Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 23

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 23
TiÕng viÖt
I. ChÝnh (2®iÓm): §iÒn vµo chç trèng íc hay ít
- CÇu ®……. íc thÊy - QuÇn ¸o l.
- N..ch¶y ®¸ mßn - V..nói b¨ng rõng
II. LuyÖn c©u
C©u 1 (3®iÓm): ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n con mÌo nhµ em nu«i trong ®ã dông biÖn
ph¸p nh©n ho¸.
Bµi 2 (2®iÓm): ChØ nh÷ng c©u v¨n dông biÖn ph¸p nh©n ho¸ em ®· ng ë
bµi tËp 1 b»ng c¸ch g¹ch ch©n.
Bµi 3 (3®iÓm): §iÒn u chÊm, dÊu phÈy o trÝ thÝch hîp
a. Díi ®êng trÎ nhau th¶ nh÷ng chiÕc thuyÒn gÊp b»ng giÊy trªn nh÷ng
vòng níc ma ngoµi Hå T©y d©n chµi ®ang tung líi b¾t c¸.
b. Nh÷ng con chim pÝt b¸o hiÖu mïa mµng miÒn xa l¹i bay ngoµi n¬ng lóa
®· chÝn vµng rùc ë ®©y a h¸i h¹t bao giê còng tróng vµo th¸ng mêi, th¸ng
mêi mét nh÷ng ngµy vui nhÊt trong n¨m.
III. TËp lµm v¨n
Em íc lín lªn sÏ trë thµnh mét nhµ khoa häc chÕ t¹o ®îc nhiÒu m¸y mãc phôc
con ngêi. y viÕt mét ®o¹n n ng¾n i íc ®ã.
To¸n
Bµi 1 (2®iÓm) §Æt tÝnh råi tÝnh
4185 x 4 6325 x 2
3329 x 5 6605 x 2
Bµi 2 (2®iÓm): T×m a
a x 6 + a = 420
720 : (a x3 + a x 5) = 2 x 3
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bµi 3 (2®iÓm): Tæng hai 83, nÕu lÊy lín chia cho nhá th× ®îc th¬ng 8
d 3. T×m hai ®ã
Bµi 4 (1®iÓm): Khi viÕt thªm ch÷ 7 vµo bªn ph¶i mét nhiªn ta ®îc míi
h¬n 331 ®¬n vÞ. T×m nhiªn lóc ®Çu.
Bµi 5 (2®iÓm): Mét xe löa ®I trong 4 giê ®îc 160km. Hái:
a. Xe löa ®ã ®i trong 3 giê ®îc bao nhiªu km?
b. Xe löa ®ã ®i trong 2 giê 30 phót ®îc bao nhiªu km?
Bµi 6 (1®iÓm): HiÖn nay, tuæi con b»ng 1/6 tuæi b»ng 1/7 tuæi bè, kÐm 5
tuæi. Hái khi sinh ngêi con ®ã th× bao nhiªu tuæi, bao nhiªu tuæi?
Ngoài ra, các em học sinh thể tham khảo thêm:
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-tieng-viet-3
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-3

Bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 23

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 23 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 3, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 23. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 3 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán nâng cao lớp 3.

>>> Bài tiếp theo: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 24 - Đề 1

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 23 được soạn theo font VnTime. Trong trường hợp các bạn thấy file hiển thị lỗi, mời các bạn tải font VnTime về cài, ấn vào đây để tải: font VnTime.

Đánh giá bài viết
44 8.912
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần lớp 3 Xem thêm