Nhiều cách giải cho câu Este trong đề thi thử THPT QG Quảng Bình năm 2019

1 17
NhiÒu c¸ch gi¶i c©u este së
GD-§T
Qu¶ng B×nh
Câu 40.
X,Ylàhaiaxitcacboxylicđềuđơnchức,mạchhở(trongphântửX,Ychứakhôngquá2liênkếtvà50<
M
X
<M
Y
).ZlàesteđượctạobởiX,Yvàetylenglicol.Đốtcháy13,12gamhỗnhợpEchứaX,Y,Zcần0,50molO
2
.
Nếuđunnóng13,12gamEvớidungdịchKOHdưđếnkhiphảnứnghoàntoànthìsốmolKOHphảnứnglà0,20mol.
Mặtkhác,0,36molElàmmấtmàuvừađủdungdịchchứa0,1molBr
2
.PhầntrămkhốilượngcủaZtrongEcógiátrị
gần nhấtvớigiátrịnàosauđây
A.18,25%. B.22,15%. C.24,04%. D.20,45%.
(Trích đề thi thử THPT QG 2019, SGD-ĐT Quảng Bình)
Tóm tắt:
0
2
KOH
2 4 2 2
0,2
O (0,5 t
13,12
E
C C
RCOOK R'COOK C H (OH) H O
RCOOH; R'COOH
E
RCOO CR'
n
3,6
n
(0,2 mol, võa ®ñ)
mol
Pn cã kh«ng q 2 liªn
mol) ,
2 4
(gam) ;
C H OO


2
2
CO
H O
Phân tích mấu chốt:
M
Y
>M
X
>50
không có HCOOH (chất này có nhóm CHO, bị oxi hóa bởi Br
2
). Như vậy khi tác dụng với Br
2
thì chỉ
xảy ra phản ứng cộng Br
2
vào liên kết pi của C=C.
0,36 mol E + 0,1 mol Br
2
nBr
2
< nE
Trong E có 1 axit no, 1 axit chứa một liên kết đôi C=C.
Phản ứng của E với KOH
n
COO
= n
KOH
(đã biết 0,2 mol)
Phản ứng đốt cháy có 2 chất chưa biết số mol (CO
2
, H
2
O), trong khi ta biết tổng số mol Oxi trước phản ứng và khối
lượng các chất trước phản ứng
đủ cơ sở tìm số mol mỗi chất CO
2
, H
2
O.
Khi đã biết số mol CO
2
, H
2
O ta thường áp dụng công thức: n
pi
– n
hh
= n
CO2
– n
H2O
Áp dụng cho bài này ta có: npi = nCOO + nBr
2
= nCOO (biết) + (nBr
2
= n
E
:3,6)
dễ dàng tính được n
E
?
Xử lý tốt các dữ kiện mấu chốt nêu trên thì phần còn lại có thể giải quyết được theo nhiều cách khác nhau.
Hướng dẫn:
Cách 1: Cắt E thành nhóm chức và hidrocacbon

C H C
BTE
C H H
E
Z
E
C C X Y
CO ,H O,pi
2 2
4n n 0,5.4
n 0,29
COO :0,2
E
C,H 12n n 13,12 0,2.44 n 0,84
n 0,18
n 0,2 0,18 0,02
1
0,2 ( 1)n 0,49 0,42 E
n 0,05 n n 0,16
3,6
(
E
Ph©n phèi C, H, C=C
mol



2 3 2 3
2 2 4
Z
2 3 3
0,05 0,15
X,Y):....COOH : 0,16
Z: C H COOCH OOCCH
Z:...(COO) C H :0,02
0,02.158.100%
%m 24,09%
13,12
C H CH ;

Cách 2: Cắt Este thành axit và hidrocacbon
n 2n 2 2k
2 2
it
C C
E
0,2 a 3,6.0,2k 0
COOC H : 0,2
0,2.(14n 2k 46) 26a 13,12
C H : a
0,2.(6n 2 2k) 10a 0,5.4
n 0,2 2a
a 0,72k 0,2
E n 0,2k 26a 0,4k 2,8n 3,92
10a 0,4k 1,2n 1,6
n 0,2 a
a 0,02
k 0,25
n 1,
ax
2 3
2 2
2 3 2 4 3 Z
0,02
3
n n
CH COOH : 0,15
13,12 0,15.60 0,02.26
RCOOH : 0,05 R 45 27(C H )
0,05
25 C H :0,02
0,02.158
Z:C H COOC H OOCCH %m 100% 24,09%
13,12
: =3:1
gèc no gèc k.no



thi thö thpt quèc gia n¨m 2019
i
Cách 3: Đồng đẳng hóa (sử dụng 4 ẩn)
3
2 3
Z
COO
2 5 10
E C C
2
CH COOH :a
BTKL 60a 72b 158c 14d 13,12
a 0,13
BTE 8a 12b 30c 6d 0,5.4C H COOH : b
b 0,03
0,02.158.100%
%m 24,09%
n a b 2c 0,2
c 0,02(COO) C H : c
13,12
n 3,6n a b c 3,6.(b c) 0 d 0
CH :d
Cách 4: No hóa hỗn hợp
3
3 2 2 4
2
(a.xit)
z
E'
CH COOH:0,2 2x
0,2 x 3,6z x 0,02
X,Y:0,2 2x
E (CH COO) C H : x (146 120)x 14y 2z 13,12 0,2.60 y 0,05
Z:x(mol)
(26 16)x 6y 2z 0,5.4 0,2.8 z 0,05
CH : y
0,05 0,02
C C 0,1875
0,16
(mol) H
2

 
Z
it
0,02.(146 14 2)
%m 100% 24,09%
it
13,12
0,03 mol CH
2
ax no:0,13 mol
ax ®ãi: 0,03 mol
Cách 5: Giải truyền thống
0
2 2 2
2 2 2
t
2 2 2
CO H O CO
E
E
C CCO H O H O
este
axit
E COO 0,2 mol O 0,5 mol CO H O
2n n 0,2.2 0,5.2 n 0,49
n 0,18
1
0,2 ( 1)n 0,49 0,42
n 0,05
4n 18n 13,12 0,5.32 n 0,42
3,6
n 0,2 0,18 0,02
n 0,05 0,0
®ãi
=
3
BTC
2 3 2 x Z
2 5 10 2 x
axit
CH COOH:0,13
2 0,03 C 2,72 E C H COO(CH ) :0,03 x 0 %m 24,09%
n 0,18 0,02 0,03 0,13 (COO) C H (CH ) :0,02
no
  
Cách 6: Sử dụng miền giá trị của chỉ số cacbon.
2
CO
2 2 4
R
BTC
R
n
COO
n 0,49,
1
0,2 ( 1)(a b) 0,49 0,42
(X,Y): RCOOH :a
a 0,16
3,6
Z: R '(COO) C H : b
b 0,02
a 2b 0,2
0,16.(C 1)
0,18
( 0,02):0,16 0,1875
3,6
2
H O COO
n n = n n
pi E CO H O
2 2
n = 0,42, n = 0,2


R' R
R R '
Z
0,02.(C 4) 0,49 C 1,1875
C 1,1875 C 3
0,02.(42 88 28)
%m 100% 24,09%
13,12
R' 3 6
; C 3 (C H )

Cách 7: Kết hợp nông thôn và thành thị.
C H C
BTE
C H H
Z
E
E it
C C
it
n 2n
CO ,H O,pi
2 2
4n n 0,5.4 n 0,29
COO :0,2
E
C,H 12n n 13,12 0,2.44 n 0,84
n 0,2 0,18 0,02
n 0,18
1
0,2 ( 1)n 0,49 0,42 E n 0,05 0,02 0,03
n 0,05
3,6
n 0,13
C H
E
ax ®ãi
ax no


2
BTC
m 2m 2 2 Z
n m 2 2n 2m 4
O : 0,13
0,13n 0,03m 0,02.(n m 2) 0,49
0,02.158
n 2;m 3
13,12
C H O : 0,02
 

Cách khác: còn nữa

Cách giải cho câu Este trong đề thi thử THPT QG Quảng Bình năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn Nhiều cách giải cho câu Este trong đề thi thử THPT QG Quảng Bình năm 2019. Tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT Quốc gia môn Hóa học. Mời các bạn học sinh tham khảo

................................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Nhiều cách giải cho câu Este trong đề thi thử THPT QG Quảng Bình năm 2019. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 17
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm