Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 24 - Đề 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 24 - Đề 1
TiÕng viÖt
I. ChÝnh (2®iÓm): §iÒn vµo chç trèng sa hay xa
- .m¹c -
……xa
- phï
- s¬ng..
II. LuyÖn c©u
Bµi 1 (3®iÓm): Chän thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng trong ®o¹n v¨n sau:
NhiÒu ……khiÕn ngêi xem………..khi nh×n thÊy t×nh c¶m t©m hån ®îc
n©ng lªn. T×nh ngêi trong bøc ¶nh ®· t¹o nªn mèi…….trong ng
chóng …………nghÖ thuËt. Bøc Ra kh¬i g©y ®îc…………….m¹nh ë nh÷ng
c¸nh buåm tr¾ng, buåm n©u dËp dên, xèn xang trong n¾ng sím cña cöa biÓn §å S¬n.
§· mÊy ai kh«ng ………….ngËm ngïi tríc nh÷ng chiÕc vµng cuèi thu ®Ëu trªn
mÆt níc trong veo cña t¸c phÈm
Tr«i d¹t
”,
C¸nh buåm nhá
”,
Xu«i dßng N¨m
C¨n g©y ………….qua nh÷ng d¶i m©y l·ng ®·ng, d¸t máng tang trªn bÇu trêi.
(giao c¶m, thëng thøc, hiÖu qu bÊt ngê, bøc tranh, Ên tîng, ngì ngµng, xóc
®éng)
Bµi 2 (3®iÓm):
a. T×m c¸c tiÕng ®øng sau c nh÷ng ngêi lao ®éng nghÖ thuËt. MÉu: ca
b. T×m c¸c tiÕng nh¹c ®øng tríc nãi lÜnh vùc ©m nh¹c. MÉu: nh¹c
Bµi 3 (2®iÓm): §iÒn phËn tr¶ lêi c©u hái nh thÕ nµo? ®Ó c¸c dßng sau thµnh c©u:
a. Qua c©u chuyÖn ®Êt quý, ®Êt yªu ta thÊy ngêi n £-ti-«-pi-a………
b. Khi gÆp ®Þch, anh Kim §ång ®· trÝ………………………………
III. TËp lµm v¨n
: ViÕt ®o¹n n ng¾n mét buæi biÓu diÔn nghe thuËt.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
To¸n
Bµi 1 (2®iÓm): §Æt nh råi tÝnh
2105 : 6 1329 x 6
4125 x 5 5005 : 7
Bµi 2 (2®iÓm): T×m mét 3 ch÷ sè, biÕt r»ng c ng ®¬n ch÷ ch½n
b»ng 1/3 ch÷ hµng chôc gÊp ®«i ch÷ hµng tr¨m.
Bµi 3 (2®iÓm): Mçi häc sinh 6 quyÓn s¸ch. mét 12 häc sinh, tæ 2 11 c
sinh. H·y viÕt biÓu thøc ®Ó tÝnh tæng s¸ch cña hai ®ã råi tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc ®ã?
Bµi 4 (3®iÓm): Líp 3A líp 3B trång ®îc t 300 c©y. BiÕt ng 1/2 c©y cña
líp 3B b»ng 1/3 c©y cña líp 3A. Hái mçi líp trång ®îc bao nhiªu c©y?
Bµi 5 (1®iÓm) TÝnh nhanh: 37 x 38 74 x 19 + 100
Ngoài ra, các em học sinh thể tham khảo thêm:
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-tieng-viet-3
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-3

Bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 24 - Đề 1

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 24 - Đề 1 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 3, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 24 - Đề 1. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 3 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán nâng cao lớp 3.

>>> Bài tiếp theo: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 24 - Đề 2

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 24 - Đề 1 được soạn theo font VnTime. Trong trường hợp các bạn thấy file hiển thị lỗi, mời các bạn tải font VnTime về cài, ấn vào đây để tải: font VnTime.

Đánh giá bài viết
8 6.109
Bài tập cuối tuần lớp 3 Xem thêm