Phân phối chương trình môn Lịch sử lớp 10

1 20

Phân phối chương trình môn Lịch sử lớp 10

Phân phối chương trình môn Lịch sử lớp 10 giúp giáo viên điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học.

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỊCH SỬ 10 CHI TIẾT (BAN CƠ BẢN)

Cả năm: 37 tuần (52 tiết)

Học kì I: 19 tuần (18 tiết)

Học kì II: 18 tuần (34 tiết)

HỌC KÌ I

PHẦN I. LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THỦY, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI

Chương I. Xã hội nguyên thuỷ

1

Bài 1. Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thuỷ

 

2

Bài 2. Xã hội nguyên thuỷ

 

3,4

Bài 3. Các quốc gia cổ đại phương Đông

 

5,6

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - HyLạp và Rô- ma

 

Chương III. Trung Quốc thời phong kiến

7,8

Bài 5. Trung Quốc thời phong kiến

 

Chương IV. Ấn Độ cổ thời phong kiến

9

Bài 6. Các quốc gia ấn và văn hoá truyền thống Ấn Độ

Mục 1. Thời kì các quốc gia đầu tiên (Không dạy)

10

Bài 7. Sự phát triển lịch sử và nền văn hoá đa dạng của Ấn Độ

 

Mục 1. Sự phát triển lịch sử và văn hóa truyền thống trên toàn lãnh thổ Ấn Độ (Không dạy)

11

Kiểm tra viết

 

Chương V. Đông Nam Á thời phong kiến

12

Bài 8. Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính Đông Nam Á

 

13

Bài 9. Vương quốc Campuchia và vương quốc Lào.

Phần chữ nhỏ; tóm tắt những sự kiện chính về sự hình thành và phát triển của 2 vương quốc

(Không dạy)

Chương VI. Tây Âu thời trung đại

14

Bài 10. Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu (thế kỉ V đến thế kỉ XIV

 

15,16

Bài 11. Tây Âu thời hậu kì trung đại

 

- Mục 2. Sự nảy sinh chủ nghĩa tư bản ở Tây Âu

- Mục 4. Cải cách tôn giáo và chiến tranh nông dân

(Hướng dẫn học sinh đọc thêm)

17

Bài 12. Ôn tập lịch sử thế giới nguyên thuỷ, cổ đại và trung đại

Mục 2. Xã hội cổ đại (Không dạy)

 

18

Kiểm tra học kỳ I

 

HỌC KÌ II

PHẦN II LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ

Chương I. Việt Nam thời từ nguyên thuỷ đến thế kỉ X

19

Bài 13. Việt Nam thời nguyên thuỷ

Mục 3. Sự ra đời của thuật luỵện kim và nghề nông trồng lúa nước

(Chỉ nêu mốc thời gian và địa bàn xuất hiện công cụ bằng kim loại trên phạm vi rộng ở Bắc- Trung- Nam)

20

Bài 14. Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam

 

21

Bài 15. Thời Bắc thuộc và cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)

 

22

Bài 16. Thời Bắc thuộc và cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (tiếp theo)

 

Chương II. Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV

23

Bài 17. Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (từ thế kỉ X đến thế kỉ XV)

- Mục I.1. Tổ chức bộ máy nhà nước

(Chỉ giới thiệu khái quát nhưng tập trung vào tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê Thánh Tông).

- Các câu hỏi 1,2,3 ở cuối bài (Không yêu cầu HS trả lời).

24

Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X - XV

Mục 4. Tình hình phân hóa xã hội và các cuộc đấu tranh của nông dân (Không dạy)

25

Bài 19. Những cuộc chiến đấu chống ngoại xâm ở các thế kỉ X - XV

 

26

Bài 20. Xây dựng và phát triển văn hoá trong các thế kỉ X - XV

Câu hỏi cuối phần Mục 3. Nghệ thuật: Quan sát các hình 39, 40, 41, hãy phân tích nét độc đáo của nghệ thuật kiến trúc Việt Nam.

(Không yêu cầu học sinh trả lời)

Chương III. Việt Nam trong các thế kỉ XVI - XVIII

27

Bài 21. Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI - XVIII

- Mục 3. Nhà nước phong kiến ở Đàng Ngoài.

- Mục 4. Nhà nước phong kiến ở Đàng Trong.

(Không dạy)

28

Bài 22. Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI – XVIII

 

29

Bài 23. Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc cuối thế kỉ XVIII

 

30

Bài 24. Tình hình văn hoá ở các thế kỉ XVI – XVIII

 

Chương IV. Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX

31

Bài 25. Tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)

Mục 2. Tình hình kinh tế và chính sách của nhà Nguyễn.

(Chỉ giới thiệu khái quát một số chính sách của nhà Nguyễn về kinh tế)

32

Bài 26. Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân

 

33

Lịch sử địa phương

 

Sơ kết lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XIX

34

Bài 27. Quá trình dựng nước và giữ nước

 

35

Bài 28. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

 

36

Kiểm tra viết

 

PHẦN III. LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI

Chương I. Các cuộc cách mạng tư sản (từ giữa thế kỉ XVI đến nửa cuối thế kỉ XVIII)

37

Bài 29. Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

Mục I. Cách mạng Hà Lan

(Đọc thêm)

38

Bài 30. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

 

Mục 2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ

(Hướng dẫn HS lập niên biểu những sự kiện chính)

39,40

Bài 31. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

 

Mục II. Tiến trình cách mạng

(Hướng dẫn HS lập niên biểu tiến trình cách mạng, nhấn mạnh sự kiện 14/7,"Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền", nền chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh)

Chương II. Các nước Âu - Mĩ (từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)

41

Bài 32. Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu

 

Mục II. Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức

(Hướng dẫn học sinh đọc thêm)

42,43

Bài 33. Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX

Mục 2. Cuộc đấu tranh thống nhất I-ta-li-a

(Hướng dẫn học sinh đọc thêm)

44

Bài 34. Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

Mục 2. Sự hình thành các tổ chức độc quyền

(Hướng dẫn học sinh đọc thêm)

45,46

Bài 35. Các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa

Nội dung kiến thức về tình hình chính trị và chính sách đối ngoại của các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ (Đọc thêm)

Chương III. Phong trào công nhân (từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)

47

Bài 36. Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

 

Mục I. Sự ra đời và tình cảnh của giai cấp vô sản công nghiệp. Những cuộc đấu tranh đầu tiên (Không dạy)

48

Bài 37. Mác và ăng - ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Mục 1. Buổi đầu hoạt động cách mạng của C.Mác và Ph.Ăng-ghen

(Hướng dẫn HS đọc thêm)

49

Bài 38. Quốc tế thứ nhất và Công xã Pa-ri 1871

 

Mục I. Quốc tế thứ nhất

(Chỉ giới thiệu một vài nét về Quốc tế thứ nhất)

50

Bài 39. Quốc tế thứ hai

Mục II. Quốc tế thứ hai

(Đọc thêm)

51

Bài 40. Lê - nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX

 

52

Kiểm tra học kì II

 

Tài liệu chương trình học lớp 10 tại VnDoc còn bao gồm đầy đủ các môn học như môn Toán, môn Anh, Địa lý, Sinh học, ..... cùng hệ thống đề thi học kì 1 lớp 10. Mời các bạn tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 20
Lịch sử lớp 10 Xem thêm