Sở GD&ĐT Đà Nẵng

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng

- Địa chỉ: Tầng 21, Trung tâm hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

- Điện thoại: 0236 3 821 066

- Website: http://danang.edu.vn/

- Email: [email protected]; [email protected]

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA SỞ

1. Vị trí và chức năng.

a) Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT- BNV ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế.

a) Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo gồm Giám đốc và 03 (ba) Phó Giám đốc.

- Giám đốc là người đứng đầu Sở Giáo dục và Đào tạo, chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo và các công việc được Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phân công hoặc ủy quyền; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan ngang Bộ về tổ chức, hoạt động giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo; báo cáo công tác, cung cấp tài liệu trước Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố khi có yêu cầu; trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố về những vấn đề liên quan đến giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

- Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo là người giúp Giám đốc Sở phụ trách một hoặc một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo do Chủ tịch UBND thành phố quyết định theo quy định của Đảng, Nhà nước và phân cấp quản lý cán bộ, công chức hiện hành của thành phố.

b) Cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo gồm:

- Các phòng chuyên môn, bộ phận nghiệp vụ thuộc Sở:

+ Văn phòng Sở;

+ Phòng Tổ chức cán bộ;

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính;

+ Phòng Thanh tra;

+ Phòng Giáo dục Mầm non;

+ Phòng Giáo dục Tiểu học;

+ Phòng Giáo dục Trung học;

+ Phòng Giáo dục chuyên nghiệp - Giáo dục Thường xuyên và Đại học;

+ Phòng Chính trị, tư tưởng;

+ Phòng Công nghệ thông tin - Khảo thí và Kiếm định chất lượng giáo dục.

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo:

* Trường Trung học phổ thông (THPT):

+ Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn;

+ Trường THPT Phan Châu Trinh;

+ Trường THPT Trần Phú;

+ Trường THPT Nguyễn Hiền;

+ Trường THPT Thái Phiên;

+ Trường THPT Thanh Khê;

+ Trường THPT Hòa Vang;

+ Trường THPT Hoàng Hoa Thám;

+ Trường THPT Ngô Quyền;

+ Trường THPT Tôn Thất Tùng;

+ Trường THPT Ngũ Hành Sơn;

+ Trường THPT Ông Ích Khiêm;

+ Trường THPT Phạm Phú Thứ;

+ Trường THPT Nguyễn Trãi;

+ Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền;

+ Trường THPT Phan Thành Tài;

+ Trường THPT Cẩm Lệ;

+ Trường THPT Liên Chiểu;

+ Trường THPT Võ Chí Công;

+ Trường THPT Sơn Trà;

+ Trường THPT Quang Trung;

+ Trường THPT FPT;

+ Trường THPT SkyLine;

+ Trường Quốc tế Việt - Sing;

+ Trường Quốc tế Hoa Kỳ (APU)

+ Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến;

+ Trường Phổ thông Hermann Gmeiner.

* Các trường trực thuộc:

+ Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng;

+ Trung tâm Chăm sóc và Giáo dục OneSky

+ Trường chuyên biệt Tương Lai.

* Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX)

+ Trung tâm GDTX số 1;

+ Trung tâm GDTX số 2;

+ Trung tâm GDTX số 3.

c) Biên chế và số lượng người làm việc

Căn cứ vào khối lượng công việc, tính chất, đặc điểm của công tác quản lý nhà nước, hoạt động sự nghiệp và vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình UBND thành phố Đà Nẵng quyết định biên chế hành chính, số lượng người làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo theo kế hoạch biên chế hàng năm.

Việc bố trí công tác đối với công chức, viên chức của Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức, theo phẩm chất, năng lực, sở trường, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

  • Website: http://www.danang.edu.vn/
  • Email: [email protected]oet.edu.vn
  • Điện thoại: 0236-3821066
  • Địa chỉ: Tầng 21 Trung tâm hành chính Thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng