person? - Yes, you are./ No, you aren't.

Is he 19 years old? - Yes, he is./ No, he isn't.

II - CẤU TRÚC THÌ HIỆN TẠI ĐƠN VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG

1. Khẳng định:

S + V(s/es)

Trong đó: - S (subject): Chủ ngữ

- V (verb): Động từ

* CHÚ Ý:

- S = I, We, You, They, danh từ số nhiều thì ĐỘNG TỪ ở dạng NGUYÊN THỂ

- S = He, She, It, danh từ số ít thì ĐỘNG TỪ thêm "S" hoặc ES"

* Ví dụ:

- They go to work by bus every day. (Họ đi làm bằng xe buýt hàng ngày.)

Trong câu này, chủ ngữ là "They" nên động từ chính "go" ta để ở dạng NGUYÊN THỂ không chia.

- She goes to work by bus every day.(Cô ấy đi làm bằng xe buýt hàng ngày.)

Trong câu này, chủ ngữ là "She" nên động từ chính "go" phải thêm "es".

(Ta sẽ tìm hiểu về quy tắc thêm "S" hoặc "ES" sau động từ ở phần sau.)

2. Phủ định:

S + don't/ doesn't + V(nguyên thể)

Ta có: - don't = do not

- doesn't = does not

CHÚ Ý:

- S = I, We, You, They, danh từ số nhiều - Ta mượn trợ động từ "do" + not

- S = He, She, It, danh từ số ít - Ta mượn trợ động từ "does" + not

- Động từ (V) theo sau ở dạng NGUYÊN THỂ không chia.

* Ví dụ:

- We don't go to school on Sunday. (Chúng tôi không đến trường vào ngày Chủ Nhật.)

Trong câu này, chủ ngữ là "We" nên ta mượn trợ động từ "do" + not (don't), và động từ "go" theo sau ở dạng NGUYÊN THỂ.

- He doesn't visit his grandparents regularly. (Anh ấy không đến thăm ông bà thường xuyên)

Trong câu này, chủ ngữ là "He" nên ta mượn trợ động từ "does" + not (doesn't), và động từ "visit" theo sau ở dạng NGUYÊN THỂ.

3. Câu hỏi:

Do/ Does + S + V(nguyên thể)?

Trả lời: Yes, I/we/you/they + do./ No, he/she/it + does.

No, he/she/it + doesn't./ No, he/ she/ it + doesn't.

CHÚ Ý:

- S = I, We, You, They, danh từ số nhiều - Ta mượn trợ động từ "Do" đứng trước chủ ngữ

- S = He, She, It, danh từ số ít - Ta mượn trợ động từ "Does" đứng trước chủ ngữ

- Động từ chính trong câu ở dạng NGUYÊN THỂ

* Ví dụ:

- Do you stay with your family? (Bạn có ở cùng với gia đình không?)

- Yes, I do./ No, I don't.(Có, tớ ở cùng với gia đình./ Không, tớ không ở cùng.)

Trong câu này, chủ ngữ là "you" nên ta mượn trợ động từ "Do" đứng trước chủ ngữ, động từ chính "stay" ở dạng nguyên thể.

- Does your father like reading books? (Bố của bạn có thích đọc sách không?)

Yes, he does./ No, he doesn't. (Có, ông ấy có thích đọc sách./ Không, ông ấy không thích.)

Trong câu này, chủ ngữ là "your father" (tương ứng với ngôi "he") nên ta mượn trợ động từ "Does" đứng trước chủ ngữ, động từ chính "like" ở dạng nguyên thể.

II - CÁCH SỬ DỤNG THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

1. Diễn tả một hành động, sự việc diễn ra thường xuyên, lặp đi lặp lại hay một thói quen.

* Ví dụ:

- I brush my teeth every day. (Tôi đánh răng hàng ngày.)

Ta thấy việc đánh răng được lặp đi lặp lại hàng ngày nên ta sẽ sử dụng thì hiện tại đơn để diễn tả. Vì chủ ngữ là "I" nên động từ "brush" ở dạng nguyên thể.

- My mother usually goes to work by motorbike. (Mẹ tôi thường đi làm bằng xe máy)

Việc đi làm bằng xe máy cũng xảy ra thường xuyên nên ta sẽ sử dụng thì hiện tại đơn. Vì chủ ngữ là "my mother" (tương ứng với "she") nên động từ "go" thêm "es".

2. Diễn tả một sự thật hiển nhiên, một chân lý.

* Ví dụ:

- The sun rises in the East and sets in the West. (Mặt trời mọc đằng Đông, và lặn đằng Tây)

Đây là một sự thật hiển nhiên nên ta sử dụng thì hiện tại đơn để diễn tả. Chủ ngữ là "the sun" (số ít, tương ứng với "it") nên động từ "rise" và "set" ta phải thêm "s".

3. Diễn tả sự việc sẽ xảy xa theo lịch trình, thời gian biểu rõ ràng như giờ tàu, máy bay chạy.

Ví dụ:

- The train leaves at 5 pm today. (Tàu sẽ rời đi vào lúc 5h chiều ngày hôm nay.)

- The flight starts at 9 am tomorrow. (Chuyến bay sẽ bắt đầu vào lúc 9h sang ngày mai.)

Mặc dù việc "tàu rời đi" hay "Chuyến bay bắt đầu" chưa xảy ra nhưng vì nó là một lịch trình nên ta sử dụng thì hiện tại đơn. Chủ ngữ là "the train" và "the flight" (số ít, tương ứng với "it") nên động từ "leave" và "starts" ta phải thêm "s".

4. Diễn tả suy nghĩ, cảm xúc, cảm giác.

Ví dụ:

- I think that your mother is a good person. (Tôi nghĩ rằng mẹ bạn là một người tốt.)

Động từ chính trong câu này là "think" diễn tả "suy nghĩ" nên ta sử dụng thì hiện tại đơn. Vì chủ ngữ là "I" nên động từ "think" không chia và ở dạng nguyên thể.

- She feels very tired now. (Bây giờ cô ấy cảm thấy rất mệt.)

Động từ "feel" có nghĩa là "cảm thấy" chỉ cảm giác nên ta sử dụng thì hiện tại đơn. Vì chủ ngữ là "she" nên động từ "feel" phải thêm "s".

III - DẤU HIỆU NHẬN BIẾT THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

* Khi trong câu có các trạng từ chỉ tần suất:

- always: Luôn luôn

- usually: Thường thường

- often: Thường

- sometimes: Thỉnh thoảng

- rarely: Hiếm khi

- seldom: Hiếm khi

- every day/ week/ month/ year: Hàng ngày/ hàng tuần/ hàng tháng/ hàng năm

- once: Một lần (once a week: một tuần 1 lần)

- twice: Hai lần (twice a month: hai lần một tháng)

- three times: Ba lần (three times a day: 3 lần 1 ngày)

* CHÚ Ý:

- Chú ý: từ "ba lần" trở lên ta sử dụng: số đếm + times

Ví dụ: She goes to the cinema four times a month. (Cô ấy đi xem phim 4 lần 1 tháng)

* Vị trí của trạng từ chỉ tuần suất trong câu:

- Các trạng từ: always, usually, often, sometimes, rarely, seldom - đứng trước động từ thường, đứng sau động từ "to be" và trợ động từ .

Ví dụ: - He rarely goes to school by bus. (Anh ta hiếm khi đi học bằng xe bus)

- She is usually at home in the evening. (Cô ấy thường ở nhà vào buổi tối.)

- I don't often go out with my friends. (Tôi không thường đi ra ngoài với bạn bè)

IV - QUY TẮC THÊM "S" HOẶC "ES" SAU ĐỘNG TỪ

1. Thông thường ta thêm "s" vào sau các động từ.

Ví dụ:

work - works

read - reads

speak - speaks

love - loves

see - sees

drink - drinks

2. Những động từ tận cùng bằng: - s; - sh; - ch; - z; - x; - o ta thêm "es".

Ví dụ:

miss - misses

watch - watches

mix - mixes

wash - washes

buzz - buzzes

go - goes

3. Những động từ tận cùng là "y":

+ Nếu trước "y" là một nguyên âm (a, e, i, o, u) - ta giữ nguyên "y" + "s"

Ví dụ: play - plays buy - buys pay - pays

+ Nếu trước "y" là một phụ âm - ta đổi "y" thành "i" + "es"

Ví dụ: fly - flies cry - cries fry - fries

4. Trường hợp đặc biêt:

Ta có: have - has

Động từ "have" khi đi với chủ ngữ là ngôi thứ 3 số ít sẽ không thêm "s" mà biến đổi thành "has".

Ví dụ: They have two children. (Họ có 2 người con.)

She has two children. (Cô ấy có 2 người con.)

B. Danh động từ trong Tiếng Anh

1. Chức năng của Danh động từ

Danh động từ làm chủ ngữ

Swimming is good for health.

Learning English is interesting.

Danh động từ làm tân ngữ

She likes cooking.

Danh động từ làm tân ngữ của 'be'

My great passion in life is studying

Tuy nhiên trong quá trình làm bài, các em thường hay nhầm lẫn hoặc nhớ không chuẩn cách sử dụng danh động từ. Dưới đây là liệt kê danh sách:

1. Các động từ theo sau bởi Ving (danh động từ)

Anticipate: đoán trước

Appreciate: hoan nghênh

Avoid: tránh

Consider: xem xét

delay: trì hoãn

Deny: từ chối

Detest: ghê tởm

Dislike: không thích

Enjoy: thích thú

Escape: trốn khỏi

Suggest: đề nghị

Finish: hoàn tất

Forgive: tha thứ

Involve: có ý định

Keep: tiếp tục

Miss: bỏ lỡ

Postpone: trì hoãn

Prevent: ngăn chặn

Stop: dừng ...

Note: appreciate đòi hỏi phải có một tính từ sở hữu hoặc danh động từ

I appreciate your giving me so much of your time.

I appreciate being given this opportunity.

Ví dụ: Would you mind _____ your name and address on this sheet of paper?

A. to write B. writing C. write D. to writing

2. Danh động từ đứng sau cụm động từ, thành ngữ...

Can't help/ can't bear/ can't stand: không thể chịu đựng nổi

It's (not) worth: (không) đáng giá

It's no use: thật vô dụng

It's no good: vô ích

There's no point in: Chẳng có lý do gì/ lợi gì

Have difficulty (in): Có khó khăn trong vấn đề gì

A waste of money/ time: tốn tiền/ mất thời gian

Be busy (with): bận rộn với cái gì

Look forward to: trông mong, chờ đợi

Be (get) used to: quen với cái gì

Object to: phản đối

Confess to: thú tội, nhận tội

Ví dụ: She doesn't approve of her husband _____.

A. to gamble B. gambling C. to gamble D. to gambling

3. Sau V + preposition, Adj + preposition hoặc Noun + preposition là V - ing.

Accuse of (tố cáo),

Suspect of (nghi ngờ),

be fond of (thích),

be interested in (thích thú, quan tâm),

choice of (lựa chọn),

reason for (lý do về)...

4. Những động từ sau đây theo sau là to V hoặc V - ing mà nghĩa không thay đổi: begin, like, can't stand, love, continue, prefer, start, hate, dread.

Ví dụ: The photograph makes me _____about 80!

A. to look B. look C. looking D. to looking

Đánh giá bài viết
1 3.636
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 8 Xem thêm