Phiếu đánh giá và phân loại viên chức, người lao động năm 2018

1 3.012

Hướng dẫn ghi phiếu đánh giá và phân loại viên chức, người lao động năm 2018

Mẫu phiếu đánh giá và phân loại viên chức, người lao động năm 2018 dành cho giáo viên xin được gửi đến các bạn tham khảo và có thể chỉnh sửa trực tiếp, sử dụng cho bản thân. 

Phiếu đánh giá, phân loại và bình xét người lao động mẫu số 1: 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
TRUNG TÂM GD NGHỀ NGHIỆP THANH NIÊN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG
NĂM .....................

Họ và tên: .........................................................................................................................

Chức vụ/ chức danh nghề nghiệp .....................................................................................

Phòng(bộ phận):................................................................................................................

Hạng chức danh nghề nghiệp:....................................Bậc:...........Hệ số lương:................

Phòng (Bộ phận): ............................................................................................................

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG:

1. kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động đã ký kết:

…………………………………………………………………………………………

2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:

………………………………………………………………………………………….

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức người lao động:

…………………………………………………………………………………………

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức, người lao động:

…………………………………………………………………………………………

PHẦN DÀNH RIỀNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ:

5. Năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ :

………………………………………………………………………………………….

6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:

…………………………………………………………………………………………

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG:

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

………………………………………………………………………………………....

2. Phân loại đánh giá: …………………………………………………………………

(lựa chọn 01 trong 04 loại mức độ: Hvàoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ).

 

..............., ngày……. tháng……. năm 2018

VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ

(Ký, ghi họ tên)

 

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức , người lao động công tác:

..................................................................................................................

...................................................................................................................

....................................................................................................................

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức, người lao động:

....................................................................................................................

....................................................................................................................

 

..............., ngày……. tháng……. năm 2018

LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP ĐÁNH GIÁ

(Ký, ghi họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN:

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

..............................................................................................................

................................................................................................................

2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức, người lao động:

Kết luận xếp loại theo 4 mức (hoàn thành xuất sắc nhiệm vu; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ):

..............................................................................................................

 

..............., ngày……. tháng……. năm 2018

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi họ tên)

Mẫu phiếu đánh giá và phân loại viên chức, người lao động mẫu số 2: 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG …………………………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Năm 2018

Họ và tên:

Chức danh nghề nghiệp:

Đơn vị công tác:

Hạng chức danh nghề nghiệp: ……................................….. Bậc: …........….. Hệ số lương: ...............................

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức và người lao động:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

II. PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ CẤP KHOA, PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

III. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Tự đánh giá ưu, nhược điểm:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

2. Tự phân loại đánh giá:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

 

……………, ngày....tháng.....năm 201...
Viên chức, người lao động tự đánh giá
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức và người lao động công tác:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức và người lao động:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

3. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức và người lao động:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

 

………..., ngày……tháng……năm 201….

Trưởng đơn vị khoa, phòng và tương đương
(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. HIỆU TRƯỞNG ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC TRƯỞNG VÀ PHÓ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức Trưởng và Phó Trưởng đơn vị:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

 

…………………., ngày……tháng……năm 201...

HIỆU TRƯỞNG

 ***

Hướng dẫn Kiểm điểm, nhận xét đánh giá kết quả công tác, phân loại cán bộ và bình xét các danh hiệu thi đua năm 2018 đối với tập thể và cá nhân thuộc trung tâm giáo dục nghề nghiệp thanh niên

- Căn cứ Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

- Căn cứ vào Quyết định số 690/QĐ-TWĐTN-BTC ngày 10/11/2014 của Ban chấp hành trung ương về sửa đổi, bổ sung Quy định về công tác thi đua khen thưởng trong cơ quan trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Hướng dẫn số 17/HD-TWĐTN-BTC ngày 24/10/2018 của Ban chấp hành trung ương về việc hướng dẫn Kiểm điểm, nhận xét đánh giá kết quả công tác, phân loại cán bộ và bình xét các danh hiệu thi đua năm 2018 đối với tập thể và cá nhân thuộc cơ quan Trung ương Đoàn;

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp thanh niên xây dựng hướng dẫn cụ thể như sau: 

A. CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

I. Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức, người lao động ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

a) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết trong đó ít nhất 70% vượt mức tiến độ có chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

b) Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất;

c) Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị, các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc;

d) Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

đ) Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận.

e) Đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Viên chức, người lao động quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

a) Các tiêu chí quy định tại mục 1;

b) Có ý thức chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện công việc;

c) Triển khai và thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

d) hoàn thành 100% chỉ tiêu nhiệm vụ được phân công phụ trách trong đó có ít nhất 50% chỉ tiêu (nhiệm vụ) cơ bản hoàn thành vượt mức; có sáng kiến trong công tác; tổ chức đảng và các đoàn thể của đơn vị đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; ngoài ra, đối với các đơn vị có nhiều phòng, bộ phận trực thuộc phải có 100% phòng, bộ phận trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 70% phòng, bộ phận trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ.

II. Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ

1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

a) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 80% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết bảo đảm đúng tiến độ chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

b) Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất;

c) Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị, các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc;

d) Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

e) Đăng ký họp tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

a) Các tiêu chí quy định tại mục 1,

b) Có ý thức chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện công việc;

c) Triển khai và thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

d) Hoàn thành từ 100% chỉ tiêu nhiệm vụ được phân công phụ trách trong đó có ít nhất 80% hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; tổ chức đảng và các đoàn thể của của đơn vị đạt trong sạch, vững mạnh; ngoài ra, đối với các đơn vị có nhiều phòng, bộ phận trực thuộc phải có 100% phòng, bộ phận trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

III. Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức, người lao động ở mức hoàn thành nhiệm vụ:

1. Viên chức, người lao động không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ:

a) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết,trong đó hoàn thành ít nhất 80% nhiệm vụ được giao trở lên, tối đa 20% nhiệm vụ chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

b) Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất;

c) Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị, các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc;

d) Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

đ) Đăng ký họp tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ:

a) Các tiêu chí quy định tại mục 1;

b) Nghiêm túc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

c) Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành trên 70% đến dưới 100% khối lượng công việc.

d) Hoàn thành 100% chỉ tiêu nhiệm vụ được phân công phụ trách nhưng có tối đa 20% tiêu chí chưa đảm bảo chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp; tổ chức đảng và các đoàn thể của đơn vị hoàn thành nhiệm vụ; ngoài ra, đối với các đơn vị có nhiều phòng, bộ phận trực thuộc phải trên 70% phòng, bộ phận trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ.

IV. Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ

1. Viên chức, người lao động không giữ chức vụ quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

a) Có trên 50% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết được đánh giá là không hoàn thành;

b) Chưa nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

c) Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ không đạt yêu cầu;

d) Vi phạm quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ;

đ) Vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của viên chức, gây phiền hà, sách nhiễu với nhân dân đến mức phải xử lý kỷ luật;

e) Có hành vi chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết tại cơ quan, đơn vị;

g) Không có tinh thần phối hợp với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của đơn vị;

h) Cá nhân bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

i) Được cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ (theo quy định hiện hành của Đảng) đánh giá là có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

j) Trực tiếp liên quan đến tham ô, tham nhũng và bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

2. Viên chức quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

a) Các tiêu chí quy định tại mục 1 ;

b) Việc quản lý, điều hành thực hiện công việc hạn chế, không đạt hiệu quả, không đáp ứng yêu cầu công việc;

c) Để xảy ra các vụ vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật;

d )Cơ quan thuộc thẩm quyền lãnh đạo quản lý trực tiếp liên quan đến tham ô, tham nhũng và bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

đ) Có trên 50% các tiêu chí về chức trách, nhiệm vụ được đánh giá là không hoàn thành hoặc tổ chức đảng và các đoàn thể của đơn vị yếu kém; ngoài ra, đối với các đơn vị có nhiều phòng, bộ phận trực thuộc hoàn thành dưới 50% các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao hoặc đề ra.

B. CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG:

I. Đối với cá nhân:

1. Danh hiệu lao động tiên tiến:

a) Được lựa chọn trong số các cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

b) Xếp loại Đảng, đoàn thể; đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ; công đoàn viên xuất sắc; đoàn viên xuất sắc trở lên.

c) Mức điểm đánh giá thi đua tối thiểu phải đạt 70 điểm trở lên.

2. Danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở:

a) Được lựa chọn trong số các cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”

b) Xếp loại Đảng, đoàn thể; đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; công đoàn viên xuất sắc; đoàn viên ưu tú.

c) Mức điểm đánh giá thi đua tối thiểu phải đạt 80 điểm trở lên.

II. Đối với tập thể:

1. Tập thể lao động tiên tiến:

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch công tác được giao.

b) Có ít nhất 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” trở lên và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

c) Tổ chức Đảng, đoàn thể được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

2. Tập thể lao đông xuất săc:

a) Được lựa chọn trong số các tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

b) Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có it nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” trở lên.

c) Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và không có cá nhân bị kỷ luật Đảng, chính quyền, đoàn thể.

d) Tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh,; công đoàn đạt công đoàn vững mạnh xuất sắc.

Mời các bạn tham khảo thêm: 

Cũng như tham khảo thêm những biểu mẫu tài liệu hữu ích tại VnDoc!

Đánh giá bài viết
1 3.012
Thủ tục hành chính Xem thêm