Ôn thi vào lớp 10 chuyên đề Câu So sánh Tiếng Anh

1 1.134
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ÔN THI VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH
NGỮ PHÁP: SO SÁNH
A. THUYẾT
1. So sánh bằng:
S + be + as + adj. + as + ….
S + V thường + as + adv. + as+ ….
2. So sánh n:
a. Tính từ / Trạng từ ngắn:
S + V + adj. / adv. + ER + THAN + …..
b. Tính từ / Trạng từ dài:
S + V + MORE + adj. / adv. + THAN + …..
3. So sánh nhất:
a. Tính từ / Trạng từ ngắn:
S + V + THE + adj. / adv. + EST + …..
b. Tính từ / Trạng từ dài:
S + V + THE MOST + adj. / adv. + …..
4. Một số tính từ, trạng từ bất qui tắc
Good / well
better
the best
Bad / badly worse the worst
Far further the furthest
farther the farthest
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Much / many more the most
Little less the least
Few fewer the fewest
Happy
happier
the happiest
Lazy lazier laziest
Clever cleverer the cleverest
Narrow narrower the narrowest
B. BÀI TẬP
1. Mr. Brown receives a ............. salary than anyone else in the company.
A. big B. more bigger C. bigger D. the bigger
2. My young brother grew very quickly and soon he was ........... my mother.
A. more big than B. so big than C. as big as D. too big than
3. He is not ……………………tall as his father.
A. the B. as C. than D. more
4. John’s grades are ………………..than his sister’s.
A. higher B. more high C. high D. the highest
5. Deana is the ………………… of the three sisters.
A. most short B. shorter C. shortest D. more short
6. She speaks English as ………………. as her friend does.
A. good B. well C. better D. the best
7. Of the three shirts, this one is the ………………… .
A. prettier B. most prettiest C. prettiest D. most pretty
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
8. The baby’s illness is ………………… than we thought at first.
A. bad B. worst C. worse D. badly
9. Today is the ………………… day of the month.
A. hot B. hotter C. hottest D. hottest than
10 He works more ………………….. than I.
A. slow B. slowly C. slowest D. most slowly
11. My book is as …………………. as yours.
A. good B. well C. better D. the best
12. I love you ………………….. than I can say.
A. much B. many C. more D. the most
13. It’s ……………… to go by bus than by car.
A. cheaper B. cheapest C. more cheap D. more
cheaper
14. That house is ……………… one on the street.
A. oldest B. the oldest C. old D. older
15. I can't cook as well as my mother does.
A. My mother can cook better than I can.
B. My mother can't cook better than I can.
C. My mother can cook well than I can.
D. I can cook better than my mother can.
16. My interview lasted longer than yours.
A. Your interview wasnt as short as mine.

Luyện thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh: Câu So Sánh

Tài liệu Ngữ pháp Tiếng Anh chuyên đề Câu So sánh với Tính Từ và Trạng từ trong Tiếng Anh nằm trong bộ đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh theo từng chuyên đề Ngữ pháp do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu Tiếng Anh gồm toàn bộ cấu trúc các loại câu so sánh khác nhau như: Câu so sánh bằng, Câu so sánh hơn, Câu so sánh hơn nhất, bảng Tính từ/ Trạng từ bất quý tắc và nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh lớp 9 nắm chắc chuyên đề Ngữ pháp Tiếng Anh này.

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được đáp án, mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung tài liệu tại đây: Ôn thi vào lớp 10 chuyên đề Câu So sánh Tiếng Anh. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu tuyển sinh lớp 10 các môn học khác như: ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh, ôn thi vào lớp 10 môn Toán, ôn thi vào lớp 10 môn Văn, ... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Đánh giá bài viết
1 1.134
Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Xem thêm