Ôn thi học sinh giỏi lớp 5 môn Tiếng Anh

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
I. Multiple choice
1. Miss Hoa has __________ hair.
a. black long b. long black c. a long black d. oval black
2. Is there _________ milk for lunch? Yes, there is.
a. any b. some c. a d. an
3. _________ is my favorite drink.
a. Bread b. Oranges c. Onions d. Orange juice
4. __________ do you go to the zoo? I never go to the zoo.
a. How long b. How often c. How many d. How much
5. They ____________ late for school.
a. never go b. are never c. never are d. don’t go
6. What’s the ___________ like in the spring? It’s warm.
a. weather b. summer c. season d. flower
7. My sister and I __________ my homework at the moment.
a. do b. am doing c. are doing d. is doing
8. How often does Phong go to the movies? - _____________________.
a. Twice a week b. Yes, he does. c. No, he doesn’t d. One a week
9. We are going to stay ________ a hotel.
a. at b. for c. on d. in
10. Let’s __________ to the movies.
a. go b. going c. play d. to go
11.- What are we going to do this weekend?
___________ having a picnic?
A let’s b let’s go c. why don’t we d. what about
II. Chia động từ trong ngoặc
1. What time ……………… you (go) ………………….. to school?
2. Lan ( watch ) ……………………….. T.V three times a week.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3. Nam & Ba often ( go) ………………………. fishing on Sunday.
4. We ( not go) ………………………… to school on Sunday.
5. My brother like jogging. He ( jog) ……………………… every morning. At the
moment, he ( jog)……………………….. in the park.
6. What is she doing ? -She (cook )………………………… lunch.
7. Where is Ba? He ( be) ………………. in the yard. He (play )…………………
badminton.
8. Hoa ( not read )…………… book now, he ( do)………………….. his homework.
9.They ( do ) …………………………………….. their homework tonight.
10. Nam (visit ) ………………………………… Hue this summer vacation.
III: Choose the best answer (2,5pts )
1. My sister and I ………. television in the living room now.
A. am watching B. are watching C. is watching D. watching
2. “Does Hoa play volleyball”? - No,…………..
A. She not plays B. She don`t C. She isn’t D. She doesn’t
3. Her sister is thin, but she is ………………..
A. light B. strong C. weak D. fat
4. I don’t know ……………..people.
A. many B. much C. a lot D. lots
5. There are...................eggs in the fridge.
A. a lot B. a few C. a little D. little
6. What do you do .............................the weekend.
A. on B. in C to D. for
7. He often..............fishing in the summer
A. go B. goes C. going D. to go
8. I am going .........Ha Long bay
A. visiting B. visit C. visited D. to visit
9. Which sports………………? I play soccer.
A. do you do B. do you play C. does he do D. are you
10. Are they going to see……………..in Hue?
A. Ngoc Son Temple B. the capital
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. the citadel D. Hoang Cung cave
IV: Rearrange the words in the sentences to make meaningful sentences. (3,0pts).
1. do / like / what / you / weather ?
.................................................. .................................................. ...............................
2. usually / morning / 6 o`clock / in /at/ get up/ I / the
.................................................. .................................................. ...............................
3. your / drink / brother’s / what / favorite / is ?
.................................................. .................................................. ...............................
4. a / there / library/ is / school / our/ in.
V: Em hãy khoanh tròn chữ cái khác với từ còn lại:
1. A. Monday B.Sunday C.Friday D.today
2. A.headache B.toothache C.matter D.fever
3. A.hot B.weather C.cold D.warm
4. A.When B.How C.What D.The
5. A.Subject B.English C.Science D.Music
VI: Chọn đáp án đúng nhất A, B, C hoặc D rồi khoanh tròn vào đáp án đó.
1.It is hot ............ summer.
A.on B.in C.at D.under
2.I don’t like Maths ……………it is difficult.
A.and B.but C.so D.because
3.What’s the matter…………you?
A.in B.with C.on D.of
4.Do you like English? Yes,I……….
A.do B.am C.like D.don’t
5.He often………………to school in the morning
A.gos B.going C.goes D.to go
VII. Hoàn thành đoạn văn sau bằng cách tìm một từ phù hợp điền vào mỗi chỗ
trống. (10pts)
Ba, Lan, and Hoa want to do some shopping. So they go to the (1).................. . Next, they
go to the post office because Ba wants some (2).................... Then they go to the
bookstore (3)...................... Lan wants some books and postcards. After that, they go to

Đề thi học sinh giỏi lớp 5 cấp môn Anh văn cấp tỉnh

Tài liệu ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 5 trên đây nằm trong bộ đề luyện thi học sinh giỏi lớp 5 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình sách mới của bộ GD - ĐT giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

Mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung tài liệu Tiếng Anh tại đây: Ôn thi học sinh giỏi lớp 5 môn Tiếng Anh. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
6 2.884
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm