Ôn thi vào lớp 10 chuyên đề Mệnh đề quan hệ Tiếng Anh

1 668
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ÔN THI VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH
NGỮ PHÁP: MỆNH ĐỀ QUAN H
A. THUYẾT
* Đại từ quan hệ:
1. WHO: chủ từ, chỉ người
N (người) + WHO + V + O ….
2. WHOM:
- làm túc từ, chỉ người
…..N (người) + WHOM + S + V
3. WHICH:
- làm chủ t hoặc túc từ, chỉ vật
….N (thing) + WHICH + V + O
….N (thing) + WHICH + S + V
4. THAT:
- thể thay thế cho vị trí của who, whom, which trong mệnh đề quan hệ quan hệ xác
định
* Các trường hợp thường dùng “that”:
- khi đi sau các hình thức so sánh nhất
- khi đi sau các từ: only, the first, the last
- khi đi sau các đại từ bất định, đại từ phủ định, đại từ chỉ số ợng: no one, nobody,
nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any,
little, none.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- khi danh từ đi trước bao gồm cả người vật
* Các trường hợp không dùng that:
- trong mệnh đề quan hệ không xác định
- sau giới từ
5. WHOSE: dùng để chỉ sở hữu cho danh từ chỉ người hoặc vật, thường thay cho các từ:
her, his, their, hoặc hình thức ‘s
…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….
6. WHY: mở đầu cho mệnh đề quan hệ chỉ do, thường thay cho cụm for the reason,
for that reason.
…..N (reason) + WHY + S + V
7. WHERE: thay thế từ chỉ nơi chốn, thường thay cho there
….N (place) + WHERE + S + V ….
(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)
8. WHEN: thay thế từ chỉ thời gian, thường thay cho từ then
….N (time) + WHEN + S + V
(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)
* Mệnh đề quan hệ
1. Mệnh đề quan hệ c định: dùng khi danh từ không c định, không dấu phẩy
ngăn cách với mệnh đề chính.
2. Mệnh đề quan hệ không xác định: dùng khi danh từ xác định, dấu phẩy ngăn
cách với mệnh đề chính.
B. BÀI TẬP
1) I couldn't remember the time ______ there was no internet.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. what B. who C. which D. when
2) The restaurant ______ we had our dinner was the most expensive in this city.
A. where B. which C. when D. that
3) The top model about ______ I was telling you is on TV now.
A. who B. which C. that D. whom
4) Are you the student ______ mother called me yesterday?
A. whose B. who C. that D. when
5) Mary, _____ has only been in Japan for 3 months, speaks Japanese perfectly.
A. that B. whom C. which D. who
6) Who is your daughter? She is the child ______ has long, straight hair.
A. whose B. who C. which D. when
7) I don't think my ex-girl friend will remember the day _____ we saw each other for the
first time.
A. which B. on which C. at which D. why
8) August is the month ______ I always give my birthday parties.
A. which B. in which C. what D. why
9) The purse ______ she had lost last week was found yesterday.
A. which B. what C. whose D. whom
10) The old lady ______ we were travelling told us her life story.
A. of whom B. with whom C. whose D. whom
11) She says the exam, _________ she took yesterday, was full of hard questions.
A. which B. that C. whom D. who

Luyện thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh: Mệnh đề quan hệ

Tài liệu Ngữ pháp Tiếng Anh chuyên đề Relative Clause - Mệnh đề quan hệ nằm trong bộ đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh theo từng chuyên đề Ngữ pháp do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu Tiếng Anh gồm toàn bộ Lý thuyết về các loại đại từ quan hệ khác nhau và nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau như: viết lại câu, điền đại từ quan hệ thích hợp, ... giúp các em học sinh lớp 9 nắm chắc chuyên đề Ngữ pháp Tiếng Anh này.

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được đáp án, mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung tài liệu tại đây: Ôn thi vào lớp 10 chuyên đề Mệnh đề quan hệ Tiếng Anh. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu tuyển sinh lớp 10 các môn học khác như: ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh, ôn thi vào lớp 10 môn Toán, ôn thi vào lớp 10 môn Văn, ... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Đánh giá bài viết
1 668
Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Xem thêm