Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 3

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C©u l¹c to¸n tiÕng viÖt (TuÇn 3)
I. To¸n
Bµi 1
:
§Æt tÝnh råi tÝnh:
31 + 9 42 + 8 13 + 7 54 + 6 49 + 21 28 + 52 37 + 13 66 + 24
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
...............................................................................................................................
Bµi 2: Sè?
9 + ... = 11 9 + ... = 12 9 + ... = 13 ... + 5 = 14 6 + ... = 15
7 + ... = 16 ... + 9 = 18 9 + ... = 17 ... + 9 = 10 10 + ... = 19
Bµi 3: Gi¶i bµi to¸n theo tãm t¾t sau:
Bµi gi¶i
Líp 2A : 39 b¹n ...............................................................
Líp 2B : 41 b¹n ..................................................................
hai líp cã: ... n? ...............................................................
Bµi 4
:
TÝnh:
37 + 3 + 5 = 55 + 35 + 7 = 14 + 23 + 43 = 56 + 34 - 90 =
42 + 8 + 10 = 48 - 20 + 2 = 68 - 28 - 20 = 21 + 19 + 30 =
Bµi 5
: T v và đo ®é dµi ®o¹n th¼ng råi ®iÒn vµo chç chÊm:
§o¹n th¼ng AB dµi ... cm
§o¹n th¼ng BC dµi ... cm;
§o¹n th¼ng AC i ... cm, hay ....dm.
II. TiÕng viÖt:
Bµi 1: S¾p xÕp l¹i c¸c trong mçi c©u díi ®©y ®Ó t¹o thµnh mét c©u i:
a) Cuèn s¸ch y mua. ...........................................................................
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
b) C¸i bót nµy chÞ tÆng em. .........................................................................
c) ngêi em yªu quý nhÊt. ...................................................................
Bµi 2: Ghi ng÷ thÝch hîp vµo chç chÊm ®Ó o thµnh c©u:
a) em ............................................................................................................
b) ................................................. ®å dïng c tËp th©n thiÕt cña em.
Tham khảo thêm tài liệu:
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-2

Bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 3

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 3 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 2, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 3. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 2 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán nâng cao lớp 2.

>>> Bài tiếp theo: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 4

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 3 được soạn theo font VnTime. Trong trường hợp các bạn thấy file hiển thị lỗi, mời các bạn tải font VnTime về cài là được, ấn vào đây để tải: font VnTime.

Đánh giá bài viết
9 7.778
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần lớp 2 Xem thêm