Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam

  • Website: http://www.monre.gov.vn
  • Email: baotainguyenmoitruong@gmail.com
  • Điện thoại: 84-438343911
  • Địa chỉ: Số 10 Tôn Thất Thuyết - Hà Nội