Ôn thi vào lớp 10 chuyên đề Câu Hỏi Đuôi Tiếng Anh

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ÔN THI VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH
NGỮ PHÁP: CÂU HỎI ĐUÔI
A. THUYẾT
1. Quy tắc chung:
- Câu nói và phần đuôi luôn dạng đối nhau
Ex: The children are playing in the yard, aren’t they?
They can’t swim, can they?
- Chủ từ của câu nói đại từ, ta lặp lại đại từ này
Ex: She is a doctor, isn’t she?
- Chủ từ danh từ, ta dùng đại từ tương ứng thay thế
Ex: People speak English all over the world, don’t they?
- Đại từ bất định nothing, everything: được thay bằng “it”
Ex: Everything is ready, isn’t it?
- Các đại từ no one, nobody, someone, somebody, everyone, everybody, anyone,
anybody: được thay bằng “they”
Ex: Someone called me last night, didn’t they?
- Đại từ this / that được thay bằng “it”; these / those được thay bằng “they”
Ex:That is his car, isn’t it?
câu nói khẳng định, đuôi ph định?
câu nói ph định, đuôi khẳng định?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
These are your new shoes, aren’t they?
- “There” trong cấu trúc “there + be” được dùng lại phần đuôi
Ex: There aren’t any students in the classroom, are there?
- Câu nói có trợ động từ (will / can / shall / should / is / are …): trợ động từ được lặp lại
phần đuôi
Ex: You will come early, won’t you?
- Câu nói không trợ động từ: trợ động từ do / does / did được dùng phần đuôi
Ex: It rained yesterday, didn’t it?
She works in a restaurant, doesn’t she?
- Câu nói có chứa các từ phủ định thì phần đuôi khẳng đ5nh
Ex: He never comes late, does he?
Note: Động từ trong phần đuôi phủ định thì luôn được viết dạng rút gọn.
2. Một số trường hợp đặc biệt:
- Phần đuôi của I AM AREN’T I
Ex: I am writing a letter, aren’t I?
- Phần đuôi của Let’s SHALL WE
Ex: Let’s go out tonight, shall we?
- Câu mệnh lệnh khẳng định:
+ dùng phần đuôi WON’T YOU để diễn tả lời mời
+ dùng phần đuôi WILL / WOULD / CAN / CAN’T YOU để diễn tả lời yêu cầu
lịch sự
Ex: Have a piece of cake, won’t you?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Close the door, will you?
- Câu mệnh lệnh phủ định: dùng phần đuôi WILL YOU để diễn tả lời yêu cầu lịch sự
Ex: Please don’t smoke her, will you?
- Phần đuôi của ought to là SHOULDN’T
Ex: She ought to do exercise every morning, shouldn’t she?
B. BÀI TẬP
1. Điền u hỏi đuôi thích hợp.
1. You’re going to school tomorrow, ____________?
2. Daisy signed the petition, ___________________?
3. There’s an exam tomorrow, _________________?
4. He will be attending the university in September, ____________?
5. She’s been studying English foe two years, ___________________?
6. It doesn’t work, _______________?
7. Let’s go fishing, ____________?
8. Jill and Joe have been to Mexico, _______________?
9. You will stay in touch, ____________?
10. You didn’t know I was an artist, _________________?
11. It is quite warm, ____________?
12. We should call Rita, _______________?
A. should we B. shouldn’t we C. shall we D. should not we
13. Monkeys can’t sing, ______________?
A. can they B. can it C. can’t they D. can’t it

Luyện thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh: Câu Hỏi Đuôi

Tài liệu Ngữ pháp Tiếng Anh chuyên đề Câu Hỏi Đuôi - Tag Question nằm trong bộ đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh theo từng chuyên đề Ngữ pháp do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu Tiếng Anh gồm toàn bộ Lý thuyết về cấu trúc câu hỏi đuôi cũng như những trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi và nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh lớp 9 nắm chắc chuyên đề Ngữ pháp Tiếng Anh này.

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được đáp án, mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung tài liệu tại đây: Ôn thi vào lớp 10 chuyên đề Câu Hỏi Đuôi Tiếng Anh. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu tuyển sinh lớp 10 các môn học khác như: ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh, ôn thi vào lớp 10 môn Toán, ôn thi vào lớp 10 môn Văn, ... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Đánh giá bài viết
1 1.131
Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Xem thêm