Bộ Giáo dục và Đào tạo

  • Website: http://www.moet.gov.vn/
  • Email: bogddt@moet.edu.vn
  • Điện thoại: (84-4) 3869 2397- (84-4) 3869 4794
  • Địa chỉ: Số 49 Đại Cồ Việt - Hà Nội