Phân biệt đặt cọc và ký cược

Sự khác nhau giữa đặt cọc và ký cược

Đặt cọc và ký cược là hai trong những biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự 2015. Vậy chúng có những điểm gì giống và khác nhau, chúng ta cùng đi tìm hiểu.

Tiêu chí

Đặt cọc

Ký cược

CSPL

Điều 328 Bộ luật dân sự 2015

Điều 329 Bộ luật dân sự 2015

Khái niệm

Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.

Ký cược là việc bên thuê tài sản là động sản giao cho bên cho thuê một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản ký cược) trong một thời hạn để bảo đảm việc trả lại tài sản thuê.

Nội dung

- Quyền và nghĩa vụ của bên đặt cọc và nhận đặt cọc

- Xử lí tài sản đặt cọc

- Quyền và nghĩa vụ của các bên.

- Xử lí tài sản kí cược

Mục đích

Đảm bảo giao kết hoặc thực hiện hợp đồng

Đảm bảo việc trả lại tài sản thuê

Hậu quả pháp lý

Có thể xảy ra với cả hai bên

+ Nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc;

+ Nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Chỉ có thể xảy ra với bên thuê

+ Nếu bên thuê không trả lại tài sản thuê thì bên cho thuê có quyền đòi lại tài sản thuê

+ Nếu tài sản thuê không còn để trả lại thì tài sản ký cược thuộc về bên cho thuê

Giá trị tài sản bảo đảm

Nhỏ hơn giá trị hợp đồng cần bảo đảm

Ít nhất tương đương với giá trị tài sản thuê

Chủ thể

Bên đặt cọc

Bên nhận đặt cọc

Bên thuê

Bên cho thuê

Đánh giá bài viết
1 676
Hỏi đáp pháp luật Xem thêm