Phân phối chương trình môn Lịch sử lớp 7

1 903

Tài liệu Phân phối chương trình môn Lịch sử lớp 7 sẽ đưa ra trình tự kế hoạch giảng dạy trong suốt một năm học của môn Lịch sử 7, từ đó giúp các thầy cô dễ dàng hơn trong việc soạn giáo án và bài giảng của mình. Sau đây mời các thầy cô cùng tham khảo.

Nội dung chương trình học môn Lịch sử lớp 7

Cả năm: 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết (+ 2 tuần dự phòng)

Học kì I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết (+ 1 tuần dự phòng)

Học kì II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết (+ 1 tuần dự phòng)

HỌC KÌ I

Tuần

Tiết

Bài

Tên bài

1

 

 

PHẦN I: KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI

1

1

Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu.

2

2

Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu.

2

3

3

Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu.

4

4

Trung Quốc thời phong kiến (Mục 1,2,3)

(Lưu ý: 6 dòng đầu của mục 1: không dạy)

3

5

4

Trung Quốc thời phong kiến (Mục 4,5,6)

6

5

Ấn Độ thời phong kiến.

(Lưu ý: Mục 1: Những trang sử đầu tiên: không dạy)

4

7

6

Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á (Mục 1,2)

8

6

Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á (Mục 3,4)

5

9

7

Những nét chung về xã hội phong kiến.

(Lưu ý: Mục 1:Sự hình thành và phát triểnXHPK.: không dạy)

 

 

PHÂN II: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

Chương I: Buổi đầu độc lập thời Ngô - Đinh - Tiền Lê (thế kỉ X)

10

8

Nước ta buổi đầu thành lập

(Lưu ý: Danh sách 12 sứ quân của mục 2: không dạy)

6

11

9

Nước Đại Cồ Việt thời Đinh- Tiền Lê (Mục I)

12

9

Nước Đại Cồ Việt thời Đinh- Tiền Lê (Mục II)

7

 

 

Chương II: Nước Đại Việt Thời Lí (thế kỉ XI – XII)

13

10

Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước.

14

11

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075- 1077) (Mục I)

8

15

11

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075- 1077) (Mục II)

16

12

Đời sống kinh tế, văn hóa (Mục I)

9

17

12

Đời sống kinh tế, văn hóa (Mục II)

18

 

Ôn tập

10

19

 

Làm bài tập lịch sử

20

 

Kiểm tra 1 tiết

11

 

 

Chương III: Nước Đại Việt thời Trần (thế kỉ XIII – XIV)

21

13

Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

22

13

Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII (tiếp theo)

12

23

14

Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên (Thế kỉ XIII) (Mục I)

(Lưu ý: Mục I.1:Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ: không dạy)

24

14

Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Thế kỉ XIII) (Mục II)

13

25

14

Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Thế kỉ XIII) (Mục III)

26

14

Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên (Thế kỉ XIII) (Mục IV)

14

27

15

Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần (Mục I)

28

15

Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần (Mục II)

15

29

16

Sự suy sup của nhà Trần cuối thế kỉ XIV (Mục I)

30

16

Sự suy sup của nhà Trần cuối thế kỉ XIV (Mục II)

16

31

17

Ôn tập chương II và chương III.

32

 

Làm bài tập lịch sử

17

 

 

Chương IV: Đại Việt thời Lê sơ (thề kỉ XV – đầu thế kỉ XVI)

33

18

Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh ở đầu thế kỉ XV

34

 

Ôn tập

18

35

 

Kiểm tra học kì I

 

36

 

Lịch sử địa phương

19

 

 

Dự phòng

HỌC KÌ II

Tuần

Tiết

Bài

Tên bài

20

37

19

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418- 1427) (Mục I)

38

19

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418- 1427) (Mục II)

21

39

19

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418- 1427) (Mục III)

40

20

Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 – 1527) (Mục I)

22

41

20

Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 – 1527) (Mục II)

(Lưu ý: Mục II.2 xã hội: chỉ nêu có các giai cấp)

42

20

Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 – 1527) (Mục III)

23

43

20

Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 – 1527) (Mục IV)

(Lưu ý: Mục IV: một số danh nhân xuất sắc của dân tộc.

Chỉ nêu tên các danh nhân văn hóa, không cần chi tiết)

44

21

Ôn tập chương IV

24

45

 

Làm bài tập lịch sử

 

 

Chương V. ĐẠI VIỆT Ở CÁC THẾ KỈ XVI – XVIII

46

22

Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI – XVIII) (Mục I)

25

47

22

Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI – XVIII) (Mục II)

(Lưu ý: Nội dung diễn biến chiến tranh Nam – Bắc triều và Trịnh – Nguyễn: không dạy)

48

23

Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII. (Mục I)

26

49

23

Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII (Mục II)

50

24

Khởi nghĩa nông dân Đàng ngoài thế kỉ XVIII.

(Lưu ý: Mục 1 tình hình chính trị: chỉ nêu nguyên nhân các cuộc khởi nghĩa)

27

51

25

Phong trào Tây Sơn (Mục I)

52

25

Phong trào Tây Sơn (Mục II)

28

53

25

Phong trào Tây Sơn (Mục III)

54

25

Phong trào Tây Sơn (Mục IV)

29

55

26

Quang Trung xây dựng đất nước

56

 

Ôn tập

30

57

 

Làm bài tập lịch sử

58

 

Kiểm tra 1 tiết

31

 

 

Chương VI. VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX

59

27

Chế độ phong kiến nhà Nguyễn (Mục I)

60

27

Chế độ phong kiến nhà Nguyễn (Mục II)

32

61

28

Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX (Mục I)

62

28

Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX (Mục II)

33

63

29

Ôn tập chương V và VI

64

 

Làm bài tập lịch sử

34

65

30

Tổng kết

66

 

Làm bài tập lịch sử

35

67

 

Ôn tập

68

 

Kiểm tra học kì II

36

69

 

Lịch sử địa phương

70

 

Lịch sử địa phương

37

 

 

Dự phòng

Ngoài tài liệu Phân phối chương trình môn Lịch sử lớp 7, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu các môn: Toán lớp 7, Ngữ văn lớp 7, Vật Lý lớp 7... và các Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 903
Lịch sử lớp 7 Xem thêm