Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý

Lời nói đầu

Chương 1 Đại cương về các hệ thống thông tin quản lý

Chương 2 Khảo sát hiện trạng và xác lập dự án

Chương 3 Phân tích chức năng của hệ thống

Chương 5 Thiết kế giao diện giữa người và máy

Chương 6 Thiết kế kiểm soát và Chương trình

Chương 7 Lập trình – chạy thử – bảo dưỡng

Chương 8 Bài tập tổng hợp

Đánh giá bài viết
10 22.634
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tin học - Lập trình Xem thêm