Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh - Đề 12

Đề ôn tập hè Tiếng Anh lớp 5

Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh - Đề 12 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 5 dành cho các em học sinh lớp 5 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 6, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận ôn tập hè Tiếng Anh lớp 5 lên lớp 6 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh - Đề 12

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A. open

B. close

C. come

D. old

2. A. eraser

B. desk

C. house

D. student

3. A. clock

B. city

C. class

D. come

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A. his

B. her

C. their

D. you

2. A. music club

B. library

C. playground

D. schoolbag

3. A. by boat

B. by car

C. by bus

D. by bike

Exercise 3: Choose the correct answer

1. _____ are you looking for? - I am looking for Henry

A. What

B. Where

C. Who

D. Why

2. Most of us like _____ to the sea in the summer

A. to go

B. to going

C. to be going

D. go

3. What _____ Linda ____ in the gym?

- She is playing the table tennis

A. is - doing

B. will - do

C. does - do

D. did - do

4. ____ your grandparents tomorrow? - Yes, certainly

A. Do you visit

B. Are you visit

C. Did you visit

D. Will you visit

5. Linda is reading ______ at the moment

A. the funny story

B. an funny story

C. a funny story

D. funny story

6. ______ do you have today? - I have three: Maths, PE and Vietnamese

A. How many lesson

B. How many lessons

C. How much lesson

D. How much lessons

7. We hope we will win the _______.

A. competitors

B. competitions

C. compete

D. competitive

Exercise 4: Give the correct form of the verb in bracket

1. What you (do) at the zoo last week? - I (take) photos of the giraffes

______________________________________________

2. What your sister (read) now? - Cinderella

______________________________________________

3. What subject you (like) best? - PE (be) my favorite subject

______________________________________________

Exercise 5: Complete the following sentences with suitable preposition

1. The book is written _____ Vietnamese

2. What is An Tiem ___ ? He is hard-working

3. My sister often takes photos ____ me

4. I saw a lot of ____ elephants at the zoo

Exercise 6: Translate the following sentences into English

1. Mẹ tôi nấu bữa tối ngày hôm qua

__________________________________

2. Bạn có thường xuyên đến công viêc không? - Hai lần một tuần

__________________________________

3. Địa chỉ của bạn là gì?

__________________________________

Exercise 7: Make meaningful sentences

1. I/ go/ zoo/ last Saturday.

__________________________________

2. I/ not/ do/ homework/ yesterday.

__________________________________

3. What/ the pandas/ do/ when/ Tom/ at the zoo/ yesterday/ ?/

__________________________________

-The end-

Đáp án ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh - Đề 12

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. C

2. A

3. B

Exercise 2: Choose the odd one out

1. D

2. D

3. A

Exercise 3: Choose the correct answer

1. A

2. A

3. A

4. D

5. C

6. B

7. B

Exercise 4: Give the correct form of the verb in bracket

1. What did you do at the zoo last week? - I took photos of the giraffes

2. What are your sister reading now? - Cinderella

3. What subject do you like best? - PE is my favorite subject

Exercise 5: Complete the following sentences with suitable preposition

1.The book is written __in___ Vietnamese

2.What is An Tiem _like__ ? He is hard-working

3.My sister often takes photos __for__ me

4.I saw a lot of __of__ elephants at the zoo

Exercise 6: Translate the following sentences into English

1. My mother cooked dinner yesterday

2. How often do you go to the park? - Twice a week

3. What is your address?

Exercise 7: Make meaningful sentences

1. I went to the zoo last Saturday

2. I didn’t do homework yesterday

3. What did the pandas do when Tom was at the zoo yesterday?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh - Đề 12. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Tổng hợp bài tập ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh, Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh - Đề 11.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 116
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm