Phiếu đánh giá chất lượng đảng viên

1 6.983

Mẫu phiếu đánh giá chất lượng đảng viên

Phiếu đánh giá chất lượng đảng viên được sử dụng để đưa ra đánh giá về chất lượng hoàn thành công việc của đảng viên, từ đó có số liệu để báo cáo, thống kê cuối năm. Mời các bạn tham khảo.

Mẫu phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng đảng viên

Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị

Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm

Phiếu đánh giá chất lượng đảng viên

Mời các bạn tham khảo Mẫu phiếu đánh giá chất lượng đảng viên:

ĐẢNG BỘ ...............................................

CHI BỘ ...................................................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

............, ngày ...... tháng ..... năm ........

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

NĂM .......... (Lần 1)

 

STT Họ và tên Đảng viên hoàn thành
tốt nhiệm vụ
Đảng viên hoàn thành
nhiệm vụ
Đảng viên không hoàn thành
nhiệm vụ
1        
2        
...        
...        
...        
...        

Chú ý: Mỗi đảng viên chỉ được đánh dấu (x) vào cột tương ứng với chất lượng từng đảng viên. Nếu đánh dấu (x) vào 2 cột trở lên là không hợp lệ.

ĐẢNG BỘ ...............................................

CHI BỘ ...................................................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

............, ngày ...... tháng ..... năm ........

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

NĂM .......... (Lần ......)

STT Họ và tên Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
1    
2    
3    
...    
...    
...    

Chú ý: Danh sách này gồm những đảng viên được bình chọn là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ ở lần lấy phiếu đầu tiên (tỷ lệ bình chọn đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không quá 15% số đảng viên được phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ).

Đánh giá bài viết
1 6.983
Thủ tục hành chính Xem thêm