Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 26

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 26
TiÕng ViÖt
I. ChÝnh (2®iÓm): §iÒn vµo chç trèng ch hay tr
N¾ng vµng lan nhanh xuèng..©n nói råi tr¶i véi lªn c¸nh ®ång lóa. con
viªn ®· ®æ ra ®ång cÊy mïa, gÆt iªm. Trªn nh÷ng ruéng lóa..Ýn vµng, bãng
¸o..µm nãn..¾ng nhÊp nh«, tiÕng nãi cêi nhén nhÞp vui vÎ.
II
. LuyÖn vµ
u
Bµi 1 (2®iÓm): XÕp c sau thµnh 2 nhãm: trÈy héi, héi lµng, ®¹i héi, héi nghÞ,
héi, héi, héi ®µm, héi th¶o.
- ChØ dÞp vui chøc ®Þnh k×:………………………………………………
- ChØ cuéc häp:……………………………………………………………..
Bµi 2 (2®iÓm): Chän ng÷ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng: chµo cê, lÔ ®µi, ®é,
nghi.
a. §oµn ngêi diÔu hµnh ®i qua …………
b. §¸m tang chøc theo…………..®¬n gi¶n.
c. §èi víi ngêi lín tuæi cÇn gi÷…………
d. Thø hai ®Çu tuÇn, trêng em chøc …………….
Bµi 3 (2®iÓm): §iÒn ng÷ thÝch hîp vµo c chÊm Trong c¸c c©u díi ®©y ®Ó cã thÓ
dông thªm dÊu phÈy.
a. Néi, ………… thµnh phè lín cña níc ta.
b. Trong vên, hoa hång,…….®ua nhau ré.
III. TËp lµm n
: ViÕt ®o¹n n ng¾n nh vui trung thu em ®· ®îc tham
gia.
To¸n
Bµi 1 (2®iÓm): §Æt tÝnh råi tÝnh
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2102 : 3 1329 x 4
4125 x 7 5001 : 7
Bµi 2 (2®iÓm): Ch÷ hµng tr¨m cña mét 3 ch÷ lµ mét nhá n 2 b»ng
1/5 ch÷ hµng choc. Chò hµng ®¬n b»ng nöa tæng ch÷ hµng tr¨m ng
choc. T×m 3 ch÷ ®ã.
Bµi 3 (2®iÓm): 3 thïng ®ùng tÊt 90 lÝt u. lÝt u ë thïng mµu xanh b»ng 1/2
lÝt dÇu ë thïng mµu ®á b»ng 1/3 lÝt dÇu ë thïng mµu vµng. Hái mçi thïng
®ùng bao nhiªu lÝt u.
Bµi 4 (2®iÓm): 3 b¹n Lan, Liªn, Loan thi ®ua c¾t hoa giÊy. 15 phót Lan c¾t ®îc 3
b«ng hoa. 20 phót Loan c¾t ®îc 5 b«ng hoa, 12 phót Liªn c¾t ®îc 2 b«ng hoa.
a. B¹n nµo c¾t nhanh nhÊt?
b. Trong mét giê, ba n c¾t ®îc bao nhiªu b«ng hoa?
Bµi 5 (1®iÓm): TÝnh b»ng c¸ch hîp :
a. (360 295 + 240 295) : 2 b. (45 x 9 + 55 x 9) : 3
Bµi 6 (1®iÓm): Dïng dÊu c¸c phÐp tÝnh, dÊu ngoÆc ®¬n ®Ó lËp biÓu thøc sao cho:
4 4 4 4 = 4
Ngoài ra, các em học sinh thể tham khảo thêm:
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-tieng-viet-3
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-3

Bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 26

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 26 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 3, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 26. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 3 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán nâng cao lớp 3.

>>> Bài tiếp theo: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 27

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 26 được soạn theo font VnTime. Trong trường hợp các bạn thấy file hiển thị lỗi, mời các bạn tải font VnTime về cài, ấn vào đây để tải: font VnTime.

Đánh giá bài viết
28 5.778
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần lớp 3 Xem thêm