Phân loại bài tập hóa học theo từng dạng

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
PHÂN LOẠI BÀI TẬP HÓA HỌC THEO TỪNG DẠNG
- Dạng 1: Kim loại, oxit kim loại, bazo, muối tác dụng với c axit không tính oxi hóa
- Dạng 2: Kim loại, oxit kim loại, bazo, muối tác dụng với c axit tính oxi hóa mạnh
- Dạng 3: Kim loại tác dụng với dung dịch muối
- Dạng 4: Hợp chất lưỡng tính
- Dạng 5: Bài tập về điện phân
- Dạng 6: Bài tập về phản ứng của SO
2
, CO
2
với dung dịch kiềm
- Dạng 7: Bài tập về phản ứng của H
2
, C, CO, Al với oxit kim loại
- Dạng 8: Bài tập xác định công thức hóa học
- Dạng 9: Bài tập về hiệu suất
I- DẠNG 1
BÀI TẬP: KIM LOẠI, OXIT KIM LOẠI, BAZƠ, MUỐI …TÁC DỤNG VỚI AXIT KHÔNG
TÍNH OXI HÓA ( HCl, H
2
SO
4
loãng )
1. Phương pháp giải chung :
- Cách 1: Cách giải thông thường: sử dụng phương pháp đại số, thiết lập mối quan hệ giữa dữ kiện bài
toán với n số, sau đó giải phương trình hoặc hệ phương trình
- ch 2: Cách giải nhanh: Sử dụng các định luật như: Bảo toàn điện tích, bảo toàn khối lượng, bảo toàn
nguyên tố ( Kết hợp với pp đại số để giải)
* Chú ý : Thông thường một bài toán phải phối hợp từ 2 phương pháp giải trở lên, chứ không đơn thuần
áp dụng 1 phương pháp giải
dụ 1: Hòa tan hoàn toàn 1,93 gam hỗn hợp 2 kim loại Fe Al vào dd HCl , sau phản ứng thu được
m gam muối 1,456 lít khí H
2
đktc. Giá trị của m là:
A. 6,545 gam B. 5,46 gam C. 4,565 gam D. 2,456 gam
Giải:
Cách 1: nH
2
= 1,456/22,4= 0,065 mol
Các PTHH: 2Al + 6HCl→ 2AlCl
3
+ 3H
2
(1)
Mol: x x 1,5x
Fe + 2HCl→ FeCl
2
+ H
2
(2)
Mol: y y y
Theo đầu bài ta có: 27x + 56y = 1,93 (I) 1,5x + y = 0,065 (II). Giải hệ (I) (II) ta được:
x =0,03, y= 0,02 m= 0,03.133,5 + 0,02. 127= 6,545 gam . Vậy đáp án A đúng
Cách 2: Ta luôn nHCl=2nH
2
= 2.0,065=0,13 mol. Vậy theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:
1,93 + 0,13.36,5= m + 0,065.2 m= 6,545 gam→ Vậy đáp án A đúng
* Như vậy cách giải 2 ngắn gọn hơn nhanh hơn rất nhiều cách 1, tuy nhiên muốn giải theo cách 2
chúng ta cần chú ý một số vấn đề sau:
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
1
- Trong các của kim loại, oxit… với axit thì : nHCl= 2nH
2
hoặc nHCl = 2nH
2
O
Còn: nH
2
SO
4
= nH
2
=nH
2
O
nOH
-
= 2nH
2
( trong phản ứng của kim loại với H
2
O)
- Khi cho axit HCl tác dụng với muối cacbonat ( CO
3
2-
) cần chú ý:
+ Khi cho từ từ HCl vào CO
3
2-
thì tứ t phản ứng là:
CO
3
2-
+ H
+
HCO
3
-
sau đó khi HCl thì:
HCO
3
-
+ H
+
CO
2
+ H
2
O
+ Khi cho từ từ CO
3
2-
hoặc HCO
3
-
vào dd HCl thì: xảy ra đồng thời cả 2 phản ứng
CO
3
2-
+ 2H
+
H
2
O + CO
2
HCO
3
-
+ H
+
CO
2
+ H
2
O
2. Một số bài tập tham khảo:
Bài 1. Hoà tan hoàn toàn 2,81g hỗn hợp gồm Fe
2
O
3
, MgO, ZnO trong 500ml dd H
2
SO
4
0,1M(vừa đủ).Sau
phản ứng ,cô cạn dung dịch thu được muối khan khối lượng là:
A. 6.81g B. 4,81g C.3,81g D.5,81g
Bài 2. Hoà tan hoàn toàn 3,22g hỗn hợp X gồm Fe, Mg Zn bằng một lượng vừa đủ H
2
SO
4
loãng thấy
thoát 1,344 lít H
2
đktc dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là:
A. 10,27g B.8.98 C.7,25g D. 9,52g
Bài 3. Hòa tan hết 6,3 gam hỗn hợp gồm Mg Al trong vừa đủ 150 ml dung dịch gồm HCl 1M
H
2
SO
4
1,5M thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam muối khan?
A. 30,225 g B. 33,225g C. 35,25g D. 37,25g
Bài 4. Hoà tan 17,5 gam hợp kim Zn Fe –Al vào dung dịch HCl thu được Vlít H
2
đktc dung dịch A
cạn A thu được 31,7 gam hỗn hợp muối khan . Giá trị V ?
A. 1,12 lít B. 3,36 lít C. 4,48 lít D. Kết quả khác
Bài 5. Oxi hoá 13,6 gam hỗn hợp 2 kim loại thu được m gam hỗn hợp 2 oxit . Để hoà tan hoàn toàn m
gam oxit y cần 500 ml dd H
2
SO
4
1 M . Tính m .
A. 18,4 g B. 21,6 g C. 23,45 g D. Kết quả khác
Bài 6. Hoà tan 10g hỗn hợp bột Fe Fe
2
O
3
bằng một lượng dd HCl vừa đủ, thu được 1,12 lít hiđro (đktc)
dd A cho NaOH vào thu được kết tủa, nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi được
m gam chất rắn thì giá trị của m là:
A. 12g B. 11,2g C. 12,2g D. 16g
Bài 7. Đốt cháy hết 2,86 gam hỗn hợp kim loại gồm Al, Fe, Cu được 4,14 gam hỗn hợp 3 oxit . Để hoà tan
hết hỗn hợp oxit này, phải dùng đúng 0,4 lít dung dịch HCl thu được dung dịch X. cạn dung dich X
thì khối lượng muối khan bao nhêu ? .
A. 9,45 gam B.7,49 gam C. 8,54 gam D. 6,45 gam
Bài 8. Cho 24,12gam hỗn hợp X gồm CuO , Fe
2
O
3
, Al
2
O
3
tác dụng vừa đủ với 350ml dd HNO
3
4M rồi
đun đến khan dung dịch sau phản ứng thì thu được m gam hỗn hợp muối khan. Tính m .
A. 77,92 gam B.86,8 gam C. 76,34 gam D. 99,72 gam
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
2
Bài 9. Hòa tan 9,14 gam hợp kim Cu, Mg, Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được 7,84 lít khí
X (đktc) 2,54 gam chất rắn Y dung dịch Z. Lọc bỏ chất rắn Y, cạn cẩn thận dung dịch Z thu được
lượng muối khan
A. 31,45 gam. B. 33,99 gam C. 19,025 gam. D. 56,3 gam
Bài 10. Cho 40 gam hỗn hợp vàng, bạc, đồng, sắt, kẽm tác dụng với O
2
nung nóng thu được 46,4
gam hỗn hợp X. Cho hỗn hợp X này tác dụng vừa đủ dung dịch HCl cần V lít dung dịch HCl 2M.Tính V.
A. 400 ml B. 200ml C. 800 ml D. Giá trị khác.
Bài 11. Hòa tan m gam hỗn hợp gồm Cu Fe
3
O
4
trong dung dịch HCl sau phản ứng còn lại 8,32 gam
chất rắn không tan dung dịch X. cạn dung dịch X thu được 61,92 gam chất rắn khan. Giá trị của m
A. 31,04 gam B. 40,10 gam C. 43,84 gam D. 46,16 gam
Bài 12. Cho m gam hỗn hợp Cu Fe
2
O
3
trong dung dịch H
2
SO
4
loãng thu được dung dịch X
0,328 m gam chất rắn không tan. Dung dịch X làm mất màu vừa hết 48ml dung dịch KMnO
4
1M. Giá trị
của m là
A. 40 gam B. 43,2 gam C. 56 gam D. 48 gam
Bài 13. Hòa tan hoàn toàn 14,6 gam hỗn hợp X gồm Al Sn bằng dung dịch HCl (dư), thu được 5,6 lít
H
2
(ở đktc). Thể tích khí O
2
(ở đktc) cần để phản ứng hoàn toàn với 14,6 gam hỗn hợp X
A. 3,92 lít. B. 1,68 lít C. 2,80 lít D. 4,48 lít
Bài 14. Hỗn hợp X gồm 2 kim loại A B thuộc phân nhóm chính nhóm II, 2 chu kỳ liên tiếp. Cho 1,76
gam X tan hoàn toàn trong dung dịch HCl thu được 1,344 lít khí H
2
(đktc). cạn dung dịch sau phản
ứng, khối lượng muối khan thu được
A. 6,02 gam. B. 3,98 gam. C. 5,68 gam. D. 5,99 gam.
Bài 15. Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H
2
SO
4
10% thu
được 2,24 lít khí H
2
(ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là
A. 101,68 gam. B. 88,20 gam. C. 101,48 gam. D. 97,80 gam.
Bài 16. Cho hỗn hợp gồm Fe FeS tác dụng với dung dịch HCl thu được 2,24 lít hỗn hợp khí điều
kiện tiêu chuẩn. Hỗn hợp khí này t khối so với hiđro 9. Thành phần % theo số mol của hỗn hợp Fe
FeS ban đầu lần lượt là
A. 40% 60%. B. 50% 50%. C. 35% 65%. D. 45% 55%.
Bài 17. Cho 3,87 gam Mg Al o 200ml dung dịch X gồm HCl 1M H
2
SO
4
0,5M thu được dung dịch
B 4,368 lít H
2
đktc. Phần trăm khối lượng của Mg Al trong hỗn hợp lần lượt
A. 72,09% 27,91%. B. 62,79% 37,21%. C. 27,91% 72,09%. D. 37,21% 62,79%.
Bài 18. Cho 40 gam hỗn hợp vàng, bạc, đồng, sắt, kẽm tác dụng với O
2
nung nóng thu được m gam
hỗn hợp X. Cho hỗn hợp X này tác dụng vừa đủ dung dịch HCl cần 400 ml dung dịch HCl 2M (không
H
2
bay ra). nh khối lượng m.
A. 46,4 gam B. 44,6 gam C. 52,8 gam D. 58,2 gam

PHÂN LOẠI CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA VÔ CƠ

Tổng hợp kiến thức hóa học lớp 12 sẽ giúp các bạn học học tốt môn hóa THPT, cũng như chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi THPT Quốc gia, xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2020 sắp tới. Tài liệu "Phân loại bài tập hóa học theo từng dạng" dưới đây là tài liệu ôn thi cực hiệu quả. Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Hóa này đưa ra hướng dẫn cách giải các dạng bài tập hóa vô cơ, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình tự ôn luyện.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Phân loại bài tập hóa học theo từng dạng để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết dưới đây được VnDoc.com tổng hợp lại các dạng bài tập hóa học theo từng dạng như kim loại, oxit kim loại, bazo, muối tác dụng với các axit, kim loại tác dụng với dung dịch muối, hợp chất lưỡng tính, điện phân, bài tập về phản ứng hóa hóa... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

PHÂN LOẠI BÀI TẬP HÓA HỌC THEO TỪNG DẠNG

 • Dạng 1: Kim loại, oxit kim loại, bazo, muối tác dụng với các axit không có tính oxi hóa
 • Dạng 2: Kim loại, oxit kim loại, bazo, muối tác dụng với các axit có tính oxi hóa mạnh
 • Dạng 3: Kim loại tác dụng với dung dịch muối
 • Dạng 4: Hợp chất lưỡng tính
 • Dạng 5: Bài tập về điện phân
 • Dạng 6: Bài tập về phản ứng của SO2, CO2 với dung dịch kiềm
 • Dạng 7: Bài tập về phản ứng của H2, C, CO, Al với oxit kim loại
 • Dạng 8: Bài tập xác định công thức hóa học
 • Dạng 9: Bài tập về hiệu suất

I - DẠNG 1

BÀI TẬP: KIM LOẠI, OXIT KIM LOẠI, BAZƠ, MUỐI …TÁC DỤNG VỚI AXIT KHÔNG CÓ TÍNH OXI HÓA (HCl, H 2SO4 loãng)

1. Phương pháp giải chung:

 • Cách 1: Cách giải thông thường: sử dụng phương pháp đại số, thiết lập mối quan hệ giữa dữ kiện bài toán với ẩn số, sau đó giải phương trình hoặc hệ phương trình
 • Cách 2: Cách giải nhanh: Sử dụng các định luật như: Bảo toàn điện tích, bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố (Kết hợp với pp đại số để giải)

* Chú ý: Thông thường một bài toán phải phối hợp từ 2 phương pháp giải trở lên, chứ không đơn thuần là áp dụng 1 phương pháp giải

Ví dụ 1: Hòa tan hoàn toàn 1,93 gam hỗn hợp 2 kim loại Fe và Al vào dd HCl dư, sau phản ứng thu được m gam muối và 1,456 lít khí H2 ở đktc. Giá trị của m là:

A. 6,545 gam B. 5,46 gam C. 4,565 gam D. 2,456 gam

Giải:

Cách 1: n H2 = 1,456/22,4 = 0,065 mol

Các PTHH: 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 (1)

Mol: x x 1,5x

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 (2)
Mol: y y y

Theo đầu bài ta có: 27x + 56y = 1,93 (I) và 1,5x + y = 0,065 (II). Giải hệ (I) và (II) ta được:

x = 0,03, y = 0,02 → m= 0,03.133,5 + 0,02. 127= 6,545 gam. Vậy đáp án A đúng

Cách 2: Ta luôn có n HCl = 2n H2 = 2.0,065 = 0,13 mol. Vậy theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:

1,93 + 0,13.36,5 = m + 0,065.2 → m= 6,545 gam → Vậy đáp án A đúng

* Như vậy cách giải 2 ngắn gọn hơn và nhanh hơn rất nhiều cách 1, tuy nhiên muốn giải theo cách 2 chúng ta cần chú ý một số vấn đề sau:

 • Trong các pư của kim loại, oxit… với axit thì: n HCl = 2 nH2 hoặc n HCl = 2n H2O

Còn: n H2SO4 = n H2 = n H2O
n OH- = 2n H2 (trong phản ứng của kim loại với H 2O)

 • Khi cho axit HCl tác dụng với muối cacbonat (CO32-) cần chú ý:
  • Khi cho từ từ HCl vào CO 32- thì tứ tự phản ứng là:

CO32- + H+ → HCO3- sau đó khi HCl dư thì:
HCO3- + H+ → CO3 + H3O

  • Khi cho từ từ CO32- hoặc HCO3- vào dd HCl thì: xảy ra đồng thời cả 2 phản ứng

CO32- + 2H+ → H2O + CO2
HCO3- + H+ → CO2 + H2O

2. Một số bài tập tham khảo:

Bài 1. Hoà tan hoàn toàn 2,81g hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500ml dd H2SO4 0,1M (vừa đủ).Sau phản ứng ,cô cạn dung dịch thu được muối khan có khối lượng là:

A. 6.81g

B. 4,81g

C.3,81g

D.5,81g

Bài 2. Hoà tan hoàn toàn 3,22g hỗn hợp X gồm Fe, Mg Zn bằng một lượng vừa đủ H2SO4 loãng thấy thoát 1,344 lít H2 ở đktc và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là:

A. 10,27g

B.8.98

C.7,25g

D. 9,52g

Bài 3. Hòa tan hết 6,3 gam hỗn hợp gồm Mg và Al trong vừa đủ 150 ml dung dịch gồm HCl 1M và H2SO4 1,5M thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam muối khan?

A. 30,225 g

B. 33,225g

C. 35,25g

D. 37,25g

Bài 4. Hoà tan 17,5 gam hợp kim Zn – Fe –Al vào dung dịch HCl thu được V lít H2 đktc và dung dịch A Cô cạn A thu được 31,7 gam hỗn hợp muối khan. Giá trị V là ?

A. 1,12 lít

B. 3,36 lít

C. 4,48 lít

D. Kết quả khác

Bài 5. Oxi hoá 13,6 gam hỗn hợp 2 kim loại thu được m gam hỗn hợp 2 oxit. Để hoà tan hoàn toàn m gam oxit này cần 500 ml dd H2SO4 1 M. Tính m.

A. 18,4 g

B. 21,6 g

C. 23,45 g

D. Kết quả khác

(Còn tiếp)

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Phân loại bài tập hóa học theo từng dạng, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đề thi THPT Quốc Gia được tải nhiều

  1. Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán
  2. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Văn
  3. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Anh
  4. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Lý
  5. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa
  6. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Sinh
  7. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Sử
  8. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Địa
  9. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn GDCD

Mời các bạn cùng tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
90 69.473
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm