Mẫu phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát đối với hàng hóa đưa từ kho ra cửa khẩu xuất

Mẫu phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát đối với hàng hóa đưa từ kho ra cửa khẩu xuất

Mẫu phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát đối với hàng hóa đưa từ kho ra cửa khẩu xuất là mẫu phiếu bàn giao được lập ra để bàn giao về nhiệm vụ giám sát đối với hàng hóa đưa từ kho ra cửa khẩu xuất. Mẫu phiếu nêu rõ tên hàng hóa, số lượng hàng hóa, loại hình vận chuyển... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát đối với hàng hóa từ kho ra cửa khẩu xuất tại đây.

Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu xe mô tô phân khối lớn

Mẫu đơn kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật

Mẫu văn bản đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu súng, đạn thể thao

Mẫu phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát đối với hàng hóa đưa từ kho ra cửa khẩu xuất

Mẫu phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát đối với hàng hóa đưa từ kho ra cửa khẩu xuất

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát đối với hàng hóa đưa từ kho ra cửa khẩu xuất như sau:

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ BAN HÀNH VĂN BẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ......../PBG-ĐVBH

..............., ngày....tháng....năm....

 PHIẾU BÀN GIAO NHIỆM VỤ GIÁM SÁT
ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐƯA TỪ KHO NGOẠI QUAN/CFS RA CỬA KHẨU XUẤT

Hải quan quản lý kho ngoại quan/CFS thuộc Chi cục Hải quan ……………….. bàn giao cho Hải quan giám sát kho, bãi cảng/cửa khẩu thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu ………………….. lô hàng xuất khẩu đưa từ kho ngoại quan/CFS của chủ kho (tên doanh nghiệp kinh doanh kho) ………………… ra cửa khẩu xuất như sau:

Số lượng cont: ....................................................................................................................

Tên hàng: .............................................................................................................................

Số lượng: ............................................................................................................................

Trọng lượng: ........................................................................................................................

Số seal Hải quan: .................................................................................................................

Số phương tiện vận chuyển: .................................................................................................

Người vận chuyển: ...............................................................................................................

NGƯỜI VẬN CHUYỂN
(Ký ghi rõ họ tên)
HẢI QUAN QUẢN LÝ KNQ/CFS
(Ký, đóng dấu số hiệu công chức)
HẢI QUAN GIÁM SÁT KHO, BÃI CẢNG
(Ký, đóng dấu công chức)

* Ghi chú: Người ký là công chức do lãnh đạo Chi cục phân công.

Đánh giá bài viết
1 330
Biểu mẫu Xuất - Nhập khẩu Xem thêm