Ôn tập tiếng Anh lớp 3 Unit 12 This is my house

1 212

Tiếng Anh Unit 12 lớp 3: This is my house

Đề kiểm tra tiếng Anh 3 Unit 12 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề trắc nghiệm Unit 12 tiếng Anh 3 được biên tập bám sát chương trình học tiếng Anh Unit 12: This is my house giúp các em học sinh lớp 3 củng cố kiến thức trọng tâm. 

Choose the odd one out.

1. A.father  B.bedroom  C.mother  D.brother
2. A.pond  B.yard C.fence  D.bathroom
3. A.colour B.brown  C.black  D.white
4. A.football  B.chess  C.play  D.skating
5. A.kitchen  B.dining room  C.bathroom  D.house

Match each question with each answer.

1. Do you like table tennis?  A. Yes, I do.
2. Who is that woman?  B. No. There is a hedge around the garden.
3. How old is your mother?  C. She is 37 years old.
4. Is there a pond over there?  D. She is my grandmother.
5. Is there a fence around the garden?  E. Yes, there is.

Underline the mistake in each sentence then rewrite the correct one.

1. Who is this woman? – He is my aunt.

....................................................................................

2. How old is your uncle? – She is 60 years old.

....................................................................................

3. Your garden are very nice.

....................................................................................

4. Is there a bedroom there? – No, there is.

.................................................................................…

5. Is the living room small? – No, It is small.

....................................................................................

Write sentences basing on available words, the first one has been done for you as an example.

0. tree/ in garden/ yes

Is there a tree in the garden?

Yes, there is.

1.fence/ around house/ no

....................................................................................

....................................................................................

2.hedge/ around garden/ yes

....................................................................................

....................................................................................

3.bathroom/ in house/ yes

....................................................................................

....................................................................................

4.pond/ in garden/ no

....................................................................................

....................................................................................

5.bedroom/ in house/ yes

.................................................................................…

.................................................................................…

Write sentences basing on available words, the first one has been done for you as an example.

0. living room/ large

The living room is large.

1.kitchen/ small

....................................................................................

2.bathroom/ clean

....................................................................................

3.bedroom/ cozy

....................................................................................

4.yard/ big

....................................................................................

5.gate/ green

.................................................................................…

ĐÁP ÁN

Choose the odd one out.

1 - B; 2 - D; 3 - A; 4 - C; 5 - D

Match each question with each answer.

1 - A; 2 - D; 3 - C; 4 - E; 5 - B

Underline the mistake in each sentence then rewrite the correct one.

1 - he thành she

2 - She thành he

3 - are thành is

4 - No thành Yes

5 - small thành big

Write sentences basing on available words, the first one has been done for you as an example.

1 - Is there a fence around the house?

No, there isn’t.

2 - Is there a hedge around the garden?

Yes, there is.

3 - Is there a bathroom in the house?

Yes, there is.

4 - Is there a pond in the garden?

No, there isn’t.

5 - Is there a bedroom in the house?

Yes, there is.

Write sentences basing on available words, the first one has been done for you as an example.

1 - The kitchen is small.

2 - The bathroom is clean.

3 - The bedroom is cozy.

4 - The yard is big.

4 - The gate is green.

Trên đây là đề luyện tập tiếng Anh 3 Unit 12 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 212
Trắc nghiệm Tiếng Anh 3 Xem thêm