Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 1

tªn:......................... PhiÕu bµi tËp Lp 2 (sè 1)
Líp 2...
Bµi 1: §Æt nh råi tÝnh:
35 + 40 86 52 73 53 5 + 62 33 + 55 88 6
..........................................................................................................................
.....................................................................................................................
........................................................................................................………….
Bµi 2:
ViÕt c¸c 50 , 48, 61, 58, 73, 84 theo thø lín ®Õn bÐ:
.........................................................................................................................
Bµi 3: Mét b¨ng giÊy dµi 96cm, em c¾t ®i 26cm. Hái b¨ng giÊy cßn l¹i i bao
nhiªu x¨ngtimet?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Bµi 4:
nu«i vµ vÞt, tÊt 48 con, trong ®ã 23 con gµ. Hái mÑ nu«i bao
nhiªu con vÞt?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Bµi 5: >, <, = ?
45 24 ... 17 + 10 ; 32 + 16 ... 20 + 28
24 + 35 ... 56 36 ; 37 17 ... 56 36
6 + 4 .... 7 + 2 ; 10 - 2 ... 10 1
Bµi 6:
Sè?
18 < ... < 20 ; 98 < ... < 100 ; 65 > ... > 62
Tham kho tài liu:
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-2

Bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 1

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 1 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 2, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 1. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 2 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán nâng cao lớp 2.

>>> Bài tiếp theo: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 2

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 1 được soạn theo font VnTime. Trong trường hợp các bạn thấy file hiển thị lỗi, mời các bạn tải font VnTime về cài là được, ấn vào đây để tải: font VnTime.

Đánh giá bài viết
67 18.820
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần lớp 2 Xem thêm