Nhiệm vụ của giáo viên tiểu học mới nhất

Quy định về nhiệm vụ của giáo viên tiểu học

Công việc của giáo viên tiểu học không chỉ là lên kế hoạch và giảng dạy các tiết học theo khung chuẩn của Bộ giáo dục. Ngoài ra, giáo viên còn phải thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Bộ giáo dục đề ra. Dưới đây là quy định chi tiết nhiệm vụ của giáo viên tiểu học, mời các bạn cùng tham khảo.

Nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng II, III, IV được quy định tại Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ ban hành như sau:

Nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng II - Mã số V.07.03.07

Ngoài những nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng III, giáo viên tiểu học hạng II còn phải thực hiện những nhiệm vụ sau:

a) Tham gia biên tập, biên soạn, phát triển chương trình, tài liệu bồi dưỡng giáo viên, học sinh tiểu học;

b) Chủ trì các hoạt động bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên đề của nhà trường hoặc tham gia đánh giá, xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của đồng nghiệp từ cấp huyện trở lên;

c) Tham gia công tác kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học từ cấp huyện trở lên;

d) Tham gia ban giám khảo hội thi giáo viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm hoặc tổng phụ trách đội giỏi cấp huyện trở lên;

đ) Tham gia tổ chức, đánh giá các hội thi của học sinh tiểu học từ cấp huyện trở lên.

Nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng III - Mã số V.07.03.08

Ngoài những nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng IV, giáo viên tiểu học hạng III còn phải thực hiện những nhiệm vụ sau:

a) Làm báo cáo viên hoặc dạy minh họa ở các lớp bồi dưỡng giáo viên tiểu học hoặc dạy thử nghiệm các mô hình, phương pháp mới;

b) Hướng dẫn sinh viên thực hành sư phạm;

c) Chủ trì các nội dung bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên đề ở tổ, khối chuyên môn; viết sáng kiến kinh nghiệm; tham gia đánh giá, xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của đồng nghiệp cấp trường trở lên;

d) Tham gia công tác kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên tiểu học từ cấp trường trở lên;

đ) Tham gia ban giám khảo hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, tổng phụ trách đội giỏi;

e) Tham gia tổ chức, đánh giá các hội thi của học sinh tiểu học từ cấp trường trở lên.

Nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng IV - Mã số V.07.03.09

a) Giảng dạy, giáo dục học sinh theo chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học cấp tiểu học;

b) Tham gia phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh yếu kém cấp tiểu học;

c) Vận dụng các sáng kiến kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng vào thực tế giảng dạy, giáo dục và làm đồ dùng, thiết bị dạy học cấp tiểu học;

d) Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới tổ chức lớp học, tổ chức hoạt động dạy học và đánh giá kết quả học tập theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, hình thành năng lực và phương pháp tự học của học sinh;

đ) Hoàn thành các chương trình bồi dưỡng; tự học, tự bồi dưỡng trau dồi đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ; tham gia các hoạt động chuyên môn; tham gia phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ;

e) Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình học sinh và các tổ chức, đoàn thể liên quan để tổ chức, hướng dẫn các hoạt động giáo dục, tham gia tư vấn tâm lí học sinh tiểu học;

g) Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo và các hội thi cho học sinh tiểu học;

h) Chấp hành sự phân công, kiểm tra, đánh giá của các cấp quản lý giáo dục;

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công.

----------------------------------------------------------------

A. ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC QUY ĐỊNH:

Nhiệm vụ của giáo viên

 • Giảng dạy, giáo dục đảm bảo chất lượng theo chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạn bài, lên lớp, kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh; quản lí học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục.
 • Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.
 • Học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy.
 • Tham gia công tác phổ cập giáo dục tiểu học ở địa phương.
 • Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quyết định của Hiệu trưởng; nhận nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lí giáo dục.
 • Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình học sinh và các tổ chức xã hội liên quan để tổ chức hoạt động giáo dục.

Nhiệm vụ của giáo viên tiểu học

B.THÔNG TƯ 28/2009/TT-BGDĐT QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ CỦA GVCN:

Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ của một giáo viên, giáo viên chủ nhiệm còn phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát với đối tượng nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của từng học sinh và của cả lớp;
 • Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, chủ động phối hợp với các giáo viên bộ môn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, các đoàn thể và các tổ chức xã hội khác có liên quan trong hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh của lớp mình chủ nhiệm;
 • Nhận xét, đánh giá xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học, đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh, đề nghị danh sách học sinh được lên lớp, danh sách học sinh phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp, hoàn chỉnh việc ghi vào sổ điểm và học bạ học sinh;
 • Tham gia hướng dẫn hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục và rèn luyện học sinh do nhà trường tổ chức;
 • Báo cáo thường kì hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng.

C. NỘI DUNG MOĐUN 35 BDTX:

GVCN có các nhiệm vụ sau:

 • Giảng dạy, Quản lí học sinh lớp mình phụ trách ( có thể cả cấp học)
 • Cố vấn, tổ chức mọi hoạt động cho HS
 • Phối hợp với các lực lượng xã hội tạo không gian, thời gian để giáo dục học sinh
 • Chịu trách nhiệm chính trong đánh giá học sinh, giúp HS tự đánh giá quá trình rèn luyện theo mục tiêu giáo dục, phối hợp, tiếp thu nhận xét, đánh giá của các tổ chức giáo dục, ngoài giáo dục để đánh giá chính xác HS.
 • Thông báo kết quả qua cộng đồng, nơi ở, tổ chức Đội, cơ quan CMHS công tác, dòng họ.
 • Tư vấn cho CMHS nghiệp vụ sư phạm, phổ biến mục tiêu giáo dục học sinh đến tận CMHS.
 • Phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu
 • Rèn luyện kĩ năng cho HS thông qua việc bố trí tự quản, phụ trách các hoạt động.
 • Xây dựng hội CMHS thành lực lượng tham gia trực tiếp vào các hoạt động của lớp chủ nhiệm.
 • Kế hoạch hóa mọi tiềm năng và xã hội vào giáo dục học sinh
 • Phản ánh nguyện vọng của HS lớp chủ nhiệm với những người có trách nhiệm để giải quyết (Hiệu trưởng, TPT Đội, GV khác, GĐ, xã hội.
 • Tư vấn cho HS mọi lĩnh vực (hướng nghiệp, chọn nghề).
Đánh giá bài viết
11 30.548
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm