Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 21

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 21
TiÕng viÖt
Bµi 1: §äc ®o¹n th¬ sau råi ®iÒn vµo b¶ng díi ®©y.
TiÕng dõa lµm dÞu n¾ng tra
Gäi ®µn giã ®Õn cïng dõa móa reo
Trêi trong ®Çy tiÕng r× rµo
§µn ®¸nh nhÞp bay vµo bay ra.
§øng canh trêi ®Êt bao la
dõa ®ñng ®Ønh nh ®øng ch¬i.
Tªn vËt
ng÷ vËt nh ngêi
Bµi 2: G¹ch ch©n díi phËn c©u tr¶ lêi c©u hái: ë ®©u?
a. C¸c em nhá they giµ ngåi ë ven ®êng.
b. Ngoµi vên, hoa hång vµ hoa cóc ®ang ré.
c. Trong líp, häc sinh ®ang häc bµi.
d. BÇy chim hãt rÝu rÝt trong vßm l¸.
To¸n
Bµi 1: TÝnh nhÈm
4823 + 5000 9600- 400 3724 + 2000
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
4000 - 3500 5836 -2000 5734 -3734
Bµi 2
: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc
4672 + 3583 + 193 956 + 126 x 4
4672 3583 193 2078 328 : 4
Bµi 3
: T×m x
x 1938 = 7391 + 139 x + 5647 = 9295
2000
726 + x = 1510 39 x 765 = 3224 + 3000
Bµi 4: Mét cöa ng 4628m v¶i. Ngµy thø nhÊt b¸n ®îc 1547m v¶i. Ngµy thø hai
b¸n ®îc 2037m v¶i. Hái cöa hµng n l¹i bao nhiªu mÐt v¶i? ( gi¶i b»ng2 c¸ch)
Bµi 5:
T×m thÝch hîp ®iÒn vµo vßng trßn.
+ 17 - 40 + 25
Ngoài ra, các em học sinh thể tham khảo thêm:
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-tieng-viet-3
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-3

Bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 21

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 21 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 3, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 21. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 3 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán nâng cao lớp 3.

>>> Bài tiếp theo: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 22

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 21 được soạn theo font VnTime. Trong trường hợp các bạn thấy file hiển thị lỗi, mời các bạn tải font VnTime về cài, ấn vào đây để tải: font VnTime.

Đánh giá bài viết
29 14.463
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần lớp 3 Xem thêm