bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, bộ tài chính, bộ tài nguyên và môi trường, bộ y tế