Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 19

19 8.260
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 19
vµ tªn:.........................
Líp 2...
I. Khoanh vµo ch÷ ®Æt tríc c©u tr lêi ®óng trong mçi bµi tËp sau:
Bµi 1:
KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh: 9 + 3 + 6 =
a. 17
b.18
c.11
d.20
Bµi 2:
C¸ch ®äc o ®óng?
a. 3 x 4 = 12 ®äc “Bèn nh©n ba b»ng mêi hai”
b. 3 x 4 = 12 ®äc “Ba bèn mêi hai”
c. 3 x 4 = 12 ®äc “Ba nh©n bèn b»ng mêi hai”
Bµi 3:
4 ®îc lÊy 5 lÇn, ta phÐp nh©n: A. 4 x 5 B. 5 x 4
Bµi 4: Trong phÐp nh©n 3 x 4 = 12
a. 3 h¹ng, 4 h¹ng, 12 tæng.
b. 3 thõa , 4 thõa sè, 12 tÝch.
c. 3 thõa sè, 4 tÝch, 12 thõa sè.
d. 3 x 4 thõa sè, 12 tÝch.
Bµi 5:
Mçi con chim 2 c¸i ch©n. Hái 8 con chim bao nhiªu ch©n?
§¸p cña bµi to¸n :
A. 14 ch©n
B. 10 ch©n
C. 16 con chim
D.16 ch©n
II. luËn
Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh:
37 + 35 + 18 42 + 9 + 15
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
…………… ……………
…………… ……………
…………… ……………
…………… ……………
Bµi 2: DiÒn dÊu phÐp tÝnh vµo chç chÊm
3 ..4 = 7
3.4 = 12
22 = 4
22 = 4
Bµi 3: ThÇy gi¸o thëng cho 9 b¹n häc sinh giái , mçi b¹n hai quyÓn vë. Hái thÇy cÇn
ph¶i mua bao nhiªu quyÓn vë?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………
Bµi 4:
ViÕt tiÕp ba n÷a:
a, 8, 10, 12, , ., .,20.
b, 20, 18, 16,, .,., 8.
KiÓm tra ®äc hiÓu
A. §äc thÇm bµi
Nhµ GÊu ë trong rõng
lµm bµi tËp
Nhµ GÊu ë trong rõng
Mïa xu©n, nhµ gÊu ®i m¨ng ng mËt ong. Mïa thu, gÊu ®i nhÆt h¹t
dÎ. GÊu bè, gÊu mÑ, gÊu con bÐo rung rinh, bíc ®i lÆc lÌ. Suèt ba th¸ng mïa ®«ng,
nhµ gÊu tr¸nh rÐt, kh«ng ®i kiÕm ¨n, chØ mót hai bµn ch©n còng no.
Theo
Hoµi
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Dùa vµo néi dung ®o¹n v¨n, em h·y ®¸nh dÊu X vµo « trèng tríc ý tr¶ lêi ®óng cho
mçi c©u i díi ®©y:
1. Nhµ gÊu nh÷ng ai?
gÊu «ng, gÊu bµ.
ChØ gÊu bè, gÊu mÑ.
gÊu bè, gÊu mÑ, gÊu con.
2. GÊu ¨n nh÷ng g×?
¡n m¨ng, ¨n h¹t dÎ, uèng mËt ong.
ChØ ¨n m¨ng tre trong rõng.
Kh«ng ¨n g×, chØ ngñ.
3. Mïa nµo nhµ gÊu kh«ng ®i kiÕm ¨n?
Mïa xu©n
Mïa h¹.
Mïa thu.
Mïa ®«ng.
4. §o¹n v¨n trªn cho em biÕt ®iÒu g×?
GÊu loµi vËt kh«ng ¨n vÉn bÐo.
§Æc ®iÓm, thãi quen sinh ho¹t cña nhµ gÊu.
GÊu tr÷ thøc ¨n trong hang ®Ó sèng qua mïa ®«ng.
5. §¹t c©u hái cho phËn in ®Ëm trong c©u sau:
Mïa xu©n, c nhµ gÊu ®i ng uèng mËt.
…………………………………………………………………………………………
Tham khảo thêm tài liệu môn Toán Tiếng Việt lớp 2:
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-2
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-tieng-viet-2

Bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 19

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 19 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán và Tiếng Việt lớp 2, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Tiếng Việt. Mời các thầy cô tham khảo và tải về.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 19. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 2 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán nâng cao lớp 2.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 19 được soạn theo font VnTime. Trong trường hợp các bạn thấy file hiển thị lỗi, mời các bạn tải font VnTime về cài là được, ấn vào đây để tải: font VnTime.

Đánh giá bài viết
19 8.260
Bài tập cuối tuần lớp 2 Xem thêm