Nguyên tắc tính trả tiền lương dạy thêm giờ mới nhất 2017

5 6.199

Tính giờ dạy thêm đối với giáo viên như thế nào?

Tiền lương làm thêm giờ đối với giáo viên? Nguyên tắc tính trả tiền lương dạy thêm giờ như thế nào? VnDoc.com mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để trả lời các câu hỏi trên.

Cách tính lương giáo viên tiểu học theo quy định mới nhất 2017

Cách tính lương giáo viên THCS theo quy định mới nhất 2017

Cách tính lương giáo viên THPT theo quy định mới nhất 2017

Nguyên tắc tính trả tiền lương dạy thêm giờ

Hàng tuần tôi trực tiếp giảng dạy 18 tiết, cộng với 10 tiết công tác kiêm nhiệm (6 tiết chủ nhiệm lớp, 3 tiết tổ trưởng chuyên môn, 3 tiết quản lý phòng học bộ môn) tổng là 28 tiết/tuần (nhiều hơn 9 tiết so với định mức lao động của giáo viên THCS).

Xin hỏi trường hợp của tôi có được hưởng chế độ dạy thừa giờ không?

Nguyên tắc tính trả tiền lương dạy thêm giờ

* Trả lời:

Khoản 1 Điều 6 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT), có nêu: Định mức tiết dạy trong một tuần của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết;

Còn tạo Khoản 6,7,8 Điều 3 Thông tư liên tịch số: 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 giữa Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, hướng dẫn:

- Chỉ thanh toán tiền lương dạy thêm giờ ở đơn vị hoặc bộ môn thiếu số lượng nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đơn vị hoặc bộ môn không thiếu nhà giáo thì chỉ được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ khi có nhà giáo nghỉ ốm, nghỉ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hoặc đi học tập, bồi dưỡng, tham gia đoàn kiểm tra, thanh tra và tham gia những công việc khác do cấp có thẩm quyền phân công, điều động phải bố trí nhà giáo khác dạy thay.

- Thời gian không trực tiếp tham gia giảng dạy nhưng được tính hoàn thành đủ số giờ giảng dạy và được tính vào giờ dạy quy đổi, bao gồm: thời gian nghỉ ốm, nghỉ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; thời gian đi làm nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền phân công, điều động.

- Số giờ dạy thêm được tính trả tiền lương dạy thêm giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch này không quá số giờ làm thêm theo quy định của pháp luật.

Như vậy, nếu trường hợp của bạn tương ứng với hướng dẫn tại Khoản 6 Điều 3 Thông tư liên tịch số: 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC thì bạn sẽ được thanh toán tiền dạy thêm giờ theo quy định hiện hành. Cách tính tiền lương dạy thêm giờ được áp dụng theo Điều 4 Thông tư này.

Hướng dẫn công thức tính tiền lương dạy thêm giờ của giáo viên

Hỏi: Xin hỏi cách tính tiền lương dạy thêm giờ của các trường phổ thông có giống với giáo viên mầm non hay không?

* Trả lời:

Theo Thông tư liên tịch số: 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 "Hướng dẫn thực hiện chế độ lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập", thì tiền lương dạy thêm giờ của giáo viên phổ thông (từ bậc tiểu học đến THPT) được áp dụng chung một công thức.

Cụ thể, theo Khoản 1 Điều 4 Thông tư trên, hướng dẫn công thức tính tiền lương dạy thêm giờ như sau:

- Tiền lương dạy thêm giờ/năm học = số giờ dạy thêm/năm học x Tiền lương 1 giờ dạy thêm;

- Tiền lương 1 giờ dạy thêm = Tiền lương 1 giờ dạy x 150%;

- Tiền lương 1 giờ dạy:

  • Đối với giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp và giáo viên, giảng viên cơ sở dạy nghề: Tiền lương 01 giờ dạy = Tổng tiền lương của 12 tháng trong năm học x Số tuần dành cho giảng dạy (dạy trẻ)
  • Định mức giờ dạy/năm 52 tuần
  • Đối với nhà giáo làm công tác quản lý hoặc được phân công làm nhiệm vụ tổng phụ trách Đội, cán bộ Đoàn, Hội ở cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp và cơ sở dạy nghề được tính theo công thức nêu trên, trong đó định mức giờ dạy/năm là định mức giờ dạy/năm của giáo viên cùng bậc học, cấp học, bộ môn của cơ sở giáo dục đó.

Số giờ dạy thêm/năm học = [Số giờ dạy thực tế/năm học + Số giờ dạy quy đổi/năm học (nếu có) + Số giờ dạy tính thêm/năm học (nếu có) + Số giờ dạy được giảm theo chế độ/năm học (nếu có)] - (Định mức giờ dạy/năm).

Như vậy, nếu nhà trường không nhân với 150% để tính tiền lương 1 giờ dạy thêm là chưa đúng với quy định hiện hành nêu trên. Tiền lương 1 giờ dạy thêm không bao gồm phụ cấp đứng lớp 35%.

Được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ khi có giáo viên nghỉ thai sản

Hỏi: Trường tôi có hai giáo viên dạy thể dục. Hiện một giáo viên đang nghỉ thai sản. Tôi được Hiệu trưởng thông báo, đầu năm học 2017-2018, sẽ dạy bù vào số tiết của giáo viên nghỉ đẻ đó. Tôi có được tính tiền tăng giờ không?

* Trả lời:

Theo Mục II của Thông tư số: 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 9/9/2008 của liên Bộ gồm: Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính, thì tiền lương của một tháng làm căn cứ tính trả tiền lương dạy thêm giờ của nhà giáo bao gồm mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng, các khoản phụ cấp lương và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có); Số giờ tiêu chuẩn làm cơ sở tính trả tiền lương dạy thêm giờ được căn cứ vào chế độ làm việc của nhà giáo theo các văn bản nêu tại Điểm b Khoản 2 Mục I Thông tư này.

Về nguyên tắc đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thì tùy theo điều kiện cụ thể của từng đơn vị để thực hiện tạm ứng tiền lương dạy thêm giờ theo tháng hoặc theo học kỳ cho phù hợp và quyết toán vào cuối năm tài chính;

Chỉ thanh toán tiền lương dạy thêm giờ ở đơn vị, bộ môn thiếu nhà giáo theo định mức biên chế. Đơn vị, bộ môn không thiếu nhà giáo theo định mức biên chế thì chỉ được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ khi có nhà giáo nghỉ ốm, thai sản theo quy định phải bố trí nhà giáo khác dạy thay.

Như vậy, theo thư bạn viết và căn cứ vào quy định nêu trên, nếu bạn dạy vượt định mức thời gian làm việc theo Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số: 28 /2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) thì bạn hoàn toàn được áp chế độ trả lương dạy thêm giờ. Tuy nhiên, số giờ dạy thêm được tính trả tiền lương dạy thêm giờ theo quy định tại Thông tư số: 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC không quá 200 giờ tiêu chuẩn/năm.

Đánh giá bài viết
5 6.199
Văn bản giáo dục Xem thêm