Phiếu đăng ký mượn thiết bị - đồ dùng dạy học

1 5.194

Phiếu mượn thiết bị đồ dùng dạy học

Phiếu đăng ký mượn thiết bị - đồ dùng dạy học dành cho giáo viên tại các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT đăng ký mượn thiết bị dạy học của nhà trường để phục vụ tốt hơn cho công tác giảng dạy. Mời các thầy cô tham khảo.

Nội dung của phiếu đăng ký mượn thiết bị - đồ dùng dạy học

Họ và tên giáo viên:.............................................................…………

Môn dạy……………………Tổ chuyên môn……………………….

TT

Ngày mượn

Ngày trả

Tên thiết bị

Tên bài dạy

Tiết PPCT

Số lượng

Lớp

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

Giáo viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phiếu đăng ký mượn thiết bị - đồ dùng dạy học

Phiếu đăng ký mượn thiết bị - đồ dùng dạy học

Đánh giá bài viết
1 5.194
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm