Phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát đối với hàng hóa nhập khẩu đưa vào kho ngoại quan/CFS

Phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát đối với hàng hóa nhập khẩu đưa vào kho ngoại quan/CFS

Phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát đối với hàng hóa nhập khẩu đưa vào kho ngoại quan/CFS là mẫu phiếu bàn giao về nhiệm vụ giám sát đối với những hàng hóa xuất nhập khẩu được đưa và kho hải quan. Mẫu phiếu nêu rõ chi cục hải quan được giao nhiệm vụ, tên hàng số lượng hàng hóa được đưa vào kho.... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát đối với hàng hóa nhập khẩu đưa vào kho ngoại quan/CFS tại đây.

Mẫu đơn đề nghị xác nhận miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu

Đơn đề nghị áp dụng bảo lãnh tiền thuế, tiền phạt cho hàng hoá nhập khẩu theo hình thức bảo lãnh chung

Mẫu số 01-4/ĐNHT: Bảng kê hồ sơ hàng hóa nhập khẩu

Phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát đối với hàng hóa nhập khẩu đưa vào kho ngoại quan/CFS

Phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát đối với hàng hóa nhập khẩu đưa vào kho ngoại quan/CFS

Nội dung cơ bản của phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát đối với hàng hóa nhập khẩu đưa vào kho ngoại quan/CFS như sau:

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ BAN HÀNH VĂN BẢN
-------

Số: ……../BBBG-ĐVBH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

PHIẾU BÀN GIAO NHIỆM VỤ GIÁM SÁT
ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU ĐƯA VÀO KHO NGOẠI QUAN/CFS

Hải quan giám sát kho, bãi cảng/cửa khẩu thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu ……………….. bàn giao cho Hải quan quản lý kho ngoại quan/CFS thuộc Chi cục Hải quan …………….. lô hàng nhập khẩu đưa vào kho ngoại quan/CFS của chủ kho (tên doanh nghiệp kinh doanh kho) ………………… như sau:

Số, ngày vận đơn (B/L): .......................................................................................................

Số container ……………………………. Lượng cont ................................................................

Tên hàng: .............................................................................................................................

Số lượng: ............................................................................................................................

Trọng lượng: ........................................................................................................................

Số seal Hải quan: .................................................................................................................

Số phương tiện vận chuyển: .................................................................................................

Người vận chuyển: ...............................................................................................................

NGƯỜI VẬN CHUYỂN
(Ký, ghi rõ họ tên)
HẢI QUAN QUẢN LÝ KNQ/CFS
(Ký, đóng dấu số hiệu công chức)
HẢI QUAN GIÁM SÁT KHO. BÃI CẢNG
(Ký, đóng dấu công chức)

* Ghi chú: Người ký là công chức do lãnh đạo Chi cục phân công.

Đánh giá bài viết
1 184
Biểu mẫu Xuất - Nhập khẩu Xem thêm