Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 4

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 4
M«n: To¸n
tªn: ..............................................................................................................
Líp : ...................................................................................................................
Bµi 1
: §iÒn sè:
h¹ng
19
19
34
40
43
h¹ng
+ 16
+ 7
+ 56
+ 56
+ 43
Tæng
....
....
....
....
....
Bµi 2: §Æt tÝnh råi tÝnh?
38 + 15 48 + 24 68 + 13 78 + 9 58 + 26
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Bµi 3:
>
<
=
?
8 + 4 .... 8 + 5
19 + 8 ... 18 + 9
25 + 6 ... 26 + 5
38 + 8 .... 39 + 9
17 + 6 ... 16 + 27
35 + 20 ... 25 + 20
Bµi 4
: Mét líp cã 37 häc sinh, nay chuyÓn 5 häc sinh cho líp kh¸c. Hái líp ®ã n bao
nhiªu häc sinh?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Bµi 5 *: Hai líp 2A 2B tÊt 68 häc sinh. NÕu líp 2B bít ®i 3 c sinh cßn
häc sinh cña líp 2A kh«ng thay ®æi th× tæng häc sinh cña hai líp bao nhiªu?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
TuÇn 4
M«n: TiÕng viÖt
tªn: ..............................................................................................................
Líp : ...................................................................................................................
1/ ViÕt mçi lo¹i 5 chØ:
- Ngêi: .................................................................................................................
- §å vËt: .................................................................................................................
- C©y: .................................................................................................................
- Con t: ............................................................................................................
2/ Khoanh trßn tríc kh«ng chØ ngêi, kh«ng chØ vËt trong tõng dßng?
A. 1 con cua
2. ®á chãi
3. em
4. khoai
B. 1 qu¶ cam
2. sãng biÓn
3. ®i
4. nhµ nghØ
3/ Nèi mçi c©u sau víi mÉu cña c©u ®ã?
gi¸o mÑ cña em ë trêng
C¸i - g×?
Bót ch× mét ®å dïng häc tËp
Con - g×?
Con tr©u a c¶i cña nhµ n«ng
Ai - g×?
4*/ §Æt c©u theo mÉu:
A. Ai - g×? ........................................................................................................
B. C¸i - g×? ...................................................................................................
C. Con - g×? ...................................................................................................

Bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 4

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 4 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 2, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 4. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 2 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán nâng cao lớp 2.

>>> Bài tiếp theo: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 5

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 4 được soạn theo font VnTime. Trong trường hợp các bạn thấy file hiển thị lỗi, mời các bạn tải font VnTime về cài là được, ấn vào đây để tải: font VnTime.

Đánh giá bài viết
10 7.004
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần lớp 2 Xem thêm