Phiếu đánh giá và phân loại hợp đồng lao động

1. Cách phân loại hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

1. Phiếu đánh giá và phân loại hợp đồng lao động là gì?

Phiếu đánh giá và phân loại hợp đồng lao động là mẫu dùng để nhận xét, đánh giá các lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức. Biểu mẫu này là thu tục cần thiết trong việc bình xét cuối năm tại các đơn vị sự nghiệp.

2. Mẫu phiếu đánh giá và phân loại hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Năm 20

Họ và tên: ……………………………………………… …...…

Chức danh: ……………………………………………… …..

Đơn vị công tác: ……………………………………………… …..

Loại hợp đồng: Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP hoặc theo định mức

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN:

1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng lao động đã ký kết:

… …………………………………………………………………………..

… …………………….…………………………………………………….

2. Thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp; thực hiện điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị:

… …………………………………………………………………………..

… …………………….…………………………………………………….

3. Tinh thần trách nhiệm trách nhiệm, thái độ giao tiếp với nhân dân; đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ:

… …………………………………………………………………………..

… …………………….…………………………………………………….

4. Việc thực hiện các nhiệm vụ khác trong hợp đồng:

… …………………………………………………………………………..

… …………………….…………………………………………………….

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI

1. Đánh giá ưu, nhược điểm

… …………………………………………………………………………..

… …………………….…………………………………………………….

2. Phân loại đánh giá:

a. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

b. Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

c. Hoàn thành nhiệm vụ;

d. Không hoàn thành nhiệm vụ.

Kết quả tự đánh giá: ..………………………………………………………………………………………………….

Ngày tháng năm 20

Người lao động tự đánh giá

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi Người lao động công tác:

… …………………………………………………………………………..

… …………………….…………………………………………………….

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý:

… …………………………………………………………………………..

… …………………….…………………………………………………….

Ngày tháng năm 20

Thủ trưởng trực tiếp đánh giá

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm

… …………………………………………………………………………..

… …………………….…………………………………………………….

2. Kết quả đánh giá, phân loại:

a. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

b. Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

c. Hoàn thành nhiệm vụ;

d. Không hoàn thành nhiệm vụ.

Kết quả đánh giá: ...........................................

..........................................................................

Ngày tháng năm 20

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng đấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 46
Thủ tục hành chính Xem thêm