Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 3

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5
Tuần 3:
Phần I: Trắc nghiệm
1) Khoanh vào chữ cái đặt trước hỗn số:
A)
3
2
1
B)
3
1
2
C)
3
2
1
D)
3
1
2
E)
4
1
:3
F)
l
10
7
2
G)
H)
3
5
4
m
I)
3
6
2
km
2) Chuyển hỗn số thành phân số:
A)
4
3
2
=
4
432
=
4
9
B)
4
3
2
=
4
342
=
4
11
C)
4
3
2
=
4
432
=
4
10
D)
4
3
2
=
4
342
=
4
14
3) Nối hỗn số với phân số bằng hỗn số đó:
4) Đúng ghi Đ, sai ghi S:
A) 1m 2dm =
10
2
1
dm
B) 2m 13cm =
10
13
2
m
C) 3km 135cm =
100
135
3
km
D) 1m 2dm =
10
2
1
m
E) 2m 13cm =
100
13
2
m
F) 3km 135cm =
1000
135
3
km
G) 2m 3cm =
10
3
2
m
H) 3km 75m =
100
75
3
km
I) 2m 3cm =
100
3
2
m
J) 3km 75m =
1000
75
3
km
5) Đúng ghi Đ, sai ghi S:
A)
5
2
2
>
4
3
3
B)
7
4
3
<
8
5
3
C)
5
2
2
<
4
3
3
D)
7
4
3
>
8
5
3
E)
3
2
1
m <
3
2
10
dm
F)
3
2
1
m =
3
2
10
dm
G)
3
2
1
m >
3
2
10
dm
5
3
2
5
2
4
5
1
3
5
4
5
5
22
5
21
5
29
5
13
5
27
5
16
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
6) Đúng ghi Đ, sai ghi S:
A)
7
6
m + 5m =
7
6
5
m
B)
7
6
m + 5m >
7
6
5
m
C)
7
6
m + 5m <
7
6
5
m
7) Nối số tự nhiên với phân số để được hỗn số:
Phần II: Tự luận
8) Chuyển các hỗn số sau thành phân số:
A)
5
4
3
= ------------------------------------
B)-
5
3
4
=-------------------------------------
C)-
13
12
11
=-----------------------------------
D)
13
11
12
=-----------------------------------
9) Tính:
A)
4
3
3
+
2
1
1
=---------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
B)
4
3
3
2
1
1
=---------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
C)
4
3
3
-
2
1
1
=---------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
D)
4
3
3
:
2
1
1
=----------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
10)Hình chữ nhật chiều dài
4
3
2
m, chiều rộng kém chiều dài
2
1
1
m. Tính chu vi diện tích của
hình chữ nhật đó.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
3
2
2
3
5
2
2
5
5
3
3
5
2
3
5
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
11)Tính bằng cách thuận tiện nhất:
A)
4
1
1
3
1
1
2
1
1
B)
4
1
1:
3
1
1:
2
1
1

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 3 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 5 tuần 3 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán phân số lớp 5. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 - Tuần 3 gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận với 13 câu hỏi được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 5 và bài thi học kì 2 lớp 5 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 218
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 Xem thêm