Ôn thi vào lớp 10 chuyên đề Ngữ âm Tiếng Anh

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ÔN THI VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH
CHUYÊN ĐỀ: NGỮ ÂM
A. THUYẾT
I. CÁCH PHÁT ÂM -S/-ES
- 3 cách phát âm –s hoặc –es tận cùng.
* đọc thành âm /iz/ với những từ âm cuối / s, z, ∫, t∫, d /
* đọc thành âm /s/ với những từ âm cuối / p, t, k, f, θ /
* đọc thành âm /z/ với những trường hợp còn lại
II. CÁCH PHÁT ÂM ED
- 3 cách phát âm –ed tận cùng.
* đọc thành âm /id/ với những từ âm cuối / t, d /
* đọc thành âm /t/ với những từ âm cuối /p, f, k, s, ∫, t∫, θ /
* đọc thành âm /d/ với những trường hợp còn lại
III. TRỌNG ÂM
- Danh từ tận cùng –OO hay –OON: trọng âm đặt trên vần này
Ex: after’noon, bam’boo, bal’loon……..
- Những từ hậu tố là: -ade, -ee, -ese, -ette, -ique, -eer, -ain thì trọng âm chính rơi vào
ngay âm tiết đó
Ex: lemo’nade, ciga’rette, Vietna’mese,
- Âm tiết liền trước c hậu tố -tion, -ical, -ual, -ian, -ical, -ity, -graphy, -ics, -logy
thường nhận trọng âm
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Ex:, trans’lation, eco’nomic, uni’versity, poli’tician, soci’ology, mathe’matics
- Đặt âm thứ 2 trước các hậu tố -ize, -ary
Ex: ‘modernize, ‘dictionary, i’maginary
B. BÀI TẬP
Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the
others’ in each line.
1. A. decline
B. body
C. gradual
D. dependent
2. A. statue
B. departure
C. suggestion
D. content
3. A. finger
B. sniff
C. offspring
D. of
4. A. crumble
B. ceramic
C. cover
D. economy
5. A. earthen
B. smooth
C. without
D. though
6. A. plough
B.enough
C. gragh
D.coughing
7. A. access
B.account
C. accident
D. success
8. A. charity
B. checkup
C. chimpanzee D. character
9. A. suggest
B. gesture
C. guest
D. gymnastics
10. A. delicate
B. diploma
C. folk
D. liver
Exercise 2: Choose the word whose underlined part is from the others’ in each line.
pronounced differently
1. A. slope
B. category
C. leftovers
D. social
2. A. insult
B. vulnerable
C. drug
D. cactus
3. A. factor
B. sword
C. absorb
D. fork
4. A. epidemic
B. pretend
C. eject
D. hesitate
5. A. concern
B. pattern
C. vertical
D. insert
6. A. solved
B. stylized
C. survived
D. stretched
7. A. marital
B. irritate
C. tension
D. soften
8. A. ginger
B. gangster
C. gossip
D. goggles
9. A. arithmetic
B.threaten
C.thereby
D.therapy
10. A. searches
B. edges
C. measures
D.cadges
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Exercise 3: Choose the word whose underlined part is from the others’ in each line.
pronounced differently
1. A. thrifty
B. profitable
C. punctual
D. political
2. A. naked
B. passed
C. attacked
D. fixed
3. A. genius
B. preserved
C. reaffirm
D. illegal
4. A. procedure
B. during
C. eradicate
D. desert
5.
B. inherits
C. corresponds
D. covers
6.
B. household
C. rhinoceros
D. heritage
7.
B. steak
C. breakout
D. breakfast
8.
B. curriculum
C. introduce
D. commune
9.
B. ploughing
C. doubtful
D. astound
10.
B. bowler
C. sow
D. vow
Exercise 4: Choose the word A, B, C, or D that has different stress pattern fro the others in
each line.
1.
B. memory
C. ambiguous
D. advertise
2.
B. nightmare
C. retain
D. thesis
3.
B. inquire
C. confide
D. machine
4.
B. artistic
C. contribute
D. substantial
5.
B. maintaining
C. maintenance
D. credible
6.
B. endangerment
C. relationship
D. enthusiast
7.
B. include
C. imply
D. common
8.
B. environmental
C. communication
D. unexpectedly
9.
B. unemployment
C. desirable
D. satisfaction
10.
B. influential
C. accountancy
D. variety
Exercise 5: Choose the word A, B, C, or D that has different stress pattern from the others in
each line.
1.
B. internal
C. involvement
D. margarine
2.
B. pioneer
C. interchange
D. understand
3.
B. wonder
C. problem
D. special

Ôn thi vào lớp 10 năm 2019: Ngữ âm Tiếng Anh

Tài liệu Tiếng Anh chuyên đề Ngữ âm Tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 nằm trong bộ đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu Ngữ âm Tiếng Anh gồm lý thuyết về cách phát âm ed, cách phát âm đuôi s es, cách đánh trọng âm và nhiều dạng bài tập phát âm/ trọng âm có đáp án giúp học sinh lớp 9 nắm chắc kiến thức phần lý thuyết trước đó hiệu quả.

Tải trọn bộ nội dung tài liệu tại: Ôn thi vào lớp 10 chuyên đề Ngữ âm Tiếng Anh. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu tuyển sinh lớp 10 các môn học khác như: ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh, ôn thi vào lớp 10 môn Toán, ôn thi vào lớp 10 môn Văn, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
13 3.542
Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Xem thêm