Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 6

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 6
M«n: To¸n
tªn: ..............................................................................................................
Líp : ...................................................................................................................
Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh tæng cña:
a. 47 vµ 26
b. 57 18
c. 67 vµ 29
d. 77 15
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Bµi 2
: §iÒn dÊu (<, >, =)
17 + 28 28 + 17 37 + 38 38 + 37
17 + 28 17 + 29 47 + 39 37 + 49
17 + 26 17 + 25 26 + 48 28 + 36
Bµi 3: B×nh h¸i ®îc 25 qu¶ t¸o, Nam h¸i ®îc Ýt h¬n B×nh 8 qu¶ t¸o. Hái Nam h¸i
®îc bao nhiªu qu¶ t¸o?
Gi¶i
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Bµi 4: Gi¶i bµi to¸n theo tãm t¾t sau:
85cm
Em cao: 8cm
Anh cao:
? cm
Gi¶i
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Bµi 5:
HiÖn nay tuæi cña Mai 13 tuæi a anh Tïng 18. Hái:
a. HiÖn nay tæng tuæi cña hai anh em bao nhiªu?
b. 3 n¨m n÷a tæng tuæi cña hai anh em bao nhiªu?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
TuÇn 6
M«n: TiÕng viÖt
tªn: ..............................................................................................................
Líp : ...................................................................................................................
Bµi 1: §iÒn vµo chç trèng phËn c©u thÝch hîp ®Ó mçi dßng 1 c©u:
a. Em Mai ......................................................................................................
b. ........................................................................ líp trëng cña p em
c. ........................................................................ ®å dïng häc tËp cña em.
d. S«ng ng ......................................................................................................
Bµi 2: T×m nh÷ng c¸ch nãi nghÜa gièng víi nghÜa cña c¸c u sau:
a. Em kh«ng thÝch b¸nh ®Ëu xanh ®©u
- ......................................................................................................
- ......................................................................................................
b. Líp em lµm b¹n tªn Phong
......................................................................................................
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
......................................................................................................
Bµi 3: Dïng côm "®Ó lµm g×" ®Ó hái c dông cña nh÷ng ®å vËt sau:
a. C¸i ¸o M - C¸i ¸o dïng ®Ó lµm g×?
b. C¸i ch¨n .............................................................................................................
c. §«i ®òa .............................................................................................................
d. C¸i nåi .............................................................................................................
Bµi 4
: ViÕt c©u tr¶ lêi cho mçi c©u hái ë bµi tËp 3.
a. .............................................................................................................
b. .............................................................................................................
c. .............................................................................................................
d. ..........................................................................................................
Tham khảo thêm tài liệu môn Toán Tiếng Việt lớp 2:
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-2
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-tieng-viet-2

Bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 6

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 6 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán và Tiếng Việt lớp 2, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Tiếng Việt. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 6. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 2 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán nâng cao lớp 2.

>>> Bài tiếp theo: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 7

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 6 được soạn theo font VnTime. Trong trường hợp các bạn thấy file hiển thị lỗi, mời các bạn tải font VnTime về cài là được, ấn vào đây để tải: font VnTime.

Đánh giá bài viết
27 12.265
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần lớp 2 Xem thêm