Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là một cơ quan của Chính phủ Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động, việc làm, an toàn lao động, dạy nghề, chính sách đối với thương binh, liệt sỹ và người có công, bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội.

Bộ được thành lập ngày 16 tháng 2 năm 1987 theo quyết định số 782/HĐNN của Hội đồng Nhà nước hợp nhất hai Bộ: Bộ Lao động và Bộ Thương binh và Xã hội thành Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Bộ trưởng hiện nay là bà Phạm Thị Hải Chuyền.

Cơ cấu tổ chức

Các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước

 • Vụ Lao động - Tiền lương
 • Vụ Bảo hiểm xã hội
 • Vụ Pháp chế
 • Vụ Hợp tác quốc tế
 • Vụ Kế hoạch - Tài chính
 • Vụ Bình đẳng giới
 • Vụ Tổ chức cán bộ
 • Cục Việc làm
 • Cục Bảo trợ xã hội
 • Cục Bảo vệ - Chăm sóc trẻ em
 • Cục Quản lý lao động ngoài nước
 • Cục An toàn lao động
 • Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội
 • Tổng cục Dạy nghề
 • Thanh tra
 • Văn phòng

Các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ

 • Viện Khoa học Lao động và Xã hội
 • Viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng
 • Trung tâm Thông tin
 • Báo Lao động và Xã hội
 • Tạp chí Lao động và Xã hội
 • Tạp chí Gia đình và Trẻ em
 • Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam
 • Trung tâm Lao động ngoài nước
 • Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội