Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 6 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 28/03

Phiếu bài tập ngày 28/03 môn tiếng Anh lớp 6

Nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 6 chương trình mới, phiếu bài tập môn tiếng Anh ngày 28/03 lớp 6 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh 6 thường gặp giúp các em nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Choose the word whose main stress pattern is not the same as that of the others.

1/ A. lemon B. apple C. orange D. canteen
2/ A. coffee B. healthy C. soda D. lemonade
3/ A. matter B. carrot C. potato D. chocolate
4/ A. sandwich B. banana C. toothpaste D. sausage
5/ A. breakfast B. supper C. banana D. packet

Task 2. Read the passage and do these following task.

My name is Lien and this is my husband, Phil. We work in offices in London. We usually have breakfast at half past seven. We must go to work early so we don't have a big breakfast. We usually have bread, orange juice and milk.

For lunch, we usually have a sandwich or an orange. That's school about 1.30.

We have dinner at about half past seven. It's the big meal of the day and we have fish with vegetables and potatoes or rice. We have apple juice with the meal. On Saturday evenings, we usually go to a restaurant for dinner at about eight o'clock.

Decide these sentences are True or False

1. Lien and her husband work in London.

2. They don't have breakfast.

3. The big meal of the day is lunch.

4. They don't usually have dinner at home on Saturdays.

Choose the correct answer.

5. Which of the following sentences is not mentioned in the passage?

A. The husband’s name is Phil.

B. They have to go to work early in the morning.

C. Apple juice is their favorite drink.

D. Dinner on Saturday is later than usual.

6. What is the word “It” mentioning?

A. breakfast

B. lunch

C. dinner

D. time

Task 3. Give the correct form of the word in brackets.

1. We use the .......………………. to make our teeth clean and beautiful.(tooth)

2. This book is very ....……………........(heavily)

3. She goes to bed ........……………………..everyday.(early)

4. He is a weight lifter, so he isn’t.…………………........(weaken)

5. They only eat vegetables. They are.......…...........(vegetable)

ĐÁP ÁN

Task 1. Choose the word whose main stress pattern is not the same as that of the others.

1 - D; 2 - D; 3 - C; 4 - B; 5 - C;

Task 2. Read the passage and do these following task.

1 - True; 2 - False; 3 - False; 4 - True; 5 - C; 6 - C;

Task 3. Give the correct form of the word in brackets.

1 - toothbrush; 2 - heavy; 3 - early; 4 - weak; 5 - vegetarian;

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 6 ngày 28-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 1.280
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 6 Xem thêm