Phiếu bầu danh hiệu thi đua khen thưởng

Mẫu phiếu bầu danh hiệu thi đua hình thức khen thưởng

Phiếu bầu danh hiệu thi đua khen thưởng là biểu mẫu phụ lục số 02 được ban hành theo Thông tư 38/2018/TT-BYT về hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành Y tế.

MẪU SỐ 02

ĐƠN VỊ……….
-------

 

 

PHIẾU BẦU DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

Đề nghị các thành viên Hội đồng cho ý kiến bằng cách đánh dấu () vào cột “Đồng ý" hoặc “Không đồng ý ” với đề xuất của Thường trc

STT

Tập thể/ Cá nhân

Chức vụ/ Đơn v

Danh hiệu thi đua/ nh thc khen thưởng

Đề xuất của Thường trực

Ý kiến của thành viên Hội đng

Đồng ý

Không đồng ý

1.

           

2.

           

3.

           

4.

           

5.

           
Đánh giá bài viết
1 1.593
Thủ tục hành chính Xem thêm