Phiếu Cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đánh giá hiệu trưởng

1 4.156

Phiếu Cán bộ giáo viên nhân viên tham gia đánh giá hiệu trưởng được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải trong bài viết này thuộc Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ban hành ngày 08 tháng 4 năm 2011. Phiếu Cán bộ giáo viên nhân viên tham gia đánh giá hiệu trưởng là bản tổng hợp ý kiến (có thể nặc danh) đưa ra nhận xét về hiệu trưởng hiện nay.

Bản kiểm điểm Đảng viên năm 2017 của cán bộ quản lý, lãnh đạo

Bản kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ hiệu trưởng, giám đốc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Phiếu Cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đánh giá hiệu trưởng

(Kèm theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT

Ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phòng Giáo dục và Đào tạo:...................................................................................

Trường Tiểu học:....................................................................................................

Họ và tên hiệu trưởng: ......................................................... Năm học: ...............

Tiêu chuẩn

Tiêu chí

Điểm tiêu chí

Tiêu chuẩn 1. Phẩmchất chính trị, đạo đức nghề nghiệp

1. Phẩm chất chính trị

 

2. Đạo đức nghề nghiệp

 

3. Lối sống, tác phong

 

4. Giao tiếp và ứng xử

 

5. Học tập, bồi dưỡng

 

Tiêu chuẩn 2. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm

6. Trình độ chuyên môn

 

7. Nghiệp vụ sư phạm

 

Tiêu chuẩn 3. Năng lực quản lý trường tiểu học

8. Hiểu biết nghiệp vụ quản lý

 

9. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường

 

10. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường

 

11. Quản lý học sinh

 

12. Quản lý hoạt động dạy học và giáo dục

 

13. Quản lý tài chính, tài sản nhà trường

 

14. Quản lý hành chính và hệ thống thông tin

 

15. Tổ chức kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục

 

16. Thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường

 

Tiêu chuẩn 4. Năng lực tổ chức phối hợp với gia đình học sinh, cộng đồng và xã hội

17. Tổ chức phối hợp với gia đình học sinh

 

18. Phối hợp giữa nhà trường và địa phương

 
 

Tổng điểm

 

Chú ý:

Cách cho điểm:

  • Điểm cho tiêu chí theo thang điểm 10, là số nguyên;
  • Ghi đầy đủ số điểm từng tiêu chí, tổng điểm. Nếu không ghi đủ, phiếu sẽ bị loại.

Nhận xét chung:

  1. Những điểm mạnh:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

  1. Những điểm yếu:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

……….. ngày … tháng … năm …

Người đánh giá       

(Có thể không ghi tên)    

 ________________

Thêm vào đó, Thông tư 14/2011/TT-BGDĐT cũng kèm theo phụ lục 1 Phiếu hiệu trưởng tự đánh giá theo chuẩn, Phụ lục 3 Tổng hợp kết quả tham gia đánh giá hiệu trưởng của cán bộ, giáo viên, nhân viên; Phụ lục 4 Phiếu Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp đánh giá, xếp loại hiệu trưởng. Mời các bạn tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 4.156
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm