Mẫu phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát hàng hóa nhập khẩu

Mẫu phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát hàng hóa nhập khẩu

Mẫu phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát hàng hóa nhập khẩu là mẫu phiếu được lập ra để bàn giao về việc giám sát hàng hóa nhập khẩu. Mẫu phiếu nêu rõ số ngày vận đơn, số lượng hàng hóa, số phương tiện vận chuyển, tên hàng hóa nhập khẩu. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát hàng hóa nhập khẩu tại đây.

Mẫu đơn kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật

Mẫu văn bản đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu súng, đạn thể thao

Phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát đối với hàng hóa nhập khẩu đưa vào kho ngoại quan/CFS

Mẫu phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát hàng hóa nhập khẩu

Mẫu phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát hàng hóa nhập khẩu

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát hàng hóa nhập khẩu như sau:

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ BAN HÀNH VĂN BẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: ……../PBG-ĐVBH

…., ngày … tháng … năm .… 

PHIẾU BÀN GIAO NHIỆM VỤ GIÁM SÁT
ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU ĐƯA VÀO KHO NGOẠI QUAN/CFS
 

Hải quan giám sát kho, bãi cảng/cửa khẩu thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu ……………….. bàn giao cho Hải quan quản lý kho ngoại quan/CFS thuộc Chi cục Hải quan …………….. lô hàng nhập khẩu đưa vào kho ngoại quan/CFS của chủ kho (tên doanh nghiệp kinh doanh kho) ………………… như sau:

Số, ngày vận đơn (B/L): ..................................................................................................

Số container ……………………………. Lượng container ....................................................

Tên hàng: ......................................................................................................................

Số lượng: ......................................................................................................................

Trọng lượng: ..................................................................................................................

Số seal Hải quan: ...........................................................................................................

Số phương tiện vận chuyển: ...........................................................................................

Người vận chuyển: .........................................................................................................

NGƯỜI VẬN CHUYỂN 
(Ký, ghi rõ họ tên)

HẢI QUAN QUẢN LÝ KNQ/CFS 
(Ký, đóng dấu số hiệu công chức)

HẢI QUAN GIÁM SÁT KHO. BÃI CẢNG
(Ký, đóng dấu công chức)

* Ghi chú: Người ký là công chức do lãnh đạo Chi cục phân công.

Đánh giá bài viết
1 734
Biểu mẫu Xuất - Nhập khẩu Xem thêm