Nội dung ôn thi viên chức 2020

S
d
G
I
A
O
DU
C
VA
DA
O
T
A
O
H
A
N
Q
l
C
O
N
G
H
O
A
XA
H
O
I
C
H
U
NG
H
I
A
V
l
^
T
N
A
M
HO
I
DO
N
G
T
H
I
T
UY
E
N
V
I
E
N
C
H
l
T
C
H
o
c
l
a
p
-
T
y
d
o
-
H
a
n
h
p
h
i
i
c
S
6
:
3
06
/
Q
D
-
H
D
TT
V
C
H
a
N
o
i
,
n
g
a
y
1
8
t
h
d
n
g
0
2
n
d
m
2
020
Q
U
Y
E
T
B
I
N
H
V
e
v
i
e
c
p
h
e
d
u
y
e
t
n
o
i
d
ung
o
n
t
a
p
c
ac
ph
a
n
t
h
i
V
dn
g
1
ky
t
h
i
t
uy
e
n
v
i
e
n
c
h
i
i
c
l
a
m
v
i
e
c
t
a
i
c
ac
c
o
p
s
o
g
i
a
o
d
u
e
c
o
n
g
l
a
p
t
r
u
e
t
hu
o
c
S
o
G
i
a
o
d
u
e
v
a
B
a
o
t
a
o
H
a
N
o
i
n
a
m
2
0
1
9
C
H
U
T
J
C
H
H
Q
I
DO
N
G
T
H
I
T
U
Y
E
N
V
I
E
N
C
H
l
T
C
S
6
G
I
A
O
D
y
C
V
A
DA
O
T
A
O
C
a
n
c
i
i
Q
u
y
d
t
d
i
n
h
s
d
22
80
/
Q
D
-
S
G
D
D
T
n
g
a
y
30
/
1
2
/
2
0
1
9
c
u
a
G
i
a
m
d
6
c
S
o
G
i
a
o
d
u
e
v
a
D
a
o
t
a
o
H
a
N
o
i
v
e
v
i
e
c
T
h
a
n
h
l
a
p
H
o
i
d
o
n
g
t
h
i
t
u
y
e
n
v
i
e
n
c
h
t
r
c
l
a
m
v
i
e
c
t
a
i
c
a
c
c
a
s
d
g
i
a
o
d
u
e
c
o
n
g
l
a
p
t
r
u
e
t
hu
p
c
S
o
G
i
a
o
d
u
e
v
a
D
a
o
t
a
o
H
a
N
o
i
n
a
m
20
1
9
;
C
a
n
c
i
i
L
u
a
t
V
i
e
n
c
h
i
i
c
s
6
58
/
2
0
1
0
/
Q
H
1
2
n
g
a
y
1
5
/
1
1
/
2
0
1
0
;
C
a
n
c
t
r
N
g
h
i
d
i
n
h
s
6
2
9
/
2
0
1
2
/
N
D
-
C
P
n
g
a
y
1
2
/
4
/
2
0
1
2
c
i
i
a
C
h
i
n
h
phu
v
e
v
i
ec
t
u
y
e
n
d
ung
,
s
u
d
un
g
v
a
q
u
a
n
l
y
v
i
e
n
c
h
i
i
c
;
N
gh
i
d
i
n
h
s
o
1
6
1
/
2
0
1
8
/
N
D
-
C
P
n
g
a
y
29
/
11
/
2
0
1
8
c
u
a
C
h
i
n
h
phu
v
e
v
i
e
c
s
i
i
a
d
o
i
,
b
o
s
un
g
m
o
t
s
o
q
u
y
d
i
n
h
v
e
t
u
y
e
n
d
i
o
n
g
c
o
ng
c
h
i
i
c
,
v
i
e
n
c
h
i
i
c
,
n
a
ng
n
g
a
c
h
c
o
n
g
c
h
i
i
c
,
t
h
a
ng
h
a
ng
v
i
e
n
c
h
i
i
c
v
a
t
h
u
c
h
i
e
n
c
h
e
d
o
ho
p
d
on
g
m
o
t
s
o
l
o
a
i
c
on
g
v
i
e
c
t
r
on
g
c
o
q
u
a
n
h
a
n
h
c
h
i
n
h
nh
a
n
ud
e
,
d
o
n
v
i
s
u
n
gh
i
e
p
c
o
n
g
l
a
p
;
C
a
n
c
i
i
T
h
d
n
g
t
u
s
d
0
3
/
2
0
1
9
^
T
-
B
N
V
n
g
a
y
1
4
/
5
/
2
0
1
9
c
i
i
a
B
o
N
o
i
v
u
v
l
v
i
e
c
S
i
i
a
d
d
i
,
b
d
s
u
n
g
m
o
t
s
d
q
u
y
d
i
n
h
v
e
t
u
y
e
n
c
on
g
c
h
i
i
c
,
v
i
e
n
c
h
i
i
c
,
n
a
n
g
n
g
a
c
h
n
g
ac
h
c
o
n
g
c
h
i
i
c
,
t
h
a
n
g
h
a
n
g
c
h
i
i
c
d
a
n
h
n
gh
e
n
g
h
i
e
p
v
i
e
n
c
h
i
i
c
v
a
t
h
u
c
h
i
e
n
c
h
e
d
o
h
o
p
d
o
ng
m
o
t
s
d
l
o
a
i
c
on
g
v
i
e
c
t
r
o
ng
c
a
q
u
a
n
h
a
n
h
c
h
i
n
h
n
h
a
n
u
d
e
,
d
o
n
v
i
s
i
r
n
g
h
i
e
p
c
on
g
l
a
p
;
C
a
n
c
i
i
Q
u
y
e
t
d
i
n
h
s
d
6
7
0
1
/
QD
-
U
B
N
D
ng
a
y
2
0
/
11
/
2
0
1
9
c
u
a
U
B
N
D
t
h
a
n
h
p
h
o
H
a
N
p
i
v
e
v
i
e
c
P
h
e
d
uy
e
t
c
h
i
t
i
e
u
v
a
b
a
n
h
a
n
h
K
e
h
o
a
c
h
t
h
i
t
u
y
e
n
v
i
e
n
c
h
i
i
c
v
a
o
l
a
m
v
i
e
c
t
a
i
c
ac
c
a
s
d
g
i
a
o
d
u
e
c
o
ng
l
a
p
t
h
uo
c
S
d
G
i
a
o
d
u
e
v
a
D
a
o
t
a
o
H
a
N
o
i
,
n
a
m
2
0
1
9
;
X
e
t
d
e
n
g
h
i
c
i
i
a
T
r
u
dn
g
B
a
n
H
u
a
n
g
d
a
n
o
n
t
a
p
ky
t
h
i
t
uy
e
n
v
i
e
n
c
h
i
i
c
l
a
m
v
i
e
c
t
a
i
c
ac
c
a
s
d
g
i
a
o
du
e
c
on
g
l
a
p
t
r
u
e
t
h
u
o
c
S
d
G
i
a
o
d
u
e
v
a
D
a
o
t
a
o
H
a
N
p
i
n
a
m
2
0
1
9
,
QUY
E
T
D
I
N
H
:
B
i
e
u
1
.
P
h
e
d
uy
e
t
n
o
i
d
u
n
g
o
n
t
a
p
c
a
c
p
h
a
n
t
h
i
V
o
n
g
1
k
y
t
h
i
t
uy
d
n
v
i
e
n
c
h
i
i
c
l
a
m
v
i
e
c
t
a
i
c
a
c
c
a
s
d
g
i
a
o
d
u
e
c
o
n
g
l
a
p
t
r
u
e
t
h
u
o
c
S
d
G
i
a
o
d
u
e
v
a
D
a
o
t
a
o
H
a
N
o
i
n
a
m
2
0
1
9
.
C
u
t
h
e
n
h
u
s
a
u
:
-
P
h
a
n
t
h
i
K
i
e
n
t
h
i
i
c
c
h
un
g
(
P
hu
l
u
c
s
o
1
k
e
r
n
t
h
e
o
)
;
-
P
h
a
n
t
h
i
N
go
a
i
n
g
u
(
g
o
m
0
6
p
h
u
l
u
c
t
i
e
P
h
u
l
u
c
s
o
2
.
1
d
e
n
P
h
u
l
u
c
s
o
2
.
6
d
o
i
v
o
i
04
t
h
i
c
t
i
e
n
g
k
e
m
t
h
e
o
)
.
G
I
A
M
B
O
C
S
C
J
G
I
A
O
D
U
C
VA
B
A
O
T
AO
C
h
u
-
X
u
a
n
B
un
g
N
o
i
nh
a
n
:
T
M
.
H
O
I
B
O
NG
-
N
h
i
r
D
i
e
u
3
;
-
U
B
N
D
T
h
a
n
h
p
h
o
(
d
e
b
a
o
c
a
o
)
;
-
S
d
N
p
i
vu
(
d
i
p
h
o
i
hg
p
)
;
-
D
/
c
G
i
a
m
d
d
c
S
d
;
-
B
a
n
G
i
a
m
s
a
t
;
-
L
u
u
:
V
T
,
T
C
CB
.
v
*
^
"
B
i
e
u
2
.
G
i
a
o
B
a
n
H
u
o
n
g
d
i
n
o
n
t
a
p
k
y
t
h
i
t
u
y
e
n
v
i
e
n
c
h
i
r
c
l
a
m
v
i
e
c
t
a
i
c
a
c
c
o
s
d
g
i
a
o
du
e
c
o
n
g
l
a
p
t
r
u
e
t
hu
o
c
S
o
G
i
a
o
d
u
e
v
a
B
a
o
t
a
o
H
a
N
p
i
n
a
m
20
1
9
hu
d
n
g
d
a
n
t
h
i
s
i
n
h
o
n
t
a
p
c
a
c
ph
a
n
t
h
i
t
r
u
d
c
k
h
i
t
h
i
;
B
a
n
B
e
t
h
i
c
a
n
c
u
n
p
i
d
u
n
g
o
n
t
a
p
t
o
c
h
i
i
c
x
a
y
d
u
ng
n
g
a
n
h
a
n
g
ca
u
h
o
i
,
d
e
t
h
i
d
u
n
g
q
u
y
d
i
n
h
ph
a
p
l
u
a
t
.
B
i
e
u
3
.
C
h
a
n
h
V
a
n
p
h
on
g
S
d
G
i
a
o
d
u
e
v
a
B
a
o
t
a
o
,
H
o
i
d
dn
g
t
h
i
t
uy
e
n,
B
a
n
H
u
d
n
g
d
a
n
o
n
t
a
p
k
y
t
h
i
t
u
y
e
n
v
i
e
n
c
h
u
c
l
a
m
v
i
e
c
t
a
i
c
ac
c
o
s
d
g
i
a
o
d
u
e
c
on
g
l
a
p
t
r
u
e
t
h
u
p
c
S
d
G
i
a
o
d
u
e
v
a
B
a
o
t
a
o
H
a
N
p
i
n
a
m
2
0
1
9
;
B
a
n
B
e
t
h
i
v
a
c
ac
c
a
n
h
a
n
c
o
l
i
e
n
q
u
a
n
c
h
i
u
t
r
a
c
h
n
h
i
e
m
t
h
i
h
a
n
h
Q
uy
e
t
d
i
n
h
n
a
y
k
e
t
i
r
ng
a
y
P
h
u
l
u
c
s
o
1
C
T
A
I
L
I
E
U
O
N
T
A
P
T
H
I
T
R
A
C
N
G
H
I
E
M
j
T
C
C
H
U
N
G
T
H
I
T
U
Y
E
N
G
I
A
O
V
I
E
N
,
NH
AN
V
I
E
N
DV
C
M
A
M
NO
N
,
T
l
E
U
H
Q
C
,
T
R
U
N
G
H
Q
C
C
O
S
d
,
HO
NG
,
T
R
U
N
G
C
A
P
C
H
UY
E
N
NG
H
I
E
P
C
O
N
G
L
A
P
T
R
1
/
C
T
H
U
Q
C
S
d
G
I
A
O
D
y
C
VA
DA
O
T
A
O
(
B
a
n
h
a
n
h
k
er
n
t
h
e
o
Q
u
y
e
t
d
i
n
h
s
d
I
d
/
Q
D
-
H
D
TT
V
C
n
g
a
y
1
8
/
02
/
20
20
c
i
i
a
H
o
i
d
o
n
g
t
h
i
t
u
y
e
n
v
i
e
n
c
h
u
c
l
a
m
v
i
e
c
t
a
i
c
a
s
o
g
i
d
o
d
u
e
c
on
g
l
a
p
t
r
u
e
t
h
u
p
c
S
o
GD
D
T
H
d
N
o
i
)
I
.
G
i
a
o
v
i
e
n
M
a
m
n
o
n
(
M
a
s
6
c
h
i
r
c
d
a
n
h
:
V
.
07.0
2
.06
)
1
.
L
u
a
t
V
i
e
n
c
hu
c
s
o
58
/
2
0
1
0
/
Q
H
1
2
;
2
.
L
u
a
t
G
i
a
o
du
e
n
a
m
2
0
0
5
(
L
u
a
t
s
6
3
8
/
200
5
/
Q
H
1
1
)
;
L
u
a
t
bo
s
u
n
g
m
o
t
s
o
d
i
e
u
c
u
a
L
u
a
t
G
i
a
o
du
e
(
L
u
a
t
s
o
4
4
/
2
0
0
9
/
Q
H
1
2
)
;
3
.
V
a
n
b
a
n
h
o
p
nh
a
t
s
6
0
4
A
^
B
H
N
-
B
GD
D
T
n
g
a
y
2
4
/
1
2
/
2
0
1
5
c
u
a
B
o
G
i
a
o
d
u
e
v
a
B
a
o
t
a
o
v
e
v
i
e
c
Q
uy
e
t
d
i
n
h
b
a
n
h
a
n
h
B
i
e
u
l
e
T
r
u
o
n
g
M
a
m
n
o
n
;
4
.
Q
uy
e
t
d
i
n
h
s
6
1
6
/
20
0
8
/
Q
B
-
B
G
BB
T
n
g
a
y
1
6
/
4
/
2
00
8
c
u
a
B
o
t
r
u
ong
B
o
G
i
a
o
d
u
e
v
a
B
a
o
t
a
o
Q
uy
d
i
n
h
v
e
d
a
o
d
i
i
c
n
h
a
g
i
a
o
;
5
.
T
h
o
n
g
t
u
s
6
0
6
/
2
0
1
9
/
TT
-
B
G
BB
T
n
g
a
y
1
2
/
4
/
2
0
1
9
c
u
a
B
o
G
i
a
o
d
u
e
v
a
B
a
o
t
a
o
q
u
y
d
i
n
h
Q
uy
t
a
c
u
n
g
x
i
r
t
r
o
n
g
c
a
s
a
g
i
a
o
d
u
e
m
a
m
n
o
n
,
c
a
s
a
g
i
a
o
d
u
e
p
h
o
t
ho
n
g
,
c
a
s
a
g
i
a
o
d
u
e
t
h
u
a
n
g
x
u
y
e
n
.
II
.
G
i
a
o
v
i
e
n
T
i
e
u
h
o
e
(
M
a
s
o
c
h
^
c
d
a
n
h
:
V
.
0
7
.
03.09
)
1
.
L
u
a
t
V
i
e
n
c
h
u
c
s
6
58
/
2
0
1
0
/
Q
H
1
2
;
2
.
L
u
a
t
G
i
a
o
d
u
e
n
a
m
2
0
0
5
(
L
u
a
t
s
6
3
8
/
200
5
/
Q
H
1
1
)
;
L
u
a
t
b
6
s
un
g
m
o
t
s
6
d
i
6
u
c
u
a
L
u
a
t
G
i
a
o
d
u
e
(
L
u
a
t
s
o
44
/
2
009
/
Q
H
1
2
)
;
3
.
V
a
n
b
a
n
h
a
p
n
h
i
t
s
6
0
3
/
V
B
HN
-
B
G
BB
T
n
g
a
y
2
2
/
0
1
/
2
0
1
4
c
u
a
B
o
G
i
a
o
d
u
e
v
a
B
a
o
t
a
o
v
e
T
h
o
n
g
t
u
b
a
n
h
a
n
h
B
i
e
u
l
e
t
r
u
a
n
g
t
i
e
u
h
o
c
;
4
.
Q
uy
e
t
d
i
n
h
s
6
1
6
/
2
00
8
/
Q
B
-
B
G
B
B
T
n
g
a
y
1
6
/
4
/
2
00
8
c
u
a
B
o
t
r
u
a
n
g
B
o
G
i
a
o
d
u
e
v
a
B
a
o
t
a
o
Q
u
y
d
i
n
h
v
e
d
a
o
d
u
e
nh
a
g
i
a
o
;
5
.
T
h
o
n
g
t
u
s
6
2
0
/
2
0
1
8
/
T
T
-
B
G
B
B
T
n
g
a
y
2
2
/
8
/
2
0
1
8
c
u
a
B
o
G
i
a
o
d
u
e
v
a
B
a
o
t
a
o
Q
u
y
d
i
n
h
v
e
c
hu
a
n
n
g
h
e
n
gh
i
e
p
g
i
a
o
v
i
e
n
c
a
s
a
g
i
a
o
d
u
e
p
ho
t
h
on
g
;
6
.
T
h
o
n
g
t
u
s
o
0
6
/
2
0
1
9
/
TT
-
B
G
BB
T
n
g
a
y
1
2
/
4
/
2
0
1
9
c
i
i
a
B
o
G
i
a
o
d
u
e
v
a
B
a
o
t
a
o
q
u
y
d
i
n
h
Q
u
y
t
ac
u
n
g
x
i
r
t
r
o
n
g
c
a
s
a
g
i
a
o
d
u
e
m
a
m
n
o
n
,
c
a
s
a
g
i
a
o
d
u
e
p
h
o
t
h
on
g
,
c
a
s
a
g
i
a
o
d
u
e
t
h
u
a
n
g
x
u
y
e
n
.
I
I
I
.
G
i
a
o
v
i
e
n
T
r
u
n
g
h
o
c
s
c
r
s
d
(
M
a
s
o
c
h
d
c
d
a
n
h
:
V
.
07
.
0
4
.
1
2
)
v
a
G
i
a
o
v
i
e
n
T
r
u
ng
h
o
c
p
h
o
t
h
o
n
g
(
M
a
s
6
c
h
i
r
e
d
a
n
h
:
V
.
07
.
05.
1
5
)
1
.
L
u
a
t
V
i
e
n
c
h
u
c
s
o
5
8
/
2
0
1
0
/
Q
H
1
2
;
2
.
L
u
a
t
G
i
a
o
d
u
e
n
a
m
2
00
5
(
L
u
a
t
s
6
3
8
/
2
00
5
/
Q
H
1
1
)
;
L
u
a
t
bo
s
u
n
g
m
o
t
s
o
d
i
S
u
c
u
a
L
u
a
t
G
i
a
o
d
u
e
(
L
u
a
t
s
6
4
4
/
2
0
0
9
/
Q
H
1
2
)
;

Tài liệu ôn thi viên chức giáo viên Hà Nội năm 2020 vừa được Sở giáo dục đào tạo Hà Nội ban hành ngày 18/2/2020. Đây là tài liệu giới hạn phần thi kiến thức chung và trắc nghiệm ngoại ngữ. Sau đây là nội dung chi tiết đề cương ôn thi viên chức giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo.

1. Nội dung ôn tập vòng 1 viên chức giáo dục Hà Nội

Nội dung ôn tập vòng 1 thi viên chức giáo dục 2020 bao gồm 2 phần:

  • Phần thi kiến thức chung
  • Phần thi trắc nghiệm ngoại ngữ (bao gồm tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung)

Phần thi kiến thức chung sẽ bao gồm các câu hỏi về Luật viên chức, Luật giáo dục, Điều lệ trường mầm non, điều lệ trường tiểu học....

Chi tiết nội dung đề cương ôn thi viên chức 2020 Hà Nội mời các bạn xem trên file Pdf hoặc sử dụng file tải về.

2. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi viên chức giáo dục 2020 Hà Nội

Để tra cứu tên thí sinh đủ điều kiện dự thi viên chức 2020 của thành phố Hà Nội, mời các bạn tham khảo thêm đường link dưới đây:

Xem danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi viên chức 2020 Hà Nội

Xem thêm

Đánh giá bài viết
1 754
Thi công chức - viên chức Xem thêm