Ôn thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5 chương trình Family and Friends năm học 2018 - 2019

23 4.093
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI HỌC 1 LỚP 5 M HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH (Family and Friends 5)
I. Read and write.
Dear Mai,
I went back to my hometown to visit my grandparents last weekend. They live in the north
of England. I went to King’s Cross railway station by underground. Then I took a train to my
hometown. I like going by train because I can enjoy the beautiful views on the way. I walked
from the train station to my grandparents’ house. I had a wonderful time in my hometown.
Love,
Linda
1.
Where’s Linda’s hometown?
________________________________
2.
How did she get to King’s Cross railway
station?
________________________________
__
3.
How did she get to her hometown?
________________________________
4.
Why does she like going by train?
________________________________
Key: 1. Her hometown is in the north of England.
2. She got there by underground.
3. She took a train to her hometown.
4. Because she can enjoy the beautiful views on the way.
II. Mark the word stress.
Key: 1. ‘Water 2. ‘Party 3. en’joy 4. ‘birthday 5. in’vite 6. Monday 7. ‘comics 8. ‘picnic 9.
car’toon 10. ‘Sunday
III. Read and complete.
Ex: Ju'ly
1. water
2. party
3. enjoy
4. birthday
6. Monday
7. comics
8. picnic
9. cartoon
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A:
Will there be Sports Day at your school?
B:
Yes, there (1) __________________.
A:
Are you (2) __________ to take part?
B:
Yes, I (3) ___________________________.
A:
What are you going to do?
B:
I’m going to (4) ____________ a hundred metres.
A:
Are you going to win?
B:
No, I’m (5) ___________________.
Key: 1. will 2. going 3. am 4. run 5. amn’t/ am not
IV. Reorder these given words.
Key: 1. I always brush my teeth.
2. I went to my hometown in Hoa Binh province.
3. Are you going to Nam birthday’s party?
4. My birthday is on the seventh of July.
5. The story of Tam and Cam is her favorite fairy tale.
V. Circle the correct form of the verbs given in brackets.
1.
Where did you go? I (go / went) to the zoo.
1.
I / brush / teeth / always / my / .
___________________________________________________________
2.
went / hometown / I / in / to / Hoa Binh/ province / ./ my
___________________________________________________________
3.
Nam’s birthday / party / going / are / to / you / ?
___________________________________________________________
4.
My / is / birthday / on / seventh / the / of / July / .
___________________________________________________________
5.
The story / and / of / Cam / Tam / her / is / favorite/ fairy tale/ .
___________________________________________________________
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2.
What did you see there? I (see / saw) the peacocks.
3.
(Do/ Did) you see any tigers? Yes, I did.
4.
Who (do / did) you go with? I went with my friends.
5.
Did you see any monkeys? Yes, they (are/ were) really noisy.
Key: 1. went 2. saw 3. Did 4. did 5. were
VI. Read and circle the letter A, B or C.
1. These flowers are __________ you.
A. for
B. on
C. in
2. What ____________ you do last night?
A. does
B. do
C. did
3. ___________subject do you like best? - English.
A. what
B. when
C. where
4. What __________ you be in the future? I’ll be a singer.
A. do
B. will

Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5

Bộ đề trắc nghiệm luyện thi học kì 1 Family and Friends 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 5 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Đề thi Tiếng Anh gồm 16 dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau được biên tập bám sát chương trình học giúp học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

Trên đây là toàn bộ nội dung của đề ôn thi học kì 1 lớp 5 chương trình Family and Friends năm học 2018 - 2019. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,.. được cập nhật liên tục trên VnDoc.com. 

Đánh giá bài viết
23 4.093
Giải Family & Friends Special Edittion Grade 5 Xem thêm